Výzva k podání dodatečného daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 6 Afs 79/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
§ 145 odst. 2 DŘ
Výzvu k podání dodatečného daňového přiznání však správce daně vydá pouze tehdy, pokud již v této fázi řízení disponuje natolik silnými poznatky, z nichž lze vytvořit důvodný předpoklad o doměření daně, tedy o nesprávnosti současné poslední známé daně. Pokud má správce daně pouze jisté
indicie
, z nichž ještě nelze zformulovat dostatečně spolehlivý závěr ohledně toho, zda je poslední známá daň nesprávná, pak namísto vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání přistoupí k zahájení daňové kontroly, v níž tyto své poznatky prověří.
Zde se Nejvyšší správní soud vyjadřoval k míře jistoty nezbytné k tomu, aby správci daně vznikla povinnosti na místo zahajování daňové kontroly vydat výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Splnění této povinnosti je přitom zásadní, jelikož v případě pochybení lze hovořit o nezákonném zahájení daňové kontroly. To by mělo dopady minimálně na povinnost platit penále, možná však i na zákonnost daňové kontroly jako celku. Obecně totiž platí, že kde není zákonný počátek, nemůže být zákonný ani průběh či výsledek.

Související dokumenty