Napravování chyb v odvolacím řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Napravování chyb v odvolacím řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 9 Afs 169/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
§ 115 odst. 1 DŘ
Z výše uvedeného tedy jednoznačně plyne závěr, že jelikož odvolací orgán nemá možnost napadený platební výměr zrušit a věc vrátit správci daně, musí mít možnost odstranit jakékoliv pochybení prvostupňového správce daně. Odvolací orgán tak může v odvolacím řízení napravit i chybu správce daně spočívající v tom, že tento řádně neprojednal s daňovým subjektem zprávu o daňové kontrole před vydáním platebního výměru.
Není tedy vadou, která by způsobovala nezákonnost napadeného platebního výměru, že zpráva o daňové kontrole (odůvodnění platebního výměru) byla se stěžovatelkou projednána až po jeho vydání, a to za situace, kdy i přes dodatečné výslechy svědků nebyly vyvráceny pochybnosti o průkaznosti daňových výdajů uplatněných stěžovatelkou v daňovém přiznání.
V daňovém řízení platí, že v odvolacím řízení je možné napravovat jakékoliv pochybení prvoinstančního správce daně. To i kdyby se pochybení vztahovalo k neprojednání správy o daňové kontrole. V takovém případě, jak uvedl Nejvyšší správní soud, se zpráva s daňovým subjektem projedná v rámci odvolacího řízení tak, aby ten měl možnost se s touto řádně seznámit a adekvátně reagovat.

Související dokumenty