Prodej osobního automobilu a daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 20 minut čtení

V článku si přiblížíme zdanění prodeje osobního automobilu daní z příjmů fyzických osob v případech: ? osobní automobil je zahrnut v obchodním majetku, ? osobní automobil není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku, ? osobní automobil není, ale dříve byl zahrnut v obchodním majetku, ? prodej osobního automobilu při uplatnění paušálních výdajů, ? osobní automobil je pořízen v rámci finančního leasingu, ? osobní automobil je ve společném jmění manželů, ? osobní automobil je nabyt v rámci dědictví, ? osobní automobil je nabyt darováním.

Prodej osobního automobilu a daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Ivan
Macháček
 
Prodej osobního automobilu zahrnutého v obchodním majetku
Pokud dojde v průběhu zdaňovacího období k prodeji osobního automobilu zařazeného do obchodního majetku poplatníka, je dosažený
příjem z prodeje zahrnut do dílčího základu daně dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“)
,
a daňově uznatelným výdajem je u odpisovaného hmotného majetku polovina roční výše daňového odpisu a daňová zůstatková cena majetku. Daňově uznatelnými výdaji jsou i výdaje související s prodejem (inzerce, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy právníkem, poplatky za převod vozidla apod.).
Z prodeje majetku zařazeného v obchodním majetku může vzniknout i daňově uznatelná ztráta.
Toto daňové řešení platí i v případě osobního automobilu zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, který je najímán, a příjmy z nájmu jsou zdaňovány podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a v průběhu nebo po skončení nájmu je tento automobil prodán.
Příjem z prodeje automobilu po odpočtu daňově uznatelných výdajů vstupuje u poplatníka do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 1
Živnostník v roce 2016 prodá osobní automobil zařazený v obchodním majetku, který byl pořízen v roce 2011 a je již zcela daňově odepsán (poslední odpis uplatněn v roce 2015). Prodej vozidla se uskuteční na základě kupní smlouvy za sjednanou cenu 65 000 Kč. Prodávající zaplatí znalecký posudek ve výši 2 100 Kč.
Řešení
Příjem z prodeje vozidla zahrnutého v obchodním majetku je zdaněn jako příjem zahrnutý do dílčího základu daně dle § 7 ZDP. Vzhledem k tomu, že automobil již nemá žádnou daňovou zůstatkovou cenu, bude k příjmům z prodeje automobilu možno uplatnit jako daňové výdaje pouze částku za znalecký posudek 2 100 Kč. Prodej automobilu zvýší dílčí základ daně dle § 7 ZDP o částku (65 000 Kč – 2 100 Kč) = 62 900 Kč. Z titulu prodeje automobilu tak musí živnostník zvýšit svůj vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění o částku 0,5 x 62 900 Kč = 31 450 Kč.
Příklad 2
Podnikatel zakoupil v roce 2013 osobní automobil, který vložil do svého obchodního majetku. Automobil odpisuje rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 460 000 Kč. V letech 2014 a 2015 používal osobní automobil nejen k podnikatelským účelům, ale rovněž pro soukromé účely, přičemž podíl najetých kilometrů pro soukromé účely činil po oba roky 35 % z celkového počtu najetých kilometrů. V roce 2016 automobil prodá za 190 000 Kč.
Řešení
Zdaňovací období
Daňový odpis v Kč
Odpisy v daňových výdajích v Kč
2013
2014
2015
2016
460 000 x 11 / 100 = 50 600
460 000 x 22,25 / 100 = 102 350
460 000 x 22,25 / 100 = 102 350
0,5 x 460 000 x 22,25 / 100 = 51 175
50 600
102 350 x 0,65 = 66 528
102 350 x 0,65 = 66 528
51 175
Z titulu využívání automobilu pro soukromé účely musel poplatník v letech 2014 a 2015 roční odpis v rámci sestavení daňového přiznání krátit o 35 %. V roce 2016 již automobil pro soukromé účely nevyužíval, takže poplatník uplatní do daňových výdajů z důvodu prodeje automobilu poloviční výši ročního odpisu v plné výši.
Dle § 29 odst. 2 ZDP se za zůstatkovou cenu považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až 32 ZDP z tohoto majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP z důvodu, že majetek byl používán zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a zčásti pro soukromé účely.
Dále přihlédneme k § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, dle kterého se do základu daně nezahrnují částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích.
Prodej vozidla ovlivní příjmy a výdaje zahrnované do dílčího základu daně dle §7 ZDP následovně:
příjem za prodej vozidla: 190 000 Kč
zůstatková cena vozidla, kterou lze dle § 29 odst. 2 ZDP zahrnout do daňových výdajů: (460 000 Kč – 50 600 Kč – 102 350 Kč – 102 350 Kč – 51 175 Kč) = 153 525 Kč
neuplatněné odpisy a jejich zahrnutí do daňových výdajů dle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP: 35 822 Kč + 35 822 Kč = 71 644 Kč
Příklad 3
Podnikatel má v obchodním majetku zahrnut osobní automobil. Vzhledem k tomu, že ho přestal používat k podnikání z titulu pořízení nového výkonnějšího osobního automobilu, najal ho od roku 2015 jinému podnikateli a v roce 2016 mu ho prodá.
Řešení
Příjem z nájmu osobního automobilu zahrnutého v obchodním majetku je příjmem dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a podléhá zdanění jako příjem ze samostatné činnosti. Při prodeji automobilu v roce 2016 je tento příjem příjmem dle § 7 ZDP, daňovým výdajem bude daňová zůstatková cena.
 
Prodej osobního automobilu, který není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku
Pokud je prodávána hmotná movitá věc, která není a nikdy nebyla zahrnuta v obchodním majetku, je příjem z prodeje dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP osvobozen od daně z příjmů s výjimkou:
?
příjmu z prodeje cenného papíru a
?
příjmu z prodeje motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku.
Pokud nejsou dodrženy podmínky pro osvobození od daně z příjmů, podléhá příjem z prodeje hmotného majetku
zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP jako tzv. ostatní příjem
. Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaj, kterým je cena, za kterou poplatník majetek prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně (zděděnou nebo darovanou), cena určená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje (znalecký odhad, sepsání kupní smlouvy, inzeráty apod.). K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.
Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
Z prodeje majetku zdaňovaného dle § 10 ZDP nemůže vzniknout daňová ztráta.
Vzhledem k tomu, že v případě příjmu z nájmu movitých věcí, který je zdaňován podle § 9 ZDP, není najímaný majetek součástí obchodního majetku poplatníka, bude při prodeji tohoto majetku postupováno jako v případě, kdy se jedná o majetek nezahrnutý v obchodním majetku. Tento
příjem z prodeje najímaného majetku je zdaněn dle § 10 ZDP.
Příjem z prodeje vstupující do dílčího základu daně dle § 10 ZDP neovlivní u poplatníka výpočet vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 4
Fyzická osoba vlastní osobní automobil zakoupený počátkem roku 2016 v autobazaru za částku 69 000 Kč. Automobil nemá zařazen v obchodním majetku a během roku 2016 na něm provede vlastními silami nezbytné opravy. Za pořízení náhradních dílů zaplatí dle faktury částku 25 890 Kč. V prosinci 2016 automobil výhodně prodá za částku 119 000 Kč.
Řešení
V daném případě nebyl dodržen časový test pro osvobození příjmů z prodeje v délce 1 roku od nabytí vozidla. Proto příjem z prodeje podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Výdajem je cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, zvýšená o prokazatelné výdaje na opravu vozidla (faktury za náhradní díly). Výdajem však nebude vlastní práce poplatníka spojená s opravou vozidla.
Dílčím základem daně z příjmů dle § 10 ZDP bude tedy částka:
119 000 Kč – 69 000 Kč – 25 890 Kč = 24 110 Kč
Tato částka bude uvedena v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2016.
 
Prodej osobního automobilu, který byl dříve zařazen v obchodním majetku
V ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) ZDP se uvádí časový test pěti let od vyřazení movitých věcí z obchodního majetku, aby příjem z prodeje movitého majetku byl osvobozen od daně z příjmů.
Pokud tento časový test od vyřazení z obchodního majetku není dodržen, bude příjem z prodeje osobního automobilu podléhat zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
Daňově uznatelným výdajem je při prodeji vozidla i daňová zůstatková cena vozidla stanovená ke dni vyřazení vozidla z obchodního majetku, ale pouze do výše zdanitelných příjmů z prodeje. Tento příjem neovlivní výpočet vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 5
Podnikatel zakoupil v roce 2013 nový osobní automobil za pořizovací cenu 420 000 Kč, vložil jej do obchodního majetku a odpisoval jej rovnoměrným způsobem. V roce 2015 automobil vyřadí z obchodního majetku, protože si za účelem podnikání pořídil nový výkonnější osobní automobil v rámci nájmu dopravního prostředku dle § 2321 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „OZ“ (operativní leasing). Původní automobil v roce 2016 prodá za sjednanou kupní cenu 110 000 Kč.
Řešení
Zdaňovací období
Daňový odpis v Kč
2013
2014
2015
420 000 x 11 / 100 = 46 200
420 000 x 22,25 / 100 = 93 450
0,5 x 420 000 x 22,25 / 100 = 46 725
Zůstatková cena automobilu ve výši 233 625 Kč není při vyřazení z obchodního majetku u poplatníka daňově uznatelná. Po vyřazení z obchodního majetku je automobil prodáván za kupní cenu 110 000 Kč a není splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje automobilu od daně z příjmů. Proto tento příjem podléhá zdanění jako ostatní příjmy dle § 10 ZDP. Poplatník však může uplatnit jako daňový výdaj zůstatkovou cenu automobilu, ale jen do výše dosažených příjmů, tedy částku 110 000 Kč. Dílčí základ daně dle § 10 ZDP činí 0 Kč. Přesto tento prodej musí být zahrnut v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, i když nemá žádný dopad na daňovou povinnost poplatníka.
 
Prodej osobního automobilu při uplatnění paušálních výdajů
Pokud
poplatník
uplatňuje paušální výdaje a nevede účetnictví,
nemá obchodní majetek
.
V případě prodeje hmotného majetku bude tento příjem zdaňován
nikoliv podle § 7 ZDP, ale
podle § 10 ZDP jako ostatní příjem
.
Příklad 6
Podnikatel provozující řemeslnou živnost zakoupil v roce 2013 pro účely podnikání osobní automobil, který vložil do obchodního majetku. Odpisoval jej zrychleným způsobem ze vstupní ceny 490 000 Kč. Podnikatel vedl daňovou evidenci. Od zdaňovacího období roku 2014 přešel podnikatel na uplatnění výdajů procentem z příjmů. V roce 2016 prodá automobil za sjednanou kupní cenu 181 000 Kč.
Řešení
Po dobu uplatňování výdajů procentem z příjmů vede poplatník odpisy pouze evidenčně, takže uplatněné odpisy v daňových výdajích jsou následující:
Zdaňovací období
Vypočtený daňový odpis v Kč
Uplatnění v daňových výdajích v Kč
2013
2014
2015
2016
490 000 / 5 = 98 000
2 x 392 000 / (6 – 1) = 156 800
2 x 235 200 / (6 – 2) = 117 600
0,5 x 2 x 117 600 / (6 – 3) = 39 200
98 000
odpis veden evidenčně
odpis veden evidenčně
odpis veden evidenčně
Protože poplatník přešel na uplatňování výdajů procentem z příjmů, neexistuje u něho počínaje 1. 1. 2014 obchodní majetek. V případě prodeje hmotného majetku v roce 2016 bude příjem zdaňován podle § 10 ZDP jako ostatní příjem. Tento příjem lze snížit o zůstatkovou cenu prodávaného hmotného majetku. Dílčí základ daně dle § 10 ZDP bude činit 181 000 Kč – 78 400 Kč = 102 600 Kč.
Pokud poplatník vede účetnictví a uplatňuje paušální výdaje, má nadále majetek zařazen v obchodním majetku, protože je o něm účtováno. V případě prodeje osobního automobilu ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje poplatník paušální výdaje a vede účetnictví, bude
příjem z prodeje vozidla zahrnut jako příjem zdaňovaný podle § 7 ZDP
.
Nelze však jako daňový výdaj uplatnit ani odpis majetku ani daňovou zůstatkovou cenu vozidla, protože obě položky jsou součástí paušálních výdajů.
 
Prodej osobního automobilu pořízeného v rámci finančního leasingu
Zdanění příjmů z prodeje hmotného majetku, který poplatník pořídil v rámci finančního leasingu, bude záviset na tom, zda hmotný majetek byl anebo nebyl, po uplynutí sjednané doby finančního leasingu a převedení vlastnického práva k užívané věci za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, zařazen do obchodního majetku poplatníka, resp. zda před prodejem tohoto majetku byl vyřazen z obchodního majetku, kam byl zařazen po skončení leasingové smlouvy a převedení vlastnického práva věci na uživatele.
Pokud je po skončení sjednané doby a převedení vlastnického práva věci na uživatele tento hmotný majetek zařazen do obchodního majetku poplatníka,
splní podnikatel jednu ze zákonných podmínek daňové uznatelnosti úplaty u finančního leasingu ve smyslu znění § 24 odst. 4 ZDP. Při následném prodeji tohoto majetku bude
příjem z prodeje zahrnut do dílčího daňového základu z podnikání dle § 7 ZDP.
V případě, že sice
po skončení sjednané doby a převedení vlastnického práva věci na uživatele zahrne poplatník hmotný majetek do svého obchodního majetku, ale před jeho prodejem jej vyřadí z obchodního majetku
, dochází k následujícímu daňovému řešení. Zařazením hmotného majetku po skončení
sjednané doby a převedení vlastnického práva věci na uživatele
zůstává hrazená úplata poplatníkem jeho daňovým výdajem. Vzhledem k tomu, že před prodejem poplatník vyřadí majetek z obchodního majetku, bude příjem z prodeje podléhat zdanění jako ostatní
příjem zahrnovaný do dílčího daňového základu dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP
. Jako daňový výdaj proti tomuto příjmu nemůže poplatník uplatnit žádnou částku (úplata byla uplatněna v daňových výdajích poplatníka). Příjem dle § 10 ZDP se však nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
V případě, že hmotný majetek
není po skončení sjednané doby a převedení vlastnického práva věci na uživatele zařazen do obchodního majetku,
není splněna podmínka pro daňovou uznatelnost úplaty. Pokud by došlo k následnému prodeji automobilu po 1 roce od převedení vlastnického práva vozidla od leasingové společnosti na uživatele, je příjem dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP osvobozen od daně z příjmů. Při následném prodeji automobilu do 1 roku od převedení vlastnického práva vozidla od leasingové společnosti na uživatele bude příjem z prodeje podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Dle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP se však do základu daně nezahrnují částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích. Jako daňový výdaj lze tedy uznat daňově neuznanou zaplacenou úplatu v rámci finančního leasingu.
Příklad 7
Podnikatel pořídil osobní automobil v rámci finančního leasingu a za dobu trvání leasingové smlouvy zaplatil na úplatě 495 000 Kč. Úplatu uplatňoval do daňových výdajů. Vlastnické právo vozidla po skončení sjednané doby finančního leasingu bylo převedeno na uživatele za kupní cenu 1 000 Kč, kterou uplatnil podnikatel rovněž do daňových výdajů. V roce 2016 automobil prodá za částku 110 000 Kč.
Řešení
Prodej automobilu zařazeného po uplynutí sjednané doby finančního leasingu do obchodního majetku
Dílčí základ daně z podnikání poplatník zvýší o příjem z prodeje vozidla ve výši 110 000 Kč. Jako daňový výdaj proti tomuto příjmu nemůže poplatník uplatnit žádnou částku. Úplata byla zahrnuta v průběhu trvání finančního leasingu rovnoměrně do daňových výdajů. Zvýšení základu daně ovlivní i vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Prodej osobního automobilu zařazeného po uplynutí sjednané doby finančního leasingu do obchodního majetku a před prodejem vyřazeného z obchodního majetku
Příjem z prodeje automobilu ve výši 110 000 Kč podléhá zdanění dle § 10 ZDP jako ostatní příjem. Jako daňový výdaj proti tomuto příjmu nemůže poplatník uplatnit žádnou částku. Úplata byla zahrnuta v průběhu trvání finančního leasingu rovnoměrně do daňových výdajů. Příjem dle § 10 ZDP se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění, což je pro poplatníka velmi výhodné.
Prodej osobního automobilu nezařazeného po uplynutí sjednané doby finančního leasingu do obchodního majetku
Vzhledem k tomu, že podnikatel uplatnil úplatu jako daňové výdaje, musí u něho být zvýšen základ daně ve zdaňovacím období, kdy došlo k uplynutí sjednané doby a převedení vlastnického práva věci na uživatele, o uplatněnou úplatu jako daňový výdaj v předcházejících zdaňovacích obdobích.
Prodej vozidla v roce 2016 podléhá zdanění podle § 10 ZDP. Vzhledem k tomu, že ve zdaňovacích obdobích trvání finančního leasingu nebyla uznána zaplacená částka úplaty ve výši 495 000 Kč jako daňový výdaj, bude dílčí základ daně dle § 10 ZDP roven nule:
110 000 Kč (prodejní cena) – 110 000 Kč (daňově neuznaná úplata do výše zdanitelných příjmů) = 0 Kč
 
Prodej osobního automobilu ve společném jmění manželů
V případě prodeje osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů, může dojít k následujícím variantám daňového řešení:
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů, přičemž tento automobil není zařazen do obchodního majetku ani jednoho z manželů, je zdaňován jako ostatní příjem dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, a to u jednoho z obou manželů,
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a je zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů, zdaní tento manžel jako příjem dle § 7 ZDP,
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a je zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů, přičemž jej využívají k podnikání oba manželé, zdaní ten z manželů, který má osobní automobil zahrnut v obchodním majetku, a to jako příjem dle § 7 ZDP,
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a byl dříve zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů, zdaní tento manžel jako příjem dle § 10 ZDP.
 
Prodej zděděného osobního automobilu
Ve smyslu znění § 4a písm. a) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Znamená to, že jakékoliv nabytí dědictví mezi jakkoliv spřízněnými nebo nespřízněnými osobami je jednoznačně osvobozeno od daně z příjmů. Dědické právo vzniká dle § 1479 OZ smrtí zůstavitele, přičemž dle § 1670 OZ nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.
Pokud dědic nevloží zděděný automobil do svého obchodního majetku s tím, že jej následně prodá, přichází v úvahu dvě varianty daňového řešení:
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který se uskuteční až po době 1 roku od nabytí vozidla (den úmrtí zůstavitele), je podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob,
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který se uskuteční do 1 roku od nabytí vozidla, podléhá zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. V tomto případě lze jako daňový výdaj uplatnit cenu automobilu určenou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, tj. ke dni úmrtí zůstavitele ve smyslu znění § 10 odst. 5 ZDP.
Příklad 8
Zůstavitel vlastnil osobní automobil, který měl zahrnut v obchodním majetku. Zůstavitel zemřel dne 15. 4. 2016. Řízení o pozůstalosti bylo ukončeno dne 15. 10. 2016. Na základě ukončení řízení o pozůstalosti zdědila tento automobil dcera zůstavitele. Protože dcera již jeden osobní automobil vlastní, zděděný automobil v lednu 2017 prodá za kupní cenu 154 000 Kč.
Řešení
Bezúplatný příjem z titulu zděděného vozidla je na straně dcery osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4a písm. a) ZDP. Vzhledem k tomu, že dcera nevložila tento automobil do obchodního majetku a prodá jej do 1 roku od nabytí vozidla (doba 1 roku se počítá od 15. 4. 2016), je příjem z prodeje automobilu zdaněn podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Jako daňový výdaj může dcera uplatnit cenu automobilu určenou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, tj. ke dni úmrtí zůstavitele (cena stanovená pro účely dědického řízení). Pokud je např. tato cena soudním znalcem stanovena ve výši 148 000 Kč, bude dílčím základem daně dle § 10 ZDP za rok 2017 částka 154 000 Kč – 148 000 Kč = 6 000 Kč.
V případě, že by dcera prodala zděděný automobil až po 15. 4. 2017, byl by příjem z prodeje dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
 
Prodej osobního automobilu nabytého darováním
Pokud dojde k darování osobního automobilu od příbuzného v linii přímé a v linii nepřímé ve smyslu znění § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP, je tento bezúplatný příjem u nabyvatele daru osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. V případě následného prodeje takto nabytého osobního automobilu, který nebyl vložen do obchodního majetku poplatníka, může dojít ke dvěma variantám daňového řešení:
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který se uskuteční až po době 1 roku od nabytí vozidla, je podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob,
?
příjem z prodeje osobního automobilu, který se uskuteční do 1 roku od nabytí vozidla, podléhá zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. V tomto případě lze jako daňový výdaj uplatnit cenu automobilu určenou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí ve smyslu znění § 10 odst. 5 ZDP.
Příklad 9
Syn získal darem v roce 2015 na základě darovací smlouvy od svých rodičů osobní automobil. V roce 2017 se oženil a pořídil si nový automobil o větším obsahu. Automobil nabytý darováním prodá v roce 2017 za částku 65 000 Kč do bazaru.
Řešení
Bezúplatný příjem (dar) vozidla je na straně syna osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP. Prodej vozidla se uskuteční po 1 roce od nabytí vozidla, a proto je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP.