Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce, 3. část

Vydáno: 23 minut čtení
Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení
Ing.
Jana
Bellová
Ph.D.
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph.D.
Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení
obchodní firmy nebo instituce (3. část)
V předcházejících dvou částech jsme se zabývali historickým vývojem účetnictví a jeho využitím pro rozhodování manažerů. V současné době rozeznáváme a dělíme účetnictví na dvě složky, jednak „finanční účetnictví“ označované pouze jako účetnictví s případnými variantami, jako jsou například (dle novely zákona o účetnictví účinné od 1. 1. 2016) „zjednodušené“ či „jednoduché účetnictví“, a dále manažerské účetnictví, které má dvojí pojetí, užší a širší.
Užší pojetí
považuje za manažerské účetnictví jen doplněk účetnictví, který primárně zobrazuje vztahy účetní jednotky se svým podstatným ekonomickým okolím, vnitřní účetní vztahy mezi vnitřními středisky sledované účetní jednotky. Pokud tedy daná účetní jednotka využívá i v oblasti finančního účetnictví vnitropodnikového systému analytických účtů, respektive vůbec systému účetních tříd 8 a 9 věnovaných přímo vnitropodnikovému účetnictví, pak jsou považovány tyto interní (vnitropodnikové) účetní případy za manažerské účetnictví v užším pojetí. Pak záleží na tom, v jaké formě vystupují jednotlivá interní střediska dané účetní jednotky, jaký typ účetních vazeb mezi nimi existuje.
Tyto vnitřní účetní vazby se pak řeší v rámci analytických účtů k syntetickému finančnímu účtu, kdy se využívá účtů „vnitropodnikové náklady“ a „vnitropodnikové výnosy“, zařazených do účtových skupin 59 a 69, nebo v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9, či případnou kombinací těchto dvou uvedených možností.
Širší pojetí manažerského účetnictví
chápe manažerské účetnictví jako komplex všech oborů informační soustavy (reportingu) s výjimkou vlastního finančního účetnictví. Takto rozsáhle vymezený předmět manažerského účetnictví by tedy obsahoval vedení operativní evidence, plánování, kalkulační činnost, rozpočetnictví atd. Účetnictvím se v tomto smyslu rozumí výhradně finanční účetnictví instituce vůči jejímu vnějšímu okolí. Všechny ostatní informace, které se v instituci evidují, sledují, analyzují, hodnotí, a na jejichž základě management rozhoduje, jsou považovány a označovány souhrnně jako manažerské účetnictví.
Toto širší pojetí nyní v následujícím textu postupně rozebíráme.
Kalkulace
Mají-li být naše plány reálné, musí být podloženy konkrétními propočty. Jinak se pohybujeme v oblasti vizí, představ, fantazie či snění. I to jsou sice pojmy v podnikání potřebné, avšak naše snažení musí být dotaženo až do peněžního vyjádření ukazujícího, nakolik jsou naše představy přijatelné, úspěšné, efektivní a přínosné. Slovo „kalkulace“ se v širším slova smyslu používá pro vyjádření různých propočtů, podnikatelského uvažování, které je podloženo ekonomickými výpočty. V užším slova smyslu kalkulací rozumíme způsob, metodu stanovení vlastních nákladů nebo výsledek tohoto výpočtu. Pro výpočty si musíme nejprve stanovit tzv. kalkulační vzorec.
I) Kalkulační vzorec
Každý výkon činnosti je spojen s určitou výší nákladů. Je zapotřebí určitého materiálu, musí být odměněna lidská práce, v ceně výkonu se musí projevit čerpání režijních položek typu spotřeba energie apod., musí se vzít do úvahy opotřebení techniky atd. Část nákladů musí poskytovatel služby nebo producent vynaložit ještě před zahájením své činnosti. Jsou to tzv. náklady pořizovací. Patří mezi ně třeba získání prostor, jejich vymalování, vybavení inventářem atd. V průběhu provozování činnosti pak vznikají náklady provozní. Pokud firma rozšiřuje svůj majetek, pak investuje, vznikají náklady investiční a restituční (obnovovací), neboť i stávající majetek vyžaduje péči, údržbu a opravy. S ukončením činnosti vznikají náklady likvidační, neboť je třeba vypořádat závazky, uhradit dluhy. Hned v přípravné fázi by měl podnikatel dopředu kalkulovat s určitou výší možných nákladů, měla by tedy být již přímo zakladatelem či přímo podnikatelem sestavena tzv.
předběžná kalkulace
, na jejímž podkladě se zjistí, nakolik je už zakladatelský záměr po ekonomické stránce reálný. To je stěžejní zakladatelská otázka. Podnikatelské propočty jsou předmětem výuky na všech ekonomických školách.
Navíc se musí tyto kalkulace provádět nejen pro svou vlastní potřebu řízení a sledování hospodaření dané instituce, ale i například pro banku, je-li součástí kalkulace také krytí určité části provozních či investičních nákladů bankovními úvěry.
Kalkulace nákladů je také nezbytným krokem k vyčíslení budoucí
minimální ceny
produkce nebo služby. Poskytovatel služby anebo producent u všech firem a institucí založených na tvorbě zisku musí vědět, na jaké hranici ceny se musí pohybovat, aby měl ve své činnosti nějaký zisk, popřípadě v které oblasti nákladů by měl učinit úsporná opatření ke zvýšení zisku.
I v případě smluvních cen je nezbytné provádět kalkulační činnost nejen před vlastním zahájením činnosti, ale rovněž i v jejím průběhu ve formě tzv.
operativních kalkulací
a následně po skončení výkonů i ve formě tzv.
výsledných kalkulací
, neboť reálné ekonomické údaje pak mohou časem korigovat původní předpoklady, a to, co se ukazovalo být dosti ziskové, může vlivem chybných předpokladů nebo četných aktualizačních změn v jednotlivých bodech kalkulace vést ke znehodnocení předpokladů, snížení předpokládaného zisku nebo naopak k jeho zvýšení především v důsledku pohybu cen základních, strategických položek kalkulace. Proto provádění i průběžných kalkulací by mělo být trvalou součástí ekonomické činnosti při výkonu kterékoliv profese kteréhokoliv ekonomického subjektu.
Pojmu kalkulace se tedy v širším slova smyslu používá pro vyjádření různých propočtů, ekonomického uvažování, neboť se jedná o výpočty, které jsou podloženy ekonomickými údaji. V užším slova smyslu kalkulací rozumíme způsob, metodu stanovení vlastních nákladů nebo výsledek tohoto výpočtu. Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který – i když není závazný a jeho struktura je věcí daného ekonomického subjektu – je používán většinou organizací v České republice. Základní kalkulační vzorec má tyto položky:
Všeobecný kalkulační vzorec
1.
Přímý materiál
2.
Přímé mzdy
3.
Ostatní přímé náklady
4.
Výrobní (provozní) režie
Vlastní náklady výroby – položky 1 až 6
1.
Správní režie
Vlastní náklady výkonu – položky 1 až 7
1.
Odbytové náklady
Úplné vlastní náklady výkonu – položky 1 až 8
1.
Zisk (ztráta)
8. Cena výkonu
Uvedený vzorec je prakticky kalkulací ceny, tj.
cenovou kalkulací
,
kdy cena vzniká podle principu „náklady + zisk = cena“.
Jde o tzv.
nákladovou cenu
. Ta se používá v případech, kdy cenu neurčí přímo trh, anebo jako výchozí podklad pro rozhodování o nasazení skutečné, tj. realizační (tedy finální ceny, která se může od nákladové ceny odchylovat nahoru nebo dolů). Cenová kalkulace tak slouží především jako podklad pro jednání s odběrateli. Je-li cena určena a odběratel požaduje předložení kalkulace, je jejím cílem prokázat únosnost a oprávněnost jednotlivých nákladových položek a zisku. K tomu je však uvedený kalkulační vzorec málo podrobný; rovněž nerozlišuje mezi relevantními a irelevantními náklady.
