Obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2016

Vydáno: 24 minut čtení

Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti (dále jen „osoby povinné k dani“), které dosud nejsou plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“ nebo „zákon o dani z přidané hodnoty“), musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, jelikož se v případě překročení stanovené výše obratu stávají plátci pro účely tohoto zákona. U osob povinných k dani, které jsou již plátci, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období.

Obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2016
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 4a odst. 1 ZDPH se obratem pro účely tohoto zákona rozumí
souhrn úplat bez daně, včetně
dotace
k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:
a)
zdanitelné plnění,
b)
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
c)
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně
.
Při zjišťování výše obratu musí osoba povinná k dani dobře rozumět řadě základních pojmů vymezených v zákoně o dani z přidané hodnoty, případně i v jiných právních předpisech.
Mezi nejdůležitější základní pojmy pro účely zjišťování obratu patří
úplata
, kterou se podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH pro účely tohoto zákona rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Osoby povinné k dani, které již plátci jsou, musí při zjišťování obratu přihlížet i k § 13 odst. 4 a 5 a § 14 odst. 3 a 4 ZDPH, podle kterých se pro účely tohoto zákona považují za dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu i některá plnění uskutečňovaná bez úplaty ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH, například:
-
trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním ekonomických činností a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
-
uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 ZDPH,
-
vložení nepeněžitého vkladu do obchodní
korporace
ve hmotném nebo nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu nebo vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu,
-
dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně – poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud byl u přímo souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně.
Do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty vstupují stanovené nebo sjednané částky úplat za vymezená uskutečněná plnění v rámci uskutečňování ekonomických činností osoby povinné k dani vždy k datu uskutečnění těchto plnění, nikoliv k datu přijetí úplaty nebo zaúčtování do výnosů podle účetních předpisů (tak tomu bylo do roku 2008). Úplaty za plnění vymezená v § 4a odst. 1 ZDPH se tedy do obratu osoby povinné k dani započítávají vždy ke dni uskutečnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, bez ohledu na to, kdy a zda vůbec jsou tyto úplaty zaplaceny. Úplaty přijaté před uskutečněním vymezených plnění se do obratu započítávají až ke dni uskutečnění těchto plnění.
Příklad 1
Podnikatel, který dosud není plátcem, dodal odběrateli zboží dne 31. 1. 2016, přičemž fakturu za dodané zboží vystavil dne 20. 2. 2016. Úhradu za zboží ve výši 150 000 Kč však podnikatel obdržel již 22. 12. 2015, kdy mu odběratel zaplatil předem celou dohodnutou cenu za zboží formou zálohy. V obratu podnikatele se částka 150 000 Kč promítnula za měsíc leden 2016, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dodáním zboží odběrateli.
Důležitým pojmem pro účely zjišťování obratu je také pojem
ekonomická činnost
, kterou se podle § 5 odst. 2 ZDPH rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Podle uvedeného ustanovení se za ekonomickou činnost považuje také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů (například nájem nemovité věci, nájem stroje, nájem dopravního prostředku), pokud je tento majetek využíván soustavně. V případě soustavného nájmu hmotného majetku fyzickou osobou se jedná o ekonomickou činnost této fyzické osoby i tehdy, kdy příjmy z tohoto nájmu nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), ve znění pozdějších předpisů, zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, ale jako příjmy z nájmu podle § 9 ZDP.
Příklad 2
Občan (starobní důchodce), který není již nikde zaměstnán a neprovozuje ani žádnou samostatnou výdělečnou činnost, pronajímá studentovi po dobu jeho studia byt, přičemž nájemné zdaňuje jako příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. Podle § 5 odst. 1 ZDPH je pro účely tohoto zákona občan osobou povinnou k dani, jelikož soustavný nájem bytu se považuje za ekonomickou činnost podle § 5 odst. 2 ZDPH.
Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou podle zákona o daních z příjmů zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.
Příklad 3
Fyzická osoba je jednatelem společnosti s ručením omezeným a za výkon této funkce pobírá čtvrtletně stanovenou odměnu.
Tento příjem se do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nezahrnuje, jelikož odměna za výkon funkce jednatele je příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Kromě toho dostává fyzická osoba každý měsíc od této společnosti nájemné za nájem nebytových prostor (přijaté nájemné je u fyzické osoby zdaňováno jako příjem podle § 9 ZDP). Podle § 5 odst. 1 ZDPH je pro účely tohoto zákona fyzická osoba osobou povinnou k dani, jelikož soustavný nájem nebytových prostor se považuje za ekonomickou činnost podle § 5 odst. 2 ZDPH.
Částky, které nejsou úplatou za uskutečněné plnění v rámci ekonomické činnosti
(například smluvní pokuty, náhrady škody, úroky z prodlení apod.) se do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nezahrnují. Do obratu se nezahrnují ani přijaté finanční příspěvky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, ze státních fondů, grantů přidělených podle zvláštního zákona, rozpočtu cizího státu, grantů Evropské unie či podle obdobných programů, nejde-li o dotaci k ceně podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH. Podle uvedeného ustanovení se
dotací k ceně
rozumí přijaté finanční prostředky poskytované z výše uvedených zdrojů, pokud je příjemci
dotace
stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; přitom za dotaci k ceně se nepovažuje zejména
dotace
k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.
Do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se také nezapočítávají úplaty, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Tuzemskem se podle § 3 odst. 1 písm. a) ZDPH rozumí území České republiky.
Od 1. 1. 2015 se do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty započítávají i příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které jsou podle § 7 odst. 6 ZDP samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů (do konce roku 2014 se tyto příjmy nezahrnovaly do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty, neboť podle § 5 odst. 2 ZDPH, ve znění účinném do 31. 12. 2014, se činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu, nepovažovaly za ekonomickou činnost).
Příklad 4
Za příspěvky do odborného časopisu v měsících červenci a srpnu 2016 obdržel autor od téhož plátce tyto honoráře:
-
za měsíc červenec 2016 celkem 12 000 Kč,
-
za měsíc srpen 2016 celkem 9 000 Kč (u těchto autorských honorářů byla podle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů plátcem sražena a odvedena daň z příjmů zvláštní sazbou ve výši 15 %, čili autorovi bylo zaplaceno 7 650 Kč).
Do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se autorovi započítají jak autorské honoráře za měsíc červenec 2016 ve výši 12 000 Kč, tak i autorské honoráře za měsíc srpen 2016 ve výši 9 000 Kč.
Z ustanovení § 4a odst. 1 ZDPH je zřejmé, že do obratu pro účely tohoto zákona se zahrnují nejen veškeré úplaty za zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, ale i veškeré úplaty za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku.
Příklad 5
V měsíci říjnu 2016 dodá český podnikatel zboží na Slovensko firmě registrované k dani z přidané hodnoty (DPH) ve Slovenské republice, a to za dohodnutou cenu ve výši 10 000 EUR. Jedná se o plnění s místem plnění v tuzemsku (viz § 7 odst. 2 ZDPH), které je podle § 64 odst. 1 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Dohodnutá cena za dodané zboží se po přepočtu na českou měnu podle ustanovení § 4 odst. 5 ZDPH započítá českému podnikateli za měsíc říjen 2016 do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty.
Jak bylo již dříve uvedeno, podle § 4a odst. 1 písm. c) ZDPH se do obratu pro účely tohoto zákona zahrnují
i úplaty za plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Toto ustanovení se vztahuje na:
-
finanční činnosti podle § 54 ZDPH (například převod cenných papírů, převod podílů v obchodních korporacích, poskytování peněžních úvěrů a zápůjček, směnárenská činnost),
-
penzijní činnosti podle § 54a ZDPH (například zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění),
-
pojišťovací činnosti podle § 55 ZDPH (tj. poskytování pojištění, poskytování zajištění a služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění),
-
dodání nemovité věci podle § 56 ZDPH (například dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem) a
-
nájem nemovité věci podle § 56a ZDPH.
V praxi mohou vznikat spory o to, zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. V zákonu o dani z přidané hodnoty k tomu bohužel není nic bližšího stanoveno. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl novelizován zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2009, by se při posuzování pojmu „doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ mělo vycházet z rozsudků Evropského soudního dvora (například C-77/01), podle kterých může být měřítkem pro určení, zda se v konkrétním případě jedná o doplňkovou činnost, či nikoliv, například výše příjmů z doplňkové činnosti v poměru k příjmům z hlavní části vykonávané činnosti, poměr obratu z doplňkové činnosti k celkovému obratu, použití majetku a personálu k výkonu doplňkové činnosti apod. V Informaci o uplatňování DPH pro územně samosprávné celky, kterou vydalo Ministerstvo financí České republiky v souvislosti se změnami ve vymezení obratu od 1. 1. 2009, je mimo jiné uvedeno, že
„za příležitostnou činnost se považuje taková činnost, která není prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad její soustavnosti, který je vyjádřen záměrnou opakovatelností, na její uskutečňování není vyčleněný personál, náklady a úplata přijatá za takovou činnost je v porovnání s celkovým obratem minimální. Jedná se o činnost, která je uskutečněním něčeho výjimečného, nahodilého a nepředvídaného.“
V důsledku legislativního nedopatření v novele zákona o dani z přidané hodnoty se v měsících lednu až prosinci 2014 do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nezahrnovaly úplaty za nájem nemovité věci podle § 56a ZDPH. Tato chyba byla napravena další novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2015.
Na rozdíl od nájmu nemovitých věcí je nájem movitých věcí, jedná-li se o ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH, zdanitelným plněním a úplata za toto plnění se vždy započítává do obratu pro účely tohoto zákona.
Příklad 6
Pan B. je zaměstnancem společnosti s ručením omezeným, přičemž kromě příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních má od 1. 3. 2016 také příjmy z nájmu osobního automobilu, které bude zdaňovat podle § 9 ZDP, přičemž se podle § 5 odst. 2 ZDPH jedná o ekonomickou činnost. Z toho důvodu je pan B. od uvedeného data osobou povinnou k dani. Do obratu podle § 4a ZDPH se mu, počínaje měsícem březnem 2016, započítává nájemné za osobní automobil ve sjednané výši podle nájemní smlouvy, zatímco příjmy ze závislé činnosti se mu do obratu nezapočítávají.
Při nájmu majetku ve spoluvlastnictví podle § 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty zahrnuje každému spoluvlastníkovi pronajímané věci taková částka ze sjednané celkové úplaty za nájem společné věci (nájemné), která odpovídá míře, kterou se spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.
Příklad 7
Pronajímaná budova je v podílovém spoluvlastnictví tří osob (žádná není dosud plátcem DPH), jejichž spoluvlastnické podíly jsou podle zápisu v katastru nemovitostí následující:
-
50 % spoluvlastník A,
-
30 % spoluvlastník B,
-
20 % spoluvlastník C.
Sjednaná úplata (nájemné) za pronájem budovy, činí 100 000 Kč měsíčně. Bez ohledu na to, jak postupují jednotliví spoluvlastníci z hlediska daně z příjmů, se pro účely DPH započítává do obratu spoluvlastníka A měsíčně 50 000 Kč (tj. 50 % z celkového sjednaného nájemného), do obratu spoluvlastníka B se započítává měsíčně 30 000 Kč (tj. 30 % z celkového sjednaného nájemného) a do obratu spoluvlastníka C se započítává měsíčně 20 000 Kč (tj. 20 % z celkového sjednaného nájemného).
V případě nájmu majetku ve společném jmění manželů
není legislativně ošetřeno, u kterého z manželů by se měla tato ekonomická činnost vykazovat pro účely DPH a který z nich by měl správně zahrnovat nájemné do obratu podle § 4a ZDPH. V praxi se obvykle postupuje tak, že úplaty za nájem majetku ve společném jmění manželů eviduje a vykazuje pro účely zákona o dani z přidané hodnoty ten z manželů, který příjmy z nájmu uvádí ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tento postup nemá oporu v zákoně o dani z přidané hodnoty, ale zákon jej ani nevylučuje. V minulosti se k tomuto problému vyjádřilo Ministerstvo financí tak, že by se mělo v konkrétním případě postupovat podle toho, jak mají manželé mezi sebou právně upravenu správu společného majetku. Od 1. 1. 2014 platí podle ustanovení § 713 občanského zákoníku, že se součástmi společného jmění nakládají, hospodaří s nimi a spravují je oba manželé nebo jeden z nich podle dohody, přičemž povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
Jak bylo již dříve uvedeno, jednotlivé úplaty se do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty zahrnují k datu uskutečnění plnění. Při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro účely zahrnutí úplaty do obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle příslušných ustanovení § 21 odst. 2 až 9 ZDPH. Den uskutečnění plnění osvobozených od daně, které se podle § 4a odst. 1 písm. b) a c) ZDPH také zahrnují do obratu, se podle ustanovení § 21 odst. 10 ZDPH posuzuje obdobně jako při uskutečnění zdanitelných plnění, avšak u nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
Příklad 8
Podnikatel, který je fyzickou osobou a pro účely daně z příjmů vede daňovou evidenci, poskytl dne 28. 8. 2016 zákazníkovi službu a téhož dne mu vystavil za toto zdanitelné plnění daňový doklad (fakturu) na částku 60 000 Kč. Dne 14. 9. 2016 zákazník uhradil podnikateli pouze částku 20 000 Kč a zbývající část faktury, tj. 40 000 Kč zůstane do konce roku 2016 neuhrazena (podnikatel ji uvede v daňové evidenci a v přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2016 jako pohledávku). Do obratu podnikatele pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se však celá úplata za poskytnutou službu ve výši 60 000 Kč započítá za měsíc srpen 2016, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Podle ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) ZDPH se v tomto případě považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem poskytnutí služby.
Podle § 4a odst. 2 ZDPH se
do obratu nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Dlouhodobým majetkem je podle § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH obchodní majetek, který je:
1.
hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
2.
odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
3.
pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, nebo
4.
technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů.
V případě prodeje pozemků je však třeba rozlišovat prodej pozemků, které jsou podle účetních předpisů dlouhodobým hmotným majetkem (úplata za prodej těchto pozemků se do obratu nezahrnuje), a prodej pozemků, které jsou podle účetních předpisů zásobami (úplata za prodej těchto pozemků se do obratu zahrnuje).
 
Zjišťování obratu
Pro zjištění obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty by si osoba povinná k dani, která dosud není plátcem, měla průběžně vést zvláštní záznamy o úplatách za uskutečněná plnění započítávaných do obratu, jelikož z evidence pro účely daně z příjmů ani z účetnictví podle účetních předpisů není obvykle možné zjistit skutečnou výši obratu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (možné to bylo jen do konce roku 2008, kdy se výše obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty odvíjela u osob vedoucích účetnictví ze zaúčtovaných výnosů a u osob nevedoucích účetnictví od evidovaných příjmů).
Od 1. 1. 2009 již zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné zvláštní ustanovení o přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb. V souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému DPH se od uvedeného data považuje i přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody vždy za dodání zboží a přeúčtování služby vždy za poskytnutí služby. Přeúčtování jakékoliv částky za přijaté zdanitelné plnění na jinou osobu se tedy u osoby povinné k dani posuzuje jako úplata za uskutečnění jejího zdanitelného plnění pro tuto jinou osobu, tudíž vstupuje osobě povinné k dani do obratu. Obdobně to platí i při přeúčtování úplat za přijatá plnění osvobozená od daně. Na zahrnování přeúčtovaných částek do obratu nemá u osob povinných k dani, které dosud nejsou plátci, žádný vliv ani ustanovení § 36 odst. 11 ZDPH, podle kterého se za stanovených podmínek nezahrnuje do základu daně částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Uvedené ustanovení se týká výslovně plátců, kterým vymezuje podmínky pro nezahrnování přeúčtovaných částek do základu daně. Podle informace Ministerstva financí České republiky k ustanovení § 36 odst. 11 ZDPH, uveřejněné od 10. 12. 2008 na webových stránkách ministerstva, platí od 1. 1. 2009, že pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu nebo teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu a prodává je následně jiné osobě, je tento „přeprodej“ nakoupeného plnění poskytnutím služby nebo dodáním zboží ve smyslu § 2 ZDPH.
 
Vznik plátce a povinná registrace k dani z přidané hodnoty při překročení stanoveného limitu obratu
Podle ustanovení § 6 odst. 1 ZDPH se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč, stane plátcem, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Podle ustanovení § 6 odst. 2 ZDPH se osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 stává
plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat
, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve (například na základě dobrovolné registrace k DPH podle § 6f ZDPH).
Osoba povinná k dani, která se z důvodu překročení stanoveného limitu obratu stala plátcem, jak bylo uvedeno výše, je podle ustanovení § 94 odst. 1 ZDPH povinna
podat přihlášku k registraci plátce, a to do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat
.
Příklad 9
Osoba povinná k dani překročí 1 000 000 Kč obratu v měsíci prosinci 2016. Z uvedeného důvodu se tato osoba povinná k dani stane od 1. února 2017 plátcem, přičemž přihlášku k registraci plátce bude povinna podat do 15. ledna 2017.
 
Obrat u společníků společnosti
Podle § 4a odst. 3 ZDPH se do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti (společností se zde rozumí společnost podle § 2716 a násl. občanského zákoníku), v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, zahrnuje obrat dosahovaný:
a)
touto osobou samostatně mimo společnost a
b)
celou společností.
Do konce roku 2013 to obdobně platilo pro osoby povinné k dani, které byly účastníky sdružení podle § 829 a násl. dřívějšího občanského zákoníku. Podle § 6a ZDPH platí, že osoba povinná k dani, která:
a)
je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,
b)
se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.
Z ustanovení § 94 odst. 2 ZDPH vyplývá, že společník společnosti, který se stal plátcem podle § 6a ZDPH (například z toho důvodu, že se stal plátcem některý z ostatních společníků), je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.
V § 95 ZDPH je stanoveno, že pokud se osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, stane plátcem, je o tom povinna informovat ostatní společníky do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem. Je tomu tak proto, že podle ustanovení § 6a ZDPH se stávají plátci všichni ostatní společníci společnosti.
Příklad 10
Podnikatel A, který není dosud plátcem, provozuje samostatně živnost a k tomu je od 1. 3. 2016 společníkem společnosti podle občanského zákoníku se dvěma dalšími podnikateli B a C. Ke dni 31. 10. 2016 dosáhne obrat podle § 4a ZDPH u podnikatele A z jeho samostatně provozované živnosti mimo společnost za období uvedené v § 6 odst. 1 ZDPH výše 800 000 Kč a obrat podle § 4a ZDPH dosažený za toto období celou společností bude k uvedenému datu činit 220 000 Kč. Obrat dosažený podnikatelem A samostatně mimo společnost v součtu s obratem dosaženým za celou společnost tak v měsíci říjnu 2016 přesáhne 1 000 000 Kč, což znamená, že podnikatel A bude povinen do 15. 11. 2016 podat přihlášku k registraci plátce. Plátcem se podnikatel A stane od 1. 12. 2016. O této skutečnosti bude podnikatel A povinen do 15. 12. 2016 informovat ostatní společníky společnosti, kteří se v tomto případě stanou plátci rovněž od 1. 12. 2016.
Podle ustanovení § 106c odst. 2 ZDPH se obrat společníka společnosti pro účely zrušení registrace stanoví jako součet obratu:
a)
tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a
b)
dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto společníka; přitom obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.
O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat například v případě zániku jeho členství ve společnosti.
 
Změna zdaňovacího období plátce podle výše dosaženého obratu
Od 1. 1. 2014 je podle ustanovení § 99 ZDPH zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Podle ustanovení § 99a odst. 1 písm. a) ZDPH se může plátce, jehož obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud změnu z měsíčního zdaňovacího období na čtvrtletní zdaňovací období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Podle ustanovení § 99a odst. 3 ZDPH nelze uvedenou změnu zdaňovacího období učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.
V § 99a odst. 5 ZDPH je stanoveno, jak se pro účely změny zdaňovacího období stanoví obrat v některých specifických případech, a to:
a)
při fúzi obchodních korporací, kdy se obrat stanoví jako součet obratů obchodních korporací zúčastněných na fúzi,
b)
při rozdělení obchodních korporací, kdy se obrat stanoví
1.
v případě rozdělení rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní
korporace
připadající a nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní
korporace
,
2.
v případě rozdělení odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní
korporace
připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní
korporace
,
c)
při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této obchodní společnosti.