Příjmy ze závislé činnosti - zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování

Vydáno: 24 minut čtení

V následujícím textu si uvedeme případy, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016, a dále si uvedeme případy, kdy tuto povinnost nemá a může požádat o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění.

Příjmy ze závislé činnosti – zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
Vybíráním a placením záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se zabývá § 38h zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“). Základem pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou – sazbou daně podle § 36 ZDP a příjmů, které nejsou předmětem daně. Tento úhrn příjmů je snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a zvýšený o povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % zdanitelných příjmů). Základ pro výpočet měsíční zálohy na daň se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, záloha za kalendářní měsíc činí 15 % ze zaokrouhleného základu a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
Vypočtenou měsíční zálohu plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, vypočte zálohu obdobně, pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a) ZDP. U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, se při výpočtu zálohy nepřihlédne ani k měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP, ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění na dítě.
Měsíční záloha na daň se zvyšuje o případné solidární zvýšení daně, které činí dle § 38ha ZDP 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet zálohy a čtyřnásobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pro rok 2016 se jedná o limitní výši 108 024 Kč).
Povinnost podat daňové přiznání dle § 38g ZDP
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník s
příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP
, pokud má příjmy ze závislé činnosti včetně doplatků mezd
současně od více plátců.
Příklad 1
Zaměstnanec pracuje v roce 2016 u hlavního zaměstnavatele jako konstruktér. U tohoto zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Současně si přivy