Proto v konkrétních oborech lidské činnosti musí být vzorový obecný kalkulační vzorec ještě více konkretizován a podrobněji rozveden.
Cenová kalkulace je stanovena na průměrnou kalkulační jednici.
Cena však musí být stanovena ve výši, aby pokryla náklady poskytovatele, producenta, instituce s ohledem na odběr dané služby či produktu v celém rozsahu odběratelského sektoru (například pro všechny velikosti u oděvů).
V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů: náklady
přímé (jednicové) a náklady nepřímé (režijní).
a)
Přímé náklady
Přímo se přiřazují jednotlivým druhům produktů či služeb bez jejich předchozího soustřeďování podle místa vzniku. Do položky
přímý materiál
patří zejména suroviny, základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál (podle toho, co je předmětem kalkulace). Jde o materiál, který se zpravidla stává trvalou součástí produktu nebo přispívá k vytvoření jeho potřebných vlastností apod.
Do položky
přímé mzdy
zpravidla patří základní mzdy (úkolové, časové apod.), příplatky a doplatky ke mzdě a prémie a odměny přímo související s kalkulovanými výkony. V současné době u řady produkcí je obtížné rozlišit přímé a režijní mzdové náklady, neboť podíl přímých mezd klesá a často i mizí.
Do položky
ostatní přímé náklady
se zpravidla zahrnuje technologické palivo a energie, odpisy, opravy a udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, ztráty ze zmetků a vadné výroby aj.
a)
Režijní náklady
Jsou to náklady společně vynakládané na celé kalkulované množství služeb či produkce nebo k zajištění chodu celé organizace, které není možné stanovit na kalkulační jednici přímo, nebo jejichž přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se režijní náklady
zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů
. Hranice mezi přímými a režijními náklady je relativní; obecně platí, že kvalita a využitelnost kalkulací roste přičítáním co největšího podílu nákladů přímo na kalkulační jednici. S tím ovšem rostou náklady na zjišťování přímých nákladů (na evidenci, stanovení norem aj.); hranicí pro vymezení obou forem nákladů je proto hospodárnost.
Výrobní (provozní) režie
zahrnuje nákladové položky související s řízením a obsluhou produkce, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Patří sem především režijní mzdy, opotřebení nástrojů, spotřeba energie, náklady na opravy, náklady na technický rozvoj, režijní materiál.
Do položky
správní režie
patří nákladové položky související s řízením firmy jako celku; příkladem jsou platy řídících pracovníků, poštovné a telefonní poplatky, kancelářský materiál, náklady na spoje, pojištění aj.
Do
odbytových nákladů
patří náklady spojené s odbytovou činností, jako jsou náklady na skladování, propagaci, realizaci apod. Tyto náklady nejsou stabilně u všech ekonomických subjektů (například ve zdravotnictví se prakticky nepoužívají, příp. jsou jednotlivé ojedinělé náklady z této kategorie zahrnuty do oblasti správní režie).
V každém oboru lidské činnosti existují však specifické, tzv.
oborové kalkulační vzorce
. I když obecně zahrnují všechny kalkulační vzorce v podstatě univerzální položky, každá profese, každý obor podnikání má své určité zvláštnosti, a proto je třeba odkázat při konkrétní tvorbě těchto kalkulací právě na tyto oborové kalkulační vzorce. Podotýkáme, že tyto oborové kalkulační vzorce byly zrušeny, resp. prohlášeny za nepovinné a byly stanoveny pouze tři základní kategorie kalkulačních vzorců (A, B, C), které mají všeobecnou platnost. V případě smluvních cen jsou však celé kalkulace zcela nepoužívané, tím méně pak jsou zapotřebí specifické oborové vzorce. Nicméně i tak mají různé obory vzájemné odlišnosti v konkrétních položkách a někdy se odlišnosti vyskytují i v jednotlivých položkách kalkulačních vzorců i uvnitř daného oboru. Uvádíme příklady možné aplikace ve zdravotnictví, neboť velká oblast českého zdravotnictví je tvořena privátními lékaři, privátními lékárnami, prodejci zdravotní techniky, samostatnými laboratořemi, fyzioterapeuty atd., kdy všichni tito lidé jsou v postavení OSVČ a jejich činnost je často identická s podnikáním.
Příklad 1
Vzor kalkulace stomatologické ordinace
Uvádíme pouze obsahovou náplň, neboť peněžní vyjádření, které je nezbytnou součástí této kalkulace pro konkrétní využití, je u každé ordinace jiné. Záleží na místních podmínkách (například v otázce výše nájemného), objemu nákupů materiálů v závislosti na počtu pacientů, výši mezd zaměstnanců a dalších parametrech. Průměrnou kalkulaci jako podklad pro jednání se zdravotními pojišťovnami sestavuje přímo Česká stomatologická komora.
1.
Přímé mzdy – mzdy všech zaměstnanců (kromě zaměstnavatele, tj. soukromého lékaře)
2.
Přímý materiál – souhrn všech materiálů, jejichž spotřebu lze přímo stanovit na jednotlivý výkon nebo výrobek, například:
3.
Odpisy – při používání je třeba dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařadit nejprve do odpisových skupin dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pak se musí lékař rozhodnout, zda zvolí rovnoměrnou nebo zrychlenou metodu odpisování.
Příklad daňových odpisů:
-
zdravotnická technika: skupina 2, doba 5 let,
-
inventář: skupina 2, doba 5 let,
-
počítač: skupina 1. doba 3 roky,
-
budova: skupina 5, doba 30 let.
Pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku tak rozepíše dle příslušné skupiny na uvedený počet let. Zařazení věci provede podle klasifikačního čísla výrobku, a to vždy dle prvních tří míst zleva. Vzhledem k tomu, že až do konce odpisování je lékař povinen dodržovat vybranou metodu odpisu, je třeba zvážit, která z obou metod je pro něho výhodnější. Roční odpisy pokrývají pouze část hodnoty, znamená to, že zbývající část je kryta ze zisku.
1.
Režijní materiál tvoří:
2.
Ostatní provozní režie:
3.
Nájemné (částka nájemného za užívání prostor ordinace, čekárny a ostatních prostor).
4.
Správní režie:
5.
Finanční náklady:
6.
Zisk:
7.
Odvody z privátního příjmu:
Jako konkrétní ukázku použití oborového kalkulačního vzorce přinášíme vzor kalkulace určitého typu konkrétních zdravotnických výrobků z téže oblasti, jednoduchou, neboť se jedná o jednoduché výrobky (zubní můstky v provedení keramika, fotokompozitum, vybraný dentální kov). Jedná se o školní, učební ukázku, která nemá konkrétní podklad, není tedy použita konkrétní, reálná kalkulace některé zubní ordinace.
Příklad 2
Kalkulace výrobku – zubního můstku (částky v Kč)
Výrobek A
Výrobek B
Výrobek C
1. Přímý materiál
(keramika, fotokompozita, kov)
6 000
6 000
6 000
2. Přímé mzdy
800
700
700
3. Výrobní režie
1 300
1 200
1 100
z toho: fixní náklady
1 000
900
800
z toho: odpisy
200
200
200
4. Správní režie
300
300
300
z toho: fixní náklady
50
60
60
z toho: odpisy
30
30
30
5. Odbytové náklady
100
150
150
z toho: fixní náklady
60
120
120
6. Úplné vlastní náklady
8 500
6 350
4 250
7. Kalkulovaný zisk
400
300
300
8. Kalkulovaná cena
8 900
6 650
4 550
Realizační cena by mohla být jiná, záleží na tom, jak se rozhodne v dohodovacím řízení, kterýžto výraz můžeme použít nejen pro reálné stanovení ceny služeb či produkce (jako je tomu skutečně při jednáních mezi Českou stomatologickou komorou a zdravotními pojišťovnami), ale i při jednáních mezi zdravotnickým zařízením a pacientem. Pacient se pak rozhodne, zda cena je pro něho přijatelná a únosná, popřípadě zvolí z nabídnutých alternativ některou z nich. Tomu tak je v případě, že pacient něco doplácí, případně zcela hradí podobné zdravotnické výkony
.
