344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Schválený:
344/2013 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
SENÁTU
ze dne 10. října 2013
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Změna: 376/2015 Sb.
Změna: 242/2016 Sb.
Změna: 541/2020 Sb.
Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „(dále jen „poplatníci“)“ zrušují.
2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.
3. V § 2 odst. 2 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „zdržují, mají“ se nahrazují slovy „zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají“.
4. V § 2 odst. 3 se slova „neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy,“ nahrazují slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti“ a za slova „léčení,“ se vkládají slova „jsou daňovými nerezidenty a“.
5. V § 2 odst. 4 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.
6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.
7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a funkční požitky“ zrušují.
8. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.
9. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
10. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje
a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu
1. neurčitou,
2. života člověka nebo
3. delší než 5 let.“.
11. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) příjmy získané
1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,“.
12. V § 3 odst. 4 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „a půjčky“ nahrazují slovy „nebo zápůjčky“.
13. V § 3 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
14. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „nebo zúžení společného jmění manželů,1b)“ nahrazují slovy „rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
15. V § 3 odst. 4 písm. f) se slovo „předčasným“ zrušuje a slovo „podnikatele1e)“ se nahrazuje slovy „podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,“.
Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.
16. V § 3 odst. 4 písm. g) bodě 1 se slova „mezi podílovými spoluvlastníky“ nahrazují slovy „spoluvlastnictví rozdělením věci“.
17. V § 3 odst. 4 písm. g) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
18. V § 3 odst. 4 písm. g) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „s výjimkou části pozemku, který je stavbou,“.
19. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) majetkový prospěch
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3. výprosníka při výprose.“.
20. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Od daně se osvobozuje
a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z
1. prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
2. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k tomuto domu nebo k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor,
3. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,
b) příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o dobu, po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z
1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku,
2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,
3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,
4. prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,
c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje
1. cenného papíru,
2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se nevztahuje na
1. náhradu za ztrátu příjmu,
2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,
3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,
4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,
e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,
f) příjem v podobě
1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,
2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,
3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
g) příjem v podobě
1. náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd,
2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky; osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,
h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,
j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,
k) příjem v podobě
1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,
3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,
4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje,
l) příjem z
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání,
2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě3a), žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů3a),
n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
o) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,
p) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,
q) plnění z vyživovací povinnosti,
r) příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace; osvobození se nevztahuje na
1. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době do 5 let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,
3. příjem z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,
4. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí,
s) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření,
t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví,
u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor, jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, vyplacená uživateli této jednotky za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,
v) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
w) příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,
x) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci,
y) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,
z) příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,
za) příjmy nabyvatele jednotky nebo spoluvlastnického podílu na jednotce přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev,
zb) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
zc) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,
zd) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,
ze) příjmy plynoucí ve formě bezúplatného plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady a bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb,
zf) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,
2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,
zg) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně podílů obchodní společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev, vztahuje-li se k
1. akcii, u níž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 3 let; osvobození se nevztahuje k akcii, která je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku, a to po dobu 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 5 let; osvobození se nevztahuje k podílu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
zh) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do instituce Evropské unie,
zi) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,
zj) odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
zk) příjmy podle § 4a.“.
21. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k
a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,
b) tomu, že v domě vznikly jednotky,
c) vypořádání společného jmění manželů nebo
d) rozdělení pozemku.“.
Poznámka pod čarou č. 4g se zrušuje.
22. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.“.
23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
  
㤠4a
Osvobození bezúplatných příjmů
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
a) z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je
1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,
2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky,
d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e) z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,
f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,
g) z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem,
h) z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
1. je nájemcem této jednotky,
2. je členem této právnické osoby a
3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,
i) poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
j) poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i p
římé poskytnutí takové pomůcky,
k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.“.
24. V § 5 odst. 1 se slova „ , za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok,“ zrušují.
25. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
26. V § 5 odst. 4 se slova „a funkční požitky (§ 6)“ zrušují.
27. V § 5 odst. 4 se slova „sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h“ nahrazují slovy „zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně“.
28. V § 5 odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
29. V § 5 odst. 6 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.
30. V § 5 odst. 6 větě poslední se slova „se sníží“ nahrazují slovy „lze snížit“.
31. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Příjem za daný kalendářní měsíc však může být snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.“.
32. V § 5 odst. 7 se slova „ , nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti“ zrušují.
33. V § 5 odst. 9 se slova „děděním nebo darem cena zjištěná“ nahrazují slovy „bezúplatně cena určená“.
34. V § 5 odst. 10 písmeno a) zní:
„a) výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak než
1. splněním,
2. započtením,
3. splynutím práva s povinností u jedné osoby, 4. narovnáním,
5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.
Poznámka pod čarou č. 88 se zrušuje.
35. V § 5 odst. 10 písm. b) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
36. V § 5 odst. 10 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
37. V § 5 odst. 10 písm. d) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.
38. V § 5 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.“.
39. V § 5 odst. 11 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
40. V § 5 odst. 11 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
41. V nadpise § 6 se slova „a funkční požitky“ zrušují.
42. V § 6 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) plnění v podobě
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
2. funkčního požitku,
b) příjmy za práci
1. člena družstva,
2. společníka společnosti s ručením omezeným,
3. komanditisty komanditní společnosti,
c) odměny
1. člena orgánu právnické osoby,
2. orgánu právnické osoby,
3. likvidátora,“.
43. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c),“.
44. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislou činnost nebo funkci,“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“ a slova „závislou činnost nebo funkci“ se nahrazují slovy „tuto činnost“.
45. V § 6 odst. 2 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
46. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu“ nahrazují slovy „poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu“.
47. V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
48. V § 6 odst. 4 se slova „písm. a) a d) a podle odstavce 10“ nahrazují slovy „plynoucí na základě dohody o provedení práce“ a číslo „5 000“ se nahrazuje číslem „10 000“.
49. V § 6 odst. 7 písm. a) se slovo „závislé“ zrušuje a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.
50. V § 6 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.“.
51. V § 6 odst. 9 písmeno f) zní:
„f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to s výjimkou příjmů z
1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a
2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,“.
52. V § 6 odst. 9 písm. g) se slova „nepeněžních darů poskytovaných“ nahrazují slovy „nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného“.
53. V § 6 odst. 9 písm. h) se slovo „úhrada“ nahrazuje slovem „náhrada“.
54. V § 6 odst. 9 písmeno l) zní:
„l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,“.
55. V § 6 odst. 9 písm. p) bodě 1 se slova „u penzijního fondu9a) nebo“ zrušují.
56. V § 6 odst. 10 písm. b) bodě 3 se slovo „občanských“ nahrazuje slovem „spolcích“.
57. V § 6 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 12 až 16.
58. V § 6 odst. 12 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „nebo funkčnímu požitku“ zrušují.
59. V § 6 odst. 13 se slova „nebo za výkon funkce“ zrušují.
60. V § 6 odst. 13 se slova „závislá činnost nebo funkce“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.
61. V § 6 odst. 13 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.
62. V § 6 odst. 14 se slova „nebo o funkční požitek“ zrušují.
63. V § 6 odst. 14 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.
64. V § 6 odst. 15 se slova „a nebo funkční požitky“ zrušují.
65. V nadpisu § 7 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.
66. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) příjem ze živnostenského podnikání,
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále
a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“.
Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.
67. V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
68. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.
(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
(6) Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.“.
69. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „11 nebo“ zrušují.
70. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností řemeslných“ nahrazují slovy „ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného“.
71. V § 7 odst. 7 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „z živnostenského podnikání“ a slova „živností řemeslných“ se nahrazují slovy „živnostenského podnikání řemeslného“.
72. V § 7 odst. 7 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání“ a slova „podle odstavce 2 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy „z jiné samostatné činnosti“.
73. V § 7 odst. 7 písm. d) se slova „podle odstavce 2 písm. e)“ nahrazují slovy „z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku“.
74. V § 7 odst. 8 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“, slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou“ se zrušují a za slovo „činností“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.
75. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitost nebo movitou“ zrušují.
76. V § 7 odst. 9 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ve společném jmění“.
77. V § 7 odst. 9 se slova „podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (odstavce 1 a 2)“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
78. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitostí nebo movitou“ a slova „nemovitosti nebo movité“ zrušují.
79. V § 7 odst. 9 se slova „podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“ a slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
80. V § 7 odst. 11 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
81. V § 7 odst. 11 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
82. V § 7 odst. 12 se věty pátá a šestá zrušují.
83. V § 7 odst. 13 se slova „z účastníků sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „ze společníků společnosti“.
84. V § 7a odst. 1 se slovo „běžném“ zrušuje a slova „banky určen k podnikání“ se nahrazují slovy „toho, kdo účet vede, určen k podnikání“.
85. V § 7a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.
86. V § 7a odst. 5 se slova „nebo práva, které byly zahrnuty“ nahrazují slovy „ , která byla zahrnuta“.
87. V § 7a odst. 5 se číslo „6 000“ nahrazuje číslem „15 000“.
88. V § 7b odstavec 1 zní:
„(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a dluzích.“.
89. V § 7b odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
90. V § 7b odst. 3 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.
91. V § 7b odst. 3 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.
92. V § 7b odst. 3 se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.
93. V § 7b odst. 3 se za slova „(§ 26)“ vkládají slova „ , bez stavby na něm zřízené“.
94. V § 7b odst. 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“ a slovo „nájemcem“ se nahrazuje slovem „uživatelem“.
95. V § 7b odst. 3 se slova „nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek“ nahrazují slovem „majetku“, slova „nebo části uvedeného majetku a dluhů“ se zrušují a slova „ , nebo části tohoto majetku a dluhů,“ se zrušují.
96. V § 7b odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
97. V § 7b odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
98. V § 7b odst. 5 se slova „neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b)“ nahrazují slovy „neuplynula lhůta pro stanovení daně.“.
99. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „(dividendy)“ zrušuje.
100. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,“ zrušují.
101. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu,9f)“ nahrazují slovy „účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,“.
Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.
102. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,“.
103. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a půjček“ nahrazují slovy „nebo zápůjček“.
104. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „na běžných účtech“ nahrazují slovy „na účtech neuvedených v písmeni c)“.
105. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „společníků obchodních společností. Úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmenu c), které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c)“ nahrazují slovy „členů obchodních korporací“.
106. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.“.
107. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu.“.
108. V § 8 odst. 3 se za slovo „f)“ vkládají slova „a i)“ a slova „2 písm. a)“ se nahrazují číslem „2“.
109. V § 8 odst. 4 se slova „2 písm. a)“ nahrazují číslem „2“.
110. V § 8 odst. 5 se věta druhá a třetí zrušují.
111. V § 8 odst. 6 se slova „penzijnímu fondu nebo“ zrušují.
112. V nadpisu § 9 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
113. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
114. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí)“ nahrazují slovy „nájmu nemovitých věcí nebo bytů“.
115. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
116. V § 9 odst. 2 se slova „z bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ze společného jmění manželů“.
117. V § 9 odst. 3 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
118. V § 9 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
119. V § 9 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slovo „pronájmem“ se nahrazuje slovem „nájmem“.
120. V § 9 odst. 6 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
121. V § 9 odst. 6 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
122. V § 9 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu70) je příjmem pronajímatele“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu je příjmem propachtovatele“.
123. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
124. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýře“.
125. V § 9 odst. 7 písm. b) se slova „nemovitostí a věcí movitých“ nahrazují slovem „věcí“.
126. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodním závodu“.
127. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.
128. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „ , která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)“ se nahrazují slovy „a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem“.
129. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů,“.
Poznámka pod čarou č. 13d se zrušuje.
130. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „členských práv a povinností k družstvu a majetkových podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4“ nahrazují slovy „družstevního podílu“.
131. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
132. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) podíl
1. člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo
2. majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu,“.
133. V § 10 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo další podíl na majetku transformovaného družstva,“.
134. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4“ zrušují.
135. V § 10 odst. 1 písm. ch) se slova „ , s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
136. V § 10 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem.“.
Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje.
137. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:
„l) příjem z výměnku,
m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
n) bezúplatný příjem.“.
138. V § 10 odst. 2 se slova „ke lhůtě“ nahrazují slovy „k době“.
139. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) bezúplatné příjmy
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.“.
140. V § 10 odst. 4 se za slovo „výroby,“ vkládají slova „lesního a vodního hospodářství,“.
141. V § 10 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
142. V § 10 odst. 5 se slovo „(právo)“ zrušuje.
143. V § 10 odst. 5 se slova „zděděnou nebo darovanou“ nahrazují slovy „nabytou bezúplatně“.
144. V § 10 odst. 5 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
145. V § 10 odst. 5 se slova „postoupením, darem nebo děděním“ nahrazují slovy „úplatně nebo bezúplatně“.
146. V § 10 odst. 5 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
147. V § 10 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
148. V § 10 odst. 5 se slova „movitých, cenných papírů, nemovitosti“ zrušují.
149. V § 10 odst. 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
150. V § 10 odst. 5 se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
151. V § 10 odst. 5 se věty desátá a jedenáctá nahrazují větami „U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě prodeje věci ve společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv z nich.“.
152. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada za zhodnocení daru.“.
153. V § 10 odst. 6 se za slova „Výdajem není“ vkládají slova „hodnota vkladu spočívající v provedení nebo provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby ani“.
154. V § 10 odst. 6 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
155. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním předpisem,20) při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu“ nahrazují slovy „korporace při zániku členství v obchodní korporaci“ a slova „společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovy „členovi obchodní korporace při zániku jeho účasti v ní“.
156. V § 10 odst. 8 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
157. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.
158. V § 10 odst. 8 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“.
159. V § 10 odst. 8 se slova „podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností“ nahrazují slovy „činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.
160. § 11 se zrušuje.
161. § 12 včetně nadpisu zní:
 
㤠12
Společné příjmy a výdaje
(1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti, z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
(2) Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
(3) Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou společenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství jmění zaniklo.“.
162. V § 13 se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2]“ nahrazují slovy „samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku“, slova „v domácnosti“ se nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“ a slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ se nahrazují slovem „samostatné“.
163. V § 13 se slova „podle § 35c a 35d“ zrušují.
164. V § 15 odst. 1 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.
165. V § 15 odst. 1 se slova „rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.
166. V § 15 odst. 1 se slova „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“ nahrazují slovy „pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů“.
167. V § 15 odst. 1 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatných plnění“.
168. V § 15 odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.
169. V § 15 odst. 1 se slovo „dar“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.
170. V § 15 odst. 1 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.
171. V § 15 odst. 1 se slova „jiného členského státu Evropské unie,“ nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území“.
172. V § 15 odst. 1 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.
173. V § 15 odst. 2 se slovo „Dary“ nahrazuje slovy „Bezúplatné plnění“ a slova „posuzují jako dary“ se nahrazují slovy „posuzuje jako bezúplatné plnění“.
174. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bankou109) nebo pobočkou zahraniční banky109) anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovem „bankou“ a slova „nebo pobočkou zahraniční banky“ se zrušují.
175. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
176. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
177. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
178. V § 15 odst. 3 písm. a) se slova „bytu podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
179. V § 15 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) koupě
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
180. V § 15 odst. 3 písm. d) se slova „členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem“ nahrazují slovy „vkladu právnické osobě jejím členem“.
181. V § 15 odst. 3 písm. e) se slova „nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání“ nahrazují slovy „ , bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.
182. V § 15 odst. 3 písm. f) se slova „bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „společného jmění“.
183. V § 15 odst. 3 písm. f) se slovo „bytu“ nahrazuje slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.
184. V § 15 odst. 3 písm. g) se slova „členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti“ nahrazují slovy „podílu v obchodní korporaci jejím členem“.
185. V § 15 odst. 3 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
186. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby“.
187. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostat