K elektronickému doručování

Vydáno: 32 minut čtení

V posledních několika málo desítkách let došlo k obrovskému rozvoji informačních technologií a s tím souvisejících možností komunikace ve všech oblastech života, od soukromých vztahů přes obchodní styk až po spojení s úřady veřejné správy. Zpočátku nebyly tyto způsoby komunikace právem nijak zvlášť upraveny, ovšem především v oblasti elektronického obchodu bylo nutné zrovnoprávnit elektronické dokumenty s dokumenty v tradiční, papírové, formě. Aby to bylo možné, bylo nutné nějakým způsobem ověřit totožnost osoby, která dokument vyhotovila a pro niž je tento dokument právně závazný, jako by ho vlastnoručně podepsala. Za tímto účelem byla vytvořena technologie tzv. digitálního podpisu.

K elektronickému doručování
Mgr. Bc.
Iveta
Sviráková
 
Technologie digitálního podpisu
Digitální podepisování je založeno na tom, že některé matematické vztahy lze relativně jednoduše spočítat (např. součin dvou velkých prvočísel), ovšem zpětný proces (rozklad součinu na prvočinitele) není1) (v reálném čase) efektivně realizovatelný. V praxi musí být nejprve vytvořena sada klíčů, tedy soukromý klíč (tajná informace, jež slouží k podepisování a již není možné z podepsaného dokumentu efektivně získat) a veřejný klíč (veřejná informace, která se distribuuje nejčastěji spolu s podepsaným dokumentem, případně je k dispozici online, a která slouží k ověření pravosti digitálního podpisu). Aby nemohlo dojít k podvržení veřejného klíče, jeho důvěryhodnost bývá potvrzována třetí, nestrannou osobou (tzv. certifikační autorita). Digitální podpis tak může (obdobně jako podpis vlastnoruční na papírovém vyhotovení) zajistit autenticitu2), integritu3) a nepopiratelnost4) podepsaného dokumentu. Technologie digitálního podpisu se běžně používá např. v oblasti distribuce počítačových programů5), bankovnictví, ale i při sjednávání smluv online6).
 
Zákonný rámec
Aby byla zajištěna právní závaznost a vymahatelnost digitálně podepsaných dokumentů, byl přijat zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o elektronickém podpisu“). Hlavním účelem tohoto zákona bylo odstranit bariéry mezinárodního elektronického obchodování zrovnoprávněním vlastnoručního a elektronického podpisu7). Nad rámec tohoto účelu však již původní znění zákona o elektronickém podpisu (účinné od 1. 10. 2000) obsahovalo i změny některých procesních předpisů, jež spočívaly v uznání podání opatřených elektronickým podpisem i v oblastech trestního řízení, občanského soudního řízení či správního řízení, a to včetně tehdy účinného procesního předpisu upravujícího správu daní, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“).
I když elektronický podpis umožňoval kontakt s úřady bez nutnosti osobní návštěvy či zasílání papírových dokumentů, jeho širokému rozšíření bránily některé okolnosti. Předně to byla jeho cena, která činí několik stovek až tisíc korun ročně8), takže se skutečně vyplatí pouze subjektům, které jej využívají často. V některých řízeních pak byla podání třeba doplnit přílohami, které měli adresáti veřejné správy k dispozici pouze v papírové formě. Dalším problémem byla rozporuplná praxe ohledně uznávání elektronického podpisu. Ačkoli původním záměrem zákona o elektronickém podpisu bylo zrovnoprávnění elektronicky podepsaných dokumentů s dokumenty v papírové formě podepsanými vlastnoručně9), některé instituce vyžadovaly doplnění takto podaných písemností, jako by elektronicky podepsané nebyly. S touto praxí se však neztotožnil Ústavní soud, když dospěl k závěru, že
„podání v elektronické podobě splňující (...) požadavky zákona o elektronickém podpisu je podáním rovnocenným s podáním v písemné podobě na papíře s vlastnoručním podpisem“
10).
 
Datové schránky
Kromě elektronického podpisu vzniklo v oblasti veřejné správy několik dalších projektů (především v rámci portálu veřejné správy), které umožňovaly jejím adresátům komunikovat s úřady elektronicky, byť bylo nutné použití elektronického podpisu nebo jiné doložení autenticity provedené komunikace (v praxi často potvrzení či opakování podání v papírové formě11)). Začalo být zřejmé, že tato praxe je výhodná nejen pro adresáty veřejné správy, ale i pro správní úřady, neboť jim umožňuje automatizovaně získávat data od občanů bez nutnosti zdlouhavého (a často ne zcela bezchybného) ručního opisování dat z formulářů. Aby byly rozšířeny možnosti elektronické komunikace (a to hlavně ve směru od veřejné správy k podnikatelům a občanům), byl přijat zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“). Tento zákon řeší dva do té doby vážné problémy elektronické komunikace: nedostatečnou rozšířenost elektronického podpisu (jako jediného právně vymahatelného elektronického způsobu autentizace) a neexistence formálního způsobu12) převodu dokumentů z elektronické formy do papírové a naopak.13)
Zákon o elektronických úkonech zavedl institut datové schránky. Datová schránka je dle jeho § 2 odst. 1
„elektronické úložiště, které je určeno k
a)
doručování orgány veřejné moci,
b)
provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c)
dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.“
V praxi je datová schránka podobná schránce e-mailové: je možné se k ní přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla na speciálním webovém portálu, kde lze číst dodané zprávy, psát a odesílat zprávy nové; případně je možné ke komunikaci s datovou schránkou použít externí počítačový program či mobilní aplikaci14). Na rozdíl od elektronického podpisu je zřízení a vedení datové schránky pro uživatele bezplatné, stejně tak zasílání zpráv orgánům veřejné moci.
Ze zákona byla datová schránka zřízena všem orgánům veřejné moci, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku15) a některým podnikajícím fyzickým osobám16). Ostatní právnické osoby, podnikající i nepodnikající fyzické osoby mohou o zřízení datové schránky požádat (a mají nárok na zřízení jedné datové schránky). V této souvislosti je vhodné upozornit, že advokáti a daňoví poradci mohou mít vícero datových schránek: datovou schránku fyzické osoby, datovou schránku podnikající fyzické osoby a datovou schránku advokáta / daňového poradce, případně ještě datovou schránku insolvenčního správce. Při doručování těmto osobám je tedy důležité dbát na to, aby písemnost byla doručena vždy do příslušné datové schránky. Již s účinností zákona o elektronických úkonech17) byly rovněž změněny procesní předpisy v tom smyslu, že orgány veřejné správy začaly přednostně doručovat elektronicky do datové schránky.
 
Nařízení eIDAS a jeho implementace
Na úrovni Evropské unie18) upravovala digitální podepisování směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. 12. 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Tato směrnice však dostatečně nenapomáhala budování důvěryhodnosti elektronického obchodování19), z tohoto důvodu bylo přijato přímo použitelné20) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „nařízení eIDAS“)21). Nařízení eIDAS se snaží odstranit bariéry elektronické komunikace tím, že státy jsou povinny uznávat elektronicky podepsané dokumenty, které splňují náležitosti stanovené tímto nařízením. Rovněž zavádí přeshraniční uznávání systémů elektronické identity používaných v jednotlivých státech. Nařízení eIDAS vstoupilo v účinnost (v části týkající se tzv. služeb vytvářejících důvěru, anglicky
trust services
, která upravuje elektronické podepisování) dne 1. 7. 2016 a téhož dne tak začala pro všechny poskytovatele těchto služeb platit nová pravidla, aplikovatelná přednostně před zákonem o elektronickém podpisu.
Český zákonodárce zvolil cestu zrušení zákona o elektronickém podpisu a přijetí nového zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“), jenž vstoupil v účinnost dne 19. 9. 2016. Zákon o službách vytvářejících důvěru upravuje pouze oblasti, které nařízení eIDAS ponechalo v gesci jednotlivých států (kromě některých postupů poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a některých požadavků na tyto služby především ustanovení orgánu dohledu nad dodržováním pravidel stanovených nařízením eIDAS a zavedení sankcí za porušování těchto pravidel22)). V souvislosti s tím bylo taktéž novelizováno23) velké množství dalších předpisů, kde bylo nutné provést terminologické změny, a to včetně daňového řádu24).
 
Elektronické doručování v daňovém řádu
V předchozí části článku byly obecně popsány různé způsoby elektronické komunikace a jejich zakotvení v našem právním řádu. V následující části budou možnosti elektronické komunikace se správcem daně popsány z hlediska jejich úpravy v daňovém procesu. Jak bylo zmíněno výše, již ZSDP počítal s použitím elektronického podpisu (od 1. 10. 2000), neautentizované elektronické komunikace s následným potvrzením písemně či do protokolu (od 1. 7. 2002) či podáním prostřednictvím datové schránky a doručováním dokumentů správce daně daňovým subjektům tamtéž (od 1. 7. 2009). Tyto způsoby elektronické komunikace pak byly převzaty i do zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).
 
Doručování daňovým subjektům
Daňový řád, obdobně jako další procesní předpisy, primárně upřednostňuje doručování při ústním jednání či jiném úkonu25), neboť tento způsob doručení je nejrychlejší (adresát se s písemností může seznámit bezprostředně po učinění úkonu k doručení; veškeré lhůty zároveň začínají běžet již ode dne následujícího po tomto úkonu) a nejhospodárnější. Hned druhou možností26) je však doručování elektronické27), tedy dle § 42 daňového řádu doručování prostřednictvím datové schránky. Až v případě, kdy adresátovi není možné doručit písemnost při ústním jednání (či jiném úkonu) ani elektronicky, doručuje správce daně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, úřední osobou pověřenou doručováním, nebo jiným orgánem, o němž to stanoví zákon.28) Tyto způsoby doručení jsou vůči elektronickému doručení subsidiární, jejich použití namísto doručování elektronického by tedy mohlo mít za následek neúčinnost doručení a nutnost doručit řádně, tedy elektronicky.
Vzhledem k tomu, že elektronické doručování do datové schránky neprobíhá podle daňového řádu, ale podle zákona o elektronických úkonech, pro posuzování
fikce
doručení se nepoužijí ustanovení daňového řádu o běhu lhůty. Nepřihlásí-li se tedy do datové schránky oprávněná osoba, považuje se dokument za doručený 10. den od dodání do datové schránky, ať již tento den připadne na všední den, víkend či svátek.29)
 
Daňová informační schránka
Specifickým způsobem sdělování informací správce daně daňovému subjektu je tzv. daňová informační schránka (dále jen „DIS“). Jde o elektronické úložiště umožňující přístup k některým údajům, které o daňovém subjektu eviduje správce daně. DIS vedená Finanční správou v současnosti obsahuje
„informace o stavu osobního daňového účtu v členění podle jednotlivých druhů daní, přehled písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář s přehledem daňových povinností.“
30) Tyto informace v souladu se zásadou spolupráce umožňují daňovému subjektu jednoduchou kontrolu plnění daňových povinností a snižují zatížení úředních osob správce daně dotazy. DIS však neslouží k doručování písemností – to se provádí i nadále prostřednictvím datové schránky.
Do DIS je možné nahlížet pouze elektronicky, a to
„na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a)
podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b)
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.“
31)
S účinností od 1. 1. 201432) správce daně33) zřizuje DIS ze zákona všem subjektům, které mají zpřístupněnu datovou schránku. Ostatním subjektům zřídí správce daně DIS do 15 dnů ode dne obdržení žádosti (§ 69 odst. 3 daňového řádu).
Pro DIS existují speciální pravidla ohledně zastupování, neboť v DIS jsou shromážděny informace související se správou daní prováděnou různými správci daně. Běžně používaná formulace plné moci
„pro všechny úkony před Finančním úřadem v ...“
tak nemá dostatečný rozsah na to, aby takto zmocněný zástupce daňového subjektu mohl do DIS nahlížet. K nahlížení do DIS je tak kromě daňového subjektu samotného oprávněna pouze osoba, která má oprávnění zastupovat daňový subjekt v neomezeném rozsahu u všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení, příp. která je explicitně zmocněna přímo k přístupu do DIS.34)
 
Doručování správci daně
Daňové subjekty mají na rozdíl od správce daně ve většině případů více ekvivalentních možností, jak správce daně kontaktovat. Dle § 71 odst. 1 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 bylo možné podání učinit
-
písemně,
-
ústně do protokolu nebo
-
datovou správou
Dle § 71 odst. 3 daňového řádu35) pak účinky podání měl rovněž
„úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu
36)
nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.“
Při odesílání podání správci daně přes Daňový portál tak měly daňové subjekty dvě možnosti: buďto podepsat podání uznávaným elektronickým podpisem, nebo je podat bez autentizace a do 5 dnů doplnit. Vzhledem k tomu, že většina daňových subjektů nedisponuje elektronickým podpisem, byly možnosti podávání přes Daňový portál od 1. 1. 2014 rozšířeny o písm. c)37)
„s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“
. Podatelé tak mohli autentizaci přímo v daňovém portálu provést i prostřednictvím přihlašovacích údajů k datové schránce, kterou již disponuje mnohem větší počet daňových subjektů než elektronickým podpisem.
S účinností od 19. 9. 2016 byl daňový řád novelizován v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru a § 71 odst. 1 písm. a) daňového řádu nyní technologicky neutrálně38) stanoví, že datovou zprávu lze podepsat
„způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu“
. Tuto definici splňuje kromě elektronického podpisu i datová schránka, neboť § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky
„má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný“
39). Z tohoto důvodu by bylo nadbytečné uvádět datovou schránku zvlášť, proto bylo dosavadní písmeno b)40) vypuštěno a dosavadní písm. c) se stalo písm. b). Dle aktuálně účinného znění § 71 odst. 1 daňového řádu tak lze elektronicky učinit podání
„datovou zprávou
a)
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
b)
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“
V souvislosti s doručováním obecných písemností správci daně je však vhodné připomenout, že přestože v ostatních procesních oblastech slouží k doručování obecných podání podepsaných elektronickým podpisem klasická e-mailová schránka podatelny příslušného úřadu či soudu, v ZSDP bylo od 1. 7. 2002 upraveno ustanovení § 21 odst. 7 tak, že omezovalo možnosti podávání elektronicky podepsaných datových zpráv pouze na společné technické zařízení správců daně a technické nosiče dat. Tato úprava byla poté převzata i do daňového řádu, konkrétně do jeho § 73 odst. 2:
„Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.“
Dle § 56 odst. 1 písm. b) daňového řádu pak správce daně určí a zveřejní
„elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout.“
Generální finanční ředitelství41) i jemu podřízení správci daně42) na svých webových stránkách uvádějí, že adresa jejich podatelny je http://www.daneelektronicky.cz. Tato praxe však již od 1. 8. 2012 není plně v souladu s § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen „vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby“), dle něhož má být elektronická adresa podatelny adresa elektronické pošty.
Pojem
„technické zařízení správce daně“
navíc není nikde v zákoně definován43). Přestože jako elektronickou adresu společného technického zařízení správců daně uvádí Finanční správa (zde již bez přímého zákonného zmocnění) taktéž webovou adresu http://www.daneelektronicky.cz44), mohlo by se stát, že některý daňový subjekt si bude pojem
„technické zařízení“
vykládat (dle jeho významu v běžném jazyce) šířeji, tedy tak, že tento pojem zahrnuje i e-mailový server správce daně, kde jsou přijímány zprávy zaslané na adresu elektronické pošty podatelny45). Jelikož e-mail nepochybně je datovou zprávou, elektronicky podepsaný e-mail doručený na příslušný server správce daně by v takovém případě definici obsaženou v § 73 odst. 2 daňového řádu splňoval a měl by tedy být při použití tohoto širšího výkladu pojmu
„technické zařízení“
akceptován. V praxi by tak pravděpodobně záleželo na tom, zda by se soud přiklonil k používanému užšímu výkladu pojmu
„technické zařízení“
, nebo by ve prospěch daňového subjektu použil výklad širší.
 
Formulářová podání
Velmi důležitou skupinou podání charakteristickou pro správu daní jsou tzv. formulářová podání. Jde o podání, která je dle § 72 odst. 1 daňového řádu nutné podávat na tiskopisu zveřejněném Ministerstvem financí (případně na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem). Požadavek použití tiskopisu má dva základní důvody: prostřednictvím tiskopisu se dá relativně jednoduše definovat velké množství údajů, které stát pro správu daní potřebuje, především jde ale o efektivnost zpracování takto získaných dat pro správce daně. Právě z tohoto důvodu umožňuje46) daňový řád kromě ručního (či strojového nebo počítačového) vyplnění tiskopisů a jejich odevzdání v papírové formě také elektronické vyplnění a podání datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 72 odst. 3 daňového řádu), což zajišťuje možnost jejich automatizovaného zpracování. Nedodržení tohoto požadavku je vadou podání, kterou je nutno odstranit postupem dle § 74 daňového řádu.
 
Povinnost elektronické formy
Vzhledem k tomu, že elektronizace zejména u formulářových podání velmi významně zjednodušuje správu daní, od 1. 1. 2014 byla ustanovením § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pro některé plátce daně z přidané hodnoty47) zavedena povinnost podávat určitá podání48) elektronicky. V praxi však vznikaly i situace, kdy povinnost elektronické formy správu daní spíše zkomplikovala: pokud totiž daňový subjekt v rozporu se zákonem podal např. daňové přiznání v papírové formě, správce daně musel postupovat dle § 74 daňového řádu a vyzvat daňový subjekt k odstranění této vady podání, což bylo administrativně náročnější než zpracovat daňové přiznání podané v papírové formě. V některých případech se pak dokonce stalo, že daňový subjekt vadu neodstranil a daňové přiznání se tak stalo neúčinným. Následně musel správce daně provést další formální kroky k vyměření daně.
Od 1. 1. 2015 byla přímo do daňového řádu zavedena pro některé daňové subjekty povinnost podávat veškerá formulářová podání49) pouze elektronicky. Dle § 72 odst. 4 daňového řádu je daňový subjekt povinen podávat podání dle § 72 odst. 1 daňového řádu elektronicky, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
-
daňový subjekt má zpřístupněnu datovou schránku,
-
zástupce daňového subjektu má zpřístupněnu datovou schránku, nebo
-
daňový subjekt má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Pro zjednodušení situace v případě, kdy daňový subjekt nesplní svou povinnost elektronické formy podání, byl rovněž novelizován § 74 daňového řádu, do něhož byl vložen odst. 4:
„Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Aby však tímto ustanovením nebyla fakticky eliminována povinnost elektronické formy podání, byla za toto porušení zákona stanovena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a odst. 2 a 3 daňového řádu ve výši 2 000 Kč.50)
V oblasti daně z přidané hodnoty se elektronizace v letošním roce posunula ještě dál. Od 1. 1. 2016 byla zrušena výjimka pro některé51) fyzické osoby, takže nyní je již každý plátce DPH povinen podat písemnosti definované v § 101a odst. 1 ZDPH elektronicky. Od 1. 5. 2016 byly do § 101a ZDPH vloženy odst. 3 a 4. Odst. 3 stanoví způsoby, jakými lze elektronicky podat formulářová podání týkající se DPH (totožně jako daňový řád52)). Významnou změnu však představuje odst. 4:
„Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.
“ V případě DPH tak odpadá nutnost odstraňovat vady podání učiněného ve špatném formátu či struktuře dle § 74 daňového řádu (příp. použít fikci bezvadnosti dle § 74 odst. 4 daňového řádu a uložit pokutu dle § 274a odst. 2–4 daňového řádu53)). Tato nová pravidla se poprvé použijí na podání týkající se zdaňovacího období květen 2016 (příp. druhé čtvrtletí roku 2016 v případě podání se čtvrtletní frekvencí), veškerá podání týkající se předchozích zdaňovacích období jsou i nadále regulována dosavadním zněním zákona (i když jsou podána až po 1. 5. 2016).54)
 
Elektronická evidence tržeb
Specifickým způsobem elektronické komunikace se správcem daně bude pro některé daňové subjekty již od 1. 12. 201655) elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“). EET bude výlučně elektronický podpůrný systém pro okamžité získávání údajů o některých platbách56), od něhož si zákonodárce dle důvodové zprávy slibuje zvýšení inkasa veřejných rozpočtů a narovnání neoprávněné konkurenční výhody poplatníků řádně neodvádějících daně. Povinnými subjekty budou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (dále jen „poplatníci“), kteří přijímají tzv. evidované tržby ve smyslu § 4–6 ZoET, které nejsou vyloučeny z evidence dle § 12 ZoET.
Vzhledem k tomu, že EET dopadá na širší spektrum subjektů, než které disponují elektronickým podpisem či zpřístupněnou datovou schránkou57), je třeba zajistit autentizaci v tomto systému jiným způsobem. V souladu s § 13 ZoET je poplatník povinen před přijetím první evidované tržby požádat o speciální autentizační údaje k přístupu na společné technické zařízení správce daně, přičemž tuto žádost je možné učinit pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně s identitou ověřenou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, případně ústně do protokolu. Po přidělení přístupových údajů58) bude poplatník moci prostřednictvím společného technického zařízení správce daně získat jeden nebo více certifikátů pro evidenci tržeb59), které budou následně sloužit pro autentizaci datových zpráv zasílaných správci daně. K tomu musí být certifikát nahrán do zařízení uzpůsobeného k tomu, aby komunikovalo s příslušným informačním systémem na společném technickém zařízení správce daně.
Zákon o evidenci tržeb upravuje dva různé způsoby, jak bude EET probíhat. V drtivé většině případů půjde o tzv. běžný způsob (§ 18–22 ZoET), při kterém poplatník nejpozději při uskutečnění evidované tržby zašle datovou zprávou údaje o ní správci daně a (po obdržení tzv. fiskálního identifikačního kódu od správce daně) vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Jelikož tento úkon vyžaduje připojení k síti Internet, které v praxi nepracuje vždy spolehlivě, je poplatník oprávněn v případě technických problémů60) vystavit účtenku i bez fiskálního identifikačního kódu, ale musí údaje o evidované tržbě zaslat správci daně nejpozději do 48 hodin (§ 22 ZoET). V některých případech není vůbec k dispozici dostatečně spolehlivé internetové připojení, proto ZoET za určitých okolností umožňuje provádění EET i v tzv. zjednodušeném61) režimu (§ 23 ZoET): na účtence nemusí být uveden fiskální identifikační kód, ale údaje o evidované tržbě je třeba zaslat správci daně nejpozději do 5 dnů62) od jejího uskutečnění.
Některá ustanovení ZoET (např. ustanovení týkající se certifikátů a žádostí o autentizační údaje nebo § 32, který upravuje závazné posouzení o určení evidované tržby) vstoupila v účinnost již k 1. 9. 2016, aby bylo možné provést přípravné úkony již před účinností zákona pro první skupinu poplatníků (1. 12. 2016), kdy již bude třeba započít se samotnou evidencí.
 
Závěr
Elektronická komunikace se správcem daně a se správními úřady obecně byla původně prosazována za účelem zjednodušení kontaktu a přiblížení veřejné správy občanům i podnikatelům. I přes nepříliš rychlé a úspěšné začátky však nakonec úřady, finanční správu nevyjímaje, objevily výhody, které elektronická komunikace přináší. Z tohoto důvodu jsou již elektronické způsoby komunikace se správcem daně nejen upřednostňovány, ale v některých případech jde dokonce o jedinou formu komunikace, která je v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že důsledkem nedodržení této formy může být až neúčinnost podání, je důležité, aby daňové subjekty znaly své povinnosti a včas se na ně připravily.
1) Alespoň za současného stavu matematické teorie a použitelné techniky.
2) Identitu subjektu, který podpis vytvořil.
3) Skutečnost, že od chvíle podepsání nebyl dokument změněn.
4) Autor dokumentu nemůže tvrdit, že dokument nepodepsal, neboť pouze on (a nikdo jiný) má k dispozici soukromý klíč, bez něhož nemůže být elektronický podpis vytvořen.
5) Čtenář si může vybavit dotaz operačního systému, zda chce daný program nainstalovat – tento dotaz obvykle obsahuje i informaci o tom, kdo daný program digitálně podepsal.
6)
Digital signature
[online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, změněno 17. 10. 2016 [cit. 19. 10. 2016]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature.
7) Důvodová zpráva zákona o elektronickém podpisu
8) Viz např.
Ceny za vydávané certifikáty
[online]. PostSignum.cz, změněno 11. 6. 2014 [cit. 22. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.postsignum.cz/certifikaty.html; nebo
Ceník
[online]. I.CA, změněno 25. 3. 2014 [cit. 22. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.ica.cz/Cenik.
9) Důvodová zpráva zákona o elektronickém podpisu.
10) Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 319/05 ze dne 24. 4. 2006.
11) Viz např. § 21 odst. 5 ZSDP ve znění účinném od 1. 7. 2002:
„Podání učiněné telegraficky či za použití jiných přenosových technik musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní předepsané náležitosti, může být nedostatek vlastnoručního podpisu odstraněn v téže lhůtě projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je podání učiněno prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem.“
12) Běžným vytištěním elektronického dokumentu či naskenováním dokumentu v papírové podobě vzniká pouze prostá kopie; v mnoha případech je však zapotřebí doložit originál či ověřenou kopii.
13) Důvodová zpráva zákona o elektronických úkonech.
14) Tuto funkci často nabízejí placené programy pro daňové poradce či advokáty, i běžný občan však může využít bezplatně dostupnou aplikaci Datovka vyvinutou CZ.NIC, z. s. p. o. (správce domény CZ), dostupnou z: https://labs.nic.cz/cs/datove-schranky.html.
15) § 5 odst. 1 zákona o elektronických úkonech.
16) § 4 odst. 3 zákona o elektronických úkonech; v případě advokátů a daňových poradců byla účinnost posunuta na 1. 1. 2012, i oni však mohli požádat o zřízení datové schránky dříve.
17) 1. 7. 2009.
18) Tehdy přesněji „Evropských společenství“.
19) Důvody přijetí nařízení eIDAS.
20) Dle čl. 288 Smlouvy o fungování EU.
21) Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN.
22) § 1 zákona o službách vytvářejících důvěru.
23) Zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
24) Tyto změny daňového řádu budou zmíněny v další části článku.
25) § 39 odst. 1 písm. a) daňového řádu.
26) Elektronické doručení je systematicky na stejné úrovni jako doručení při ústním jednání, takže daňový subjekt se nemůže domáhat toho, že mu mělo být doručeno při ústním jednání a nikoli elektronicky.
27) § 39 odst. 1 písm. b) daňového řádu.
28) § 39 odst. 2 daňového řádu.
29) § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech.
30)
Daňová informační schránka
[online]. Finanční správa, změněno 7. 7. 2014 [cit. 22. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/danova-informacni-schranka.
31) § 69b odst. 3 daňového řádu.
32) Resp. 1. 4. 2014 dle čl. 22 bod 2. zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
33) Který je k tomu technicky vybaven (§ 69 odst. 1 daňového řádu).
34) § 69b odst. 1 daňového řádu.
35) Ve znění účinném do 18. 9. 2016.
36) S účinností od 19. 9. 2016 byla v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru formulace
„zprávy bez uznávaného elektronického podpisu“
nahrazena formulací
„zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu“
.
37) Předchozí, dosud nestrukturované, možnosti elektronického podání byly označeny jako a) a b).
38) Tedy tak, aby text daňového řádu nebyl závislý na konkrétní použité technologii autentizace a nebylo již nutné jej v tomto bodě novelizovat v případě změn v jiných zákonech.
39)
ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob
40)
„... která je odeslána prostřednictvím datové schránky“.
41)
Informační povinnost správce daně – Generálního finančního ředitelství podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
[online]. Finanční správa [cit. 22. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-generalni-financni-reditelstvi/GFR-informacni-povinnost.pdf.
42) Např.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
[online]. Finanční správa [cit. 22. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3000.
43) Resp. je definován v § 35 odst. 1 písm. c) daňového řádu jako
„technické zařízení správce daně nebo technické zařízení společné pro několik správců daně“
, samotný pojem
„technické zařízení“
však zůstává bez další specifikace.
44) Viz např.
Informace k doručování datových zpráv pro finanční správu
[online]. Finanční správa, změněno 22. 2. 2016 [cit. 15. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/strucny-prehled/informace-k-dorucovani-datovych-zprav-4162.
45) Tedy adresu, která odpovídá vyhlášce o podrobnostech výkonu spisové služby, např. podatelna3000@fs.mfcr.cz.
46) V určitých případech dokonce vyžaduje.
47) Výjimku z obecného pravidla platného pro všechny plátce měly fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 000 000 Kč.
48) Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a hlášení, včetně příloh.
49) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení.
50) Pokud by tímto svým jednáním daňový subjekt
„závažně ztěžoval správu daní“
, může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč (§ 247 odst. 4 daňového řádu).
51) S obratem do 6 000 000 za 12 měsíců.
52) Autorce tohoto textu není zřejmé, co zákonodárce touto duplicitou sleduje. Důvodová zpráva k zákonu č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, jímž byla tato změna provedena, pouze uvádí, že povinnost podávat formulářová podání ve správném formátu a struktuře bude platit
„tak jako dosud“
– k žádné faktické změně tedy nedochází.
53) Již z definice je zřejmé, že pokud je podání vůči správci daně neúčinné, nemůže být jeho účinkem povinnost uhradit pokutu za podání v jiné než elektronické formě. V takové situaci však bude daňový subjekt sankcionován pokutou za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu, přičemž tato sankce bude ve většině případů vyšší, než by byla pokuta za „pouhé“ nedodržení elektronické formy podání.
54)
Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016
[online]. Generální finanční ředitelství [podepsáno 23. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2016_Informace-GFR-k-neucinnosti-podani.pdf.
55) Pro podnikatele podnikající v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb.
56) Na poskytnutí těchto údajů má správce daně nárok již za současné právní úpravy, např. v průběhu daňové kontroly.
57) A vzhledem k tomu, že platby v praxi často přijímají zaměstnanci poplatníků, kteří nemají přístup k těmto způsobům autentizace.
58) V případě podání žádosti ústně do protokolu na témže jednání, jinak bez zbytečného odkladu.
59) § 15 ZoET.
60) Pokud doba odezvy překročí poplatníkem stanovenou mezní dobu odezvy (nesmí být kratší než 2 s).
61) Dle názoru autorky tohoto textu není termín
„zjednodušený“
zvolen příliš šťastně: V případě běžného režimu bude se správcem daně komunikovat k tomu určené zařízení v okamžiku uskutečnění evidované tržby a vystavením účtenky bude celá transakce dokončena bez nutnosti jakékoli další poplatníkovy akce. Naopak v případě
„zjednodušeného“
režimu bude poplatník muset zaznamenávat údaje o tržbách a aktivně zajišťovat jejich včasné zasílání správci daně (i kdyby mělo jít pouze o přesunutí zařízení obsahujícího záznamy do dosahu internetového připojení, stále jde o situaci v praxi složitější než v případě běžného režimu).
62) Vzhledem k tomu, že subsidiárním právním předpisem k ZoET je daňový řád, použijí se pro počítání této lhůty obecná pravidla obsažená v daňovém řádu: pokud tedy poslední den této lhůty dopadne na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta skončí až nejblíže následující pracovní den (§ 33 odst. 4 daňového řádu).