II) Rozbor položek kalkulačního vzorce
V této části přinášíme podrobnější výklad jednotlivých položek kalkulace. Využíváme přitom jednoho z doporučených vzorců (A) pro možnou aplikaci. Je ale, jak doufáme, zřejmé, že podnikání či samostatná výdělečná činnost zahrnuje tolik právně a ekonomicky odlišných subjektů, tolik služeb a produktů, že stejně by sestavení konkrétní kalkulace vyžadovalo v celé řadě případů práci na vyhledání a aplikaci těch správných položek pro každý případ. Pro tento rozbor uvádíme také obecný vzorec ještě v podrobnějším členění než pouze v tom obecném, základním vzorci, který je univerzálně použitelný všude. Proto také některé položky tohoto podrobnějšího rozkladu nemusí být všude ve všech případech využity, popř. některé položky mohou být zahrnuty pod obecnějším výrazem správní či výrobní režie. To se týká například pojmů zásobovací režie nebo odbytová režie, ale také například položky polotovary, které lze často zahrnovat do obecnějšího tvaru „přímý materiál“. Vzhledem k tomu, že samotná kalkulační činnost je pouze doporučená, nelze považovat dané dělení za striktní příkaz a kalkulantovi je dána poměrná volnost, jak a kam dané náklady bude zahrnovat. Podstatné je to, aby na některé náklady nezapomínal, a také, aby naopak do kalkulace nezahrnoval náklady v neadekvátní výši. Tento rozbor je proveden na základě zcela univerzálních položek, je proto třeba při konkrétní aplikaci jazyk přizpůsobovat pojmům v daném oboru lidské činnosti. To někdy může působit až komicky, tak například pojem „polotovar vlastní výroby“ může představovat pacienta s nedokončeným procesem léčby či pacienta navštěvujícího rehabilitační zařízení. Položky však většinou ponecháváme v univerzálním ekonomickém jazyce.
1) Přímý materiál
Do této položky zahrnujeme veškeré suroviny, materiál, nakupované polotovary vlastní výroby, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, jejichž spotřebu lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici. Obsahuje:
-
materiál, který se
spotřebovává
při produkci anebo opravě produktu a tvoří jeho
trvalou
součást,
-
náhradní díly a nakupované polotovary vlastní výroby, které se spotřebovávají při produkci nebo opravě a stávají se trvalou součástí produktu,
-
materiál, který
přispívá
k vytvoření potřebných vlastností výrobku a jeho funkcí včetně materiálu, který přechází přímo do produktu, avšak netvoří jeho podstatu,
-
materiál, který se sice nestává součástí výrobku, ale jeho spotřeba umožňuje technologický postup produkce nebo opravy (např. mýdlo, olej),
-
nevratné výrobní obaly, které tvoří nezbytný doplněk výrobku nebo jeho obvyklou součást (dokud se to dá přesně zjistit na kalkulační jednici, pokud ne, pak se obal započte do výrobní režie),
-
materiál spotřebovaný na kompletaci produktu (nevratné části).
Spotřebu materiálu, polotovarů a výrobků lze oceňovat
pořizovacími cenami
, které obsahují:
-
nákupní ceny,
-
přímé náklady spojené s pořízením:
-
mzdy nakládajících a vykládajících pracovníků, poplatky za vážení, přistavení vagonů, překládání, vlečné a dopravní náklady,
-
dopravu polotovarů,
-
odbytové a jiné přirážky,
-
cena obalů nezahrnutá do ceny materiálu,
-
nájemné nebo opotřebení vratných obalů,
-
nepřímé náklady spojené s plánováním a zajišťováním dodávek materiálu (náklady zásobovacích útvarů),
-
náklady spojené se skladováním materiálu.
2) Polotovary vlastní výroby
Do této položky patří rozpracované produkty, na kterých byla ukončena pouze určitá definovatelná ucelená etapa operací (jsou pro ně vymezeny
normy
přímých nákladů a technologické postupy). Musí být dokončeny v následujících fázích (neprošly celým předepsaným postupem):
-
oceňují se vnitrocenami podle plánových nebo operativních nebo propočtových kalkulací,
-
polotovary vlastní výroby stejného oboru jako finální produkt se mohou rozkládat do původních položek kalkulačního vzorce.
3) Přímé mzdy
Do této položky patří mzdy, popř. ostatní osobní náklady (OON), které přímo souvisejí s poskytováním služeb (nebo zhotovením výrobku) přímo na kalkulační jednici. Jde zpravidla o mzdy provozních pracovníků za určitou splněnou práci nebo za skutečně odpracovanou dobu, popř. mzdy jiných pracovníků, pokud jejich mzda souvisí s výrobním nebo jiným procesem či prováděním oprav a lze je
hospodárně
stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici.
Například:
-
základní mzdy (časové, úkolové a jiné),
-
příplatky a doplatky ke mzdě,
-
osobní ohodnocení,
-
prémie a odměny (pokud se zahrnují do nákladů a přímo souvisí s kalkulovaným výkonem).
Pohyblivé složky
mzdy se zahrnují do přímých mezd
z rozhodnutí ÚJ
(účetní jednotky). Dále lze započítávat do této položky i obdobné složky mezd pracovníků s dočasným pracovním poměrem, práci zahraničních pracovníků, učňů (studentů) apod. Opět dle rozhodnutí ÚJ včetně např. naturálních požitků a jejich peněžitých náhrad.
4) Ostatní přímé náklady
Patří sem náklady, které lze hospodárně vyjádřit přímo na kalkulační jednici:
-
technologické palivo a energie,
-
odpisy dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,
-
opravy a udržování,
-
náklady na přípravu a záběh nových výrobků, služeb a technologií (včetně těch, které byly účtovány přes „komplexní náklady příštích období“),
-
náklady na technický rozvoj,
-
náklady na záruční opravy,
-
cestovní náklady (lze-li je hospodárně sledovat na kalkulační jednici),
-
manipulační poplatky,
-
celkové časové rozlišení nákladů (pokud nejsou zahrnuty do některé z položek režie).
5) Výrobní (provozní) režie
Výrobní režie vzniká v hospodářských střediscích (HS), které se zabývají výrobní činností. V HS, které provádějí ostatní činnosti (služby) jde o „provozní režii“.
Patří sem všechny časově rozlišené prvotní a druhotné náklady související s řízením a obsluhou procesu činnosti HS a které nelze (anebo by to bylo nehospodárné) stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici:
-
materiál,
-
palivo,
-
energie,
-
náklady na údržbu a opravy DHM,
-
přepravné,
-
odpisy DHM a DNM,
-
cestovné,
-
nájemné,
-
pronájmy DHM,
-
náklady na půjčovné automobilů (železnice),
-
náklady na provoz internetu a spoje,
-
náklady na propagaci a reklamu,
-
náklady na zpracování účetnictví a výkony výpočetní techniky,
-
náklady na audit, daňové, účetní, ekonomické a jiné poradce,
-
náklady na přednášky, školení, překlady, expertízy (honoráře),
-
náklady na obstaravatelskou činnost,
-
náklady na práce výzkumné a technický rozvoj,
-
náklady na příspěvky cizím provozovatelům závodních jídelen (catering),
-
náklady na zprostředkování,
-
základní mzdy, osobní ohodnocení, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie a odměny zahrnované do nákladů a náhrady mezd (nelze-li je vztahovat přímo na kalkulační jednici),
-
příspěvky na sociální a zdravotní pojištění („zákonné sociální pojištění“),
-
ostatní sociální náklady,
-
pojistné ze zákona (majetkové),
-
poplatky.Výrobní (provozní) režie se snižuje o částku komplexních dobropisů.
6) Zásobovací režie
Zahrnujeme sem náklady zásobovací režie včetně odbytové a marketingové činnosti. Patří sem všechny časově rozlišené prvotní a druhotné náklady jako náklady na opatřování, přejímání, zkoušení, uskladňování a výdeje zásob ve firemních a mimofiremních skladech, dále náklady na prodej, reklamu a marketingové náklady (když v zásobovacích střediscích je zařazena obchodní činnost).
Doporučená rozvrhová základna pro rozvrhování zásobovací režie je přímý materiál.
7) Správní režie
Patří sem všechny náklady související se správou instituce, s jejím řízením a všeobecnou obsluhou činností, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici:
-
energie,
-
cestovné (není-li v přímých nákladech nebo provozní režii),
-
náklady na přednášky, školení,
-
základní mzdy správy,
-
sociální a zdravotní pojištění správy,
-
pohoštění, občerstvení, dary,
-
náklady projekce,
-
doprava atd. stejně jako u výrobní režie (pokud ta je již neobsahuje).
Pro rozvrhování správní režie se používají vesměs přímé mzdy.
8) Zisk (ztráta)
Rozdíl mezi prodejní cenou a úplnými vlastními náklady výkonů.
III) Kalkulační jednice
Kalkulace se sestavují a propočítávají na výrobky, práce a služby, a to samozřejmě jak na standardní výkony, tak i na zakázky a individuálně zhotovované produkty, tak i na jednotlivé prováděné práce či služby. Jak je z rozboru vzorců zřejmé, sestavují se kalkulace na tzv.
kalkulační jednici
.
Kalkulační jednicí jsou druhy externích výkonů i výkonů vnitropodnikových (interních), vymezených množstvím, časem nebo jiným vhodným způsobem.
Tato definice je příliš obecná, proto si uvedeme příklady možných kalkulačních jednic. Kalkulační jednice jsou především typické vždy pro daný obor lidské činnosti. Tak například ve škole bude základní kalkulační jednicí jeden žák a kalkulace budou sestavovány na jednoho žáka. V nemocnici to bude jeden pacient, ale rozsah kalkulací může být i v rámci jednoho oboru mnohem rozsáhlejší. Tak v oblasti zdravotnictví můžeme kalkulovat nejen na jednoho pacienta, ale také na jedno nemocniční lůžko (kolik pacientů využije jedno nemocniční lůžko), můžeme kalkulovat na oddělení, kliniku, zdravotní středisko, na celou nemocnici atd. Následně můžeme porovnávat náklady mezi odděleními, mezi klinikami, mezi nemocnicemi apod. Stejně tak je tomu i v jiných oborech lidské činnosti, není to vždy pouze jedna kalkulační jednice a není to vždy pouze jednotka, tedy jeden kus, jeden kilogram, jeden pacient, jeden strávník atd., i když například kalkulace na jeden kus výrobku či výkonu je převažující. Existují však kalkulační jednice typu jeden hektar, tisíc kusů sazenic, jeden hektolitr vína atd. Existují také kalkulační jednice složené, například „tunokilometráž“, pomocí níž se sleduje vytíženost nákladních automobilů v dálkové přepravě, apod.
Známe také kalkulace na „člověkoroky“ a další složené výrazy.
Závěr
Problematika kalkulací, na jejichž kvalitě, frekvenci sestavování a především využití do značné míry závisí úspěšnost podnikání, je značně rozsáhlá. V dalších číslech časopisu se zaměříme na charakteristiku jednotlivých druhů kalkulací a rozpočetnictví.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů