Příjmy ze závislé činnosti - zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování

Vydáno: 24 minut čtení

V následujícím textu si uvedeme případy, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016, a dále si uvedeme případy, kdy tuto povinnost nemá a může požádat o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění.

Příjmy ze závislé činnosti – zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
Vybíráním a placením záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se zabývá § 38h zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“). Základem pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou – sazbou daně podle § 36 ZDP a příjmů, které nejsou předmětem daně. Tento úhrn příjmů je snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a zvýšený o povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % zdanitelných příjmů). Základ pro výpočet měsíční zálohy na daň se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, záloha za kalendářní měsíc činí 15 % ze zaokrouhleného základu a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
Vypočtenou měsíční zálohu plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, vypočte zálohu obdobně, pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a) ZDP. U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, se při výpočtu zálohy nepřihlédne ani k měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP, ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění na dítě.
Měsíční záloha na daň se zvyšuje o případné solidární zvýšení daně, které činí dle § 38ha ZDP 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet zálohy a čtyřnásobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pro rok 2016 se jedná o limitní výši 108 024 Kč).
Povinnost podat daňové přiznání dle § 38g ZDP
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník s
příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP
, pokud má příjmy ze závislé činnosti včetně doplatků mezd
současně od více plátců.
Příklad 1
Zaměstnanec pracuje v roce 2016 u hlavního zaměstnavatele jako konstruktér. U tohoto zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Současně si přivydělává u jiného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti jako opravář strojů. U tohoto zaměstnavatele nemůže mít podepsáno prohlášení k dani.
Zaměstnanec nemůže u svého hlavního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh a za rok 2016 musí v zákonném termínu podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém uvede ke zdanění příjmy dle potvrzení od obou zaměstnavatelů.
Příklad 2
Zaměstnanec má v průběhu roku 2016 souběžné zaměstnání u dvou zaměstnavatelů. U zaměstnavatele A se smluvní mzdou 78 000 Kč měsíčně podepíše zