Jana Bellová

V článku jsou popsány hlavní účetní výkazy, jsou podrobněji vysvětleny jednotlivé položky a analyzovány souvislosti. Znalost obsahové náplně výkazů a hlavních položek je důležitá pro rozhodování podnikových manažerů. Pro posouzení finanční situace firmy nebo instituce se vychází z formalizovaných výsledků zachycených danou formou účetnictví, tj. z účetních výkazů. Účetní výkazy jsou konečnými výstupy zpracování účetních informací. Zákonem je předepsáno jejich sestavení, způsob výpočtů i termíny k předkládání uživatelům.
Vydáno: 01. 01. 2023
 • Článek
Článek se zabývá způsoby účtování několika vybraných specifických okruhů účtování. Pozornost je věnována finančním operacím, které jsou v podnikové ekonomice poměrně časté, stejně tak jako účtování výsledků inventarizace, ať již fyzické nebo hodnotové. Zvláštní důraz je kladen na účty časového rozlišení, které jsou pro podvojné účetnictví typické, a jejichž vzorové případy jsou v článku uvedeny. Na závěr je provedeno zaúčtování hospodářského výsledku, tj. rozdělení zisku a úhrada ztráty.
Vydáno: 21. 06. 2022
 • Článek
Tento článek je stěžejním úvodem pro pochopení hlavních činností celých účtáren, ať už všeobecných, nebo specializovaných jako jsou materiálová, mzdová, realizační, skladová, finanční. Seznámíme se se základními činnostmi, které se buď téměř každodenně (nákup materiálu) nebo pravidelně v určitých cyklech (mzdy) provádějí v těchto účtárnách. Základní okruhy představují většinu účetnických prací a jsou vesměs rutinní záležitostí. Tyto základní činnosti jsou doplňovány dalšími pracemi, které se vyskytují sporadicky, nepravidelně, náhodně, vůbec (dle typů organizace). Principy, se kterými se v tomto příspěvku seznámíme, představují základ pro účetní práce, které se potom opakují v dalších činnostech účtáren.
Vydáno: 10. 05. 2022
 • Článek
V tomto příspěvku malého seriálu s několika navazujícími dalšími články se věnujeme účetnictví firem, základním účetním zásadám, pravidlům a náležitostem. Je určen zejména začínajícím podnikatelům, aby se seznámili se základy vedení účetnictví, nutností archivace dokladů, standardními operacemi a dalšími potřebnými pojmy, protože dle našich zákonů je nutné, aby podnikatel v určité právní formě svoje účetnictví vedl či zajistil, neboť odpovídá za jeho správnost a včasnost. V článku si popíšeme jednu ze tří povinných složek účetnictví, tj. účetní doklady, jejich náležitosti a jejich oběh v podniku.
Vydáno: 28. 04. 2022
Odborný dohled: Ing. Jiří Vychopeň V článku, který je prvním příspěvkem malého seriálu věnovaného účetnictví, si všímáme té lepší stránky podnikání, tj. rozvoje firmy, její úspěšnosti a s tím i spojenou povinnost opustit vedení daňové evidence a potřeby či nutnosti přejít na vedení účetnictví. Uvádíme zejména povinnosti podnikatele při přechodu z daňové evidence na účetnictví i prvotní operace. Podnikatel by měl mít alespoň rámcový přehled nad postupy účtování, i když jeho účetnictví vede jeho účetní nebo celá účtárna. Přechod z daňové evidence na účetnictví může být dobrovolný, ale také nucený, pokud podnikatel dosáhne kritérií stanovených v zákoně o účetnictví. Článek má následující strukturu: Přechod z daňové evidence na účetnictví Zahájení účetnictví Zahajovací rozvaha Účty Účtování typických účetních operací Účetnictví je komplexnější zachycení hospodářských operací než daňová evidence, jež zachycuje finanční toky, a to jen ty, které ovlivňují daňový základ. V účetnictví se naproti tomu účtuje nejen o provedených platbách, tedy příjmech a vydáních na účtech a v pokladně, ale rovněž o všech závazcích a pohledávkách, tedy právech.
Vydáno: 20. 04. 2022
 • Článek
Tato závěrečná část našeho seriálu přináší postup lékaře při výpočtu daňového přiznání. Jsou stručně uvedeny i běžné možnosti optimalizace daně z příjmů platné v době tvorby tohoto textu, tj. k 1. 10. 2021, tzn. použitelné pro závěrku roku 2021. Tato část je pojata jako celistvá a není členěna podrobnější strukturou.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Ve dvou předchozích číslech jsme publikovali příspěvek týkající se nákladů, jejich sledování a řízení. V této závěrečné části zabývající se dosažením přijatelného a žádoucího výsledku hospodaření se věnujeme také nutné druhé stránce pozornosti podnikatelů, a to sledování a ovlivňování výnosů a při porovnání výnosů a nákladů pak uvedenému výsledku hospodaření.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
V této části se zabýváme některými zvláštními případy zápisů výdajů do daňové evidence. Jsou to případy časté, případně periodicky se opakující, každopádně případy, které mohou podstatným způsobem ovlivnit daňové přiznání lékaře. Nemůžeme se zabývat všemi případy výdajů, které se mohou vyskytovat v běžné praxi lékaře, k tomu je pak zapotřebí buď podrobnějšího studia zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů “), anebo návštěvy některého daňového poradce. V každém případě stejně vždy radíme především zcela začínajícím lékařům, aby si alespoň první rok praxe nechali zpracovávat svou daňovou evidenci ekonomickým odborníkem, účetním nebo daňovým poradcem.
Vydáno: 12. 12. 2021
 • Článek
V této části našeho seriálu se zabýváme vedením daňové evidence privátního lékaře. Každý zápis musí být podložen účetním dokladem dokumentujícím provedenou platbu. Tyto účetní doklady, stejně tak jako zápisy v daňové evidenci, je třeba archivovat. Daňová evidence slouží k výpočtům daně z příjmů fyzické osoby z nezávislé činnosti. Je třeba uzavřít účetní období (tj. kalendářní nebo hospodářský rok), provést závěrkové operace a vypočítat základ daně. Hlavním účelem daňové evidence je správný výpočet daně z příjmů fyzických osob a také možnost kontroly povinné archivace i po určité době.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
V první části našeho příspěvku, který byl publikován v minulém vydání časopisu, jsme se začali zabývat problematikou nákladů, jejich strukturou a ovlivnitelností při úsilí podnikatelů snižovat náklady jako složku podstatně ovlivňující možnost dosažení zisku. Zabývali jsme se tříděním nákladů, jejich evidencí, rozborem jednotlivých položek i jejich výpočty pomocí finanční matematiky. V tomto příspěvku dokončíme rozbor nákladů tzv. širším pohledem na obsah manažerského účetnictví, kdy rozebereme především kalkulační pohled na jejich výši, strukturu a funkci.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
Je přirozenou snahou podnikatelů a manažerů dosahovat zisku. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Kladný hospodářský výsledek, tedy zisk, vznikne v případě, že výnosy byly vyšší než náklady, v opačném případě vznikne ztráta. Je sice daleko více ukazatelů, které je třeba sledovat, hodnotit a usměrňovat, nicméně hospodářský výsledek je tím základním, který se objevuje v jakékoliv skladbě sledovaných ukazatelů finančních analytiků. Úspěch v podnikání je založen na více parametrech, nejen ekonomických, ale to nevylučuje požadavek, aby se náklady nesnižovaly nebo alespoň rostly pomaleji než výnosy. V tomto příspěvku se zabýváme jedním z důležitých aspektů podnikání, tj. sledováním nákladů. Náklady je třeba řídit a k tomu je zapotřebí znát jejich strukturu, výši, možnosti ovlivňování a způsob výpočtu.
Vydáno: 23. 08. 2021
 • Článek
Zubní lékaři se již od počátku privatizace prakticky vyčlenili z celkové skupiny lékařů v ČR a vytvořili si vlastní komoru (Českou stomatologickou komoru) a dojednali si i vlastní způsoby financování zdravotní péče. Proto tuto část seriálu věnujeme právě specifikům ekonomiky privátních stomatologů a zubních lékařů, když převážná část těchto lékařů vykonává svou profesi právě jako fyzická osoba (OSVČ). Pouze malá entita stomatologů a zubních lékařů jsou zaměstnanci (vesměs mladí, nastupující lékaři, absolventi lékařských fakult) těchto privátních lékařů, popřípadě se jedná o zaměstnance stomatologických klinik, kteří jsou v pracovním poměru.
Vydáno: 28. 06. 2021
 • Článek
V současné době není prakticky možné vykonávat své povolání bez několika forem pojištění. To se týká zejména zdravotnických pracovníků, lékařů, zdravotních sester či laborantů i dalších profesí, zvláště těch, kteří pracují v právních formách fyzických osob (OSVČ) nebo ve sdružení. V České republice v této právní formě pracuje více než 30 000 osob, další tisíce zdravotníků pak pracují v právních formách právnických osob, nejvíce jako společníci společností s ručením omezeným. Ale i v této posledně jmenované formě se ono omezené ručení týká ekonomických aspektů výkonů činnosti; netýká se odborného, profesního výkonu a jeho možných důsledků.
Vydáno: 14. 06. 2021
 • Článek
V této části našeho seriálu, psaného jako pomoc zejména nově začínajícím lékařům a zdravotníkům z hlediska ekonomiky a práva při výkonu jejich profese, se zabýváme nutnou činností lékařů a zdravotníků pracujících ve formě fyzické osoby (OSVČ), činností, kterou musí konat souběžně se svou odbornou prací. Lidé všech profesí, různých povolání a odborností, pokud pracují v této právní formě, jsou povinni vykonávat řadu zejména ekonomických činností, které v případě firem či institucí provádějí mnohdy celá oddělení, řady specialistů či spolupracujících agentur. V tomto příspěvku se podíváme na privátního lékaře jako na hospodářský subjekt. Takovýto pohled je dán jednak zcela obecnými požadavky na plnění různých funkcí hospodářského subjektu, jednak zcela specifickými požadavky vyplývajícími právě ze zvláštních charakteristik této profese. Zaměříme se proto blíže na takovýto rozbor činností privátního lékaře a celé jeho ordinace, kdy předpokládáme alespoň jednu zdravotní sestru a další pracovníky zajišťujícími topení, úklid a další možné a nutné výkony.
Vydáno: 17. 05. 2021
 • Článek
Různé skupiny zdravotníků a zejména lékaři) patří k jedněm z nejvíce ohrožených skupin lidí, pokud se týká zdraví i života. Jejich výkonem práce jsou zdravotnické instituce, nemocnice, léčebny či ordinace s čekárnami plných nemocných pacientů. Pracují často v infekčním prostředí, v prostředí stresujícím, kde syndrom vyhoření je v určitém věku častým důsledkem výkonu profese, pracují v prostředí plném nemocí, bolesti či utrpení. Častou charakteristikou lékaře je přitom skutečnost, že je laskavou, milou a naději dávající bytostí, ale právě v důsledku specifického pracovního prostředí jsou tito lidé vystaveni neustálému nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví i životy.
Vydáno: 17. 05. 2021
 • Článek
V minulé části našeho seriálu jsme se zabývali odpisy dlouhodobého hmotného majetku, které musí privátní lékař nebo jeho účetní ihned po nabytí věci vypočítat a zaznamenat do soupisu majetku, a to dopředu až do konce odpisování. Tento tzv. odpisový plán pak nelze měnit. Nyní se podíváme na zásady odpisování dlouhodobého hmotného majetku a také na odpisování dlouhodobého nehmotného majetku. Ten mají ve formě speciálního medicínského softwaru prakticky všichni lékaři. Závěrem příspěvku se ještě zmíníme o oběžných prostředcích, které mají alespoň v některé formě rovněž všichni lékaři.
Vydáno: 26. 04. 2021
 • Článek
V předchozích částech našeho příspěvku jsme se zabývali rozborem metody BSC, která kromě výsledkových ukazatelů sleduje i tzv. ukazatele hybných sil, tedy faktory budoucího rozvoje firmy. Podrobněji jsme rozebírali faktory, které metoda využívá, popsali jsme čtyři základní oblasti měření a sledování stavu a vývoje a zejména jsme seznamovali čtenáře s charakteristikou hybných sil a jejich specifikací pro různé firemní činnosti a funkce. Nyní přinášíme ukázku praktické aplikace této metody v reálné oděvní firmě. Ta byla po podrobném rozpisu všech činností a zachycení všech pracovníků (nejen manažerů a THP, ale i všech dělníků), převedena na systém osobních karet každého zaměstnance s jeho měřenými a vyhodnocovanými ukazateli.
Vydáno: 23. 04. 2021
 • Článek
V předcházející části jsme se věnovali pořízení ordinace, jejímu vybavení majetkem a základnímu členění tohoto majetku. Nyní se více podíváme na jednotlivé složky tohoto obchodního majetku, čili majetku vloženého do vybavení FO k výkonu samostatné činnosti, a dále popíšeme, jakým způsobem se podílí na tvorbě profitu lékaře. Majetek vložený k výkonu profese ve formě FO tvoří dvě základní složky, a to dlouhodobý majetek (budova, pozemek, stroje, přístroje), čili dlouhodobý majetek hmotný, ale také dlouhodobý majetek nehmotný, jako je především speciální software a ocenitelná práva (například know-how, nájemné, logo apod.). Další majetkové složky tvoří druhá velká skupina majetku, tj. oběžný majetek, jako jsou peníze, materiál, nedokončené produkty atd.. V úvahu nebereme třetí možnou majetkovou složku, tj. finanční majetek, který je označován také jako „odložený“ majetek, tedy to, co lékař nepotřebuje k výkonu své profese, ale ukládá si získané peníze do určitých majetkových složek, jako jsou cenné papíry, peníze na spořících účtech, starožitnosti, zlato apod. Budeme se tedy zabývat dlouhodobým majetkem a oběžnými prostředky.
Vydáno: 08. 01. 2021
 • Článek
V první části našeho příspěvku jsme se zabývali problematikou desítek ukazatelů, které zobrazují ekonomickou realitu. Některé ukazatele jsou velmi složité a jejich konstrukce vyžaduje i několikateré matematické operace. Přesto nelze pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti využít jenom tyto, byť složité ukazatele, každý finanční analytik má obvykle svůj vlastní soubor několika ukazatelů, kterými posuzuje stav i vývoj firmy. Vesměs se však jedná o ukazatele, které zobrazují pouze minulost. I kdyby se jednalo o velké soubory ukazatelů, většina těchto souborů vesměs neumožňuje predikovat budoucnost. Určitou naději v poměrně široké škále metod zachycujících pouze minulost, představuje metoda BSC, jejíž název již sám o sobě naznačuje, že do posuzování výkonnosti firmy jsou zahrnovány právě ukazatele, které predikují budoucnost. Právě zobrazení stavu a vývoje hybných sil firmy činí z této metody ojedinělou a originální metodu pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti firem.
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Tímto článkem zahajujeme seriál textů určených na pomoc zejména začínajícím lékařům a zdravotníkům v právní formě FO – OSVČ, tedy privátních poskytovatelů zdravotní péče. Dílčím cílem této části je seznámit čtenáře především s podmínkami pro možnost zahájení samostatné existence, dále definovat majetkovou skladbu vybavení standardní ordinace, určit funkci odpisů a jejich druhy, určit hlavní zásady odpisování a charakterizovat způsoby nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku. Příspěvek se tedy zabývá ekonomickou stránkou činnosti lékařů a zdravotníků s odkazem na příslušné právní normy regulující činnost lékařů a zdravotníků v této kategorii osob vykonávajících samostatnou činnost ve svých ordinacích.
Vydáno: 12. 11. 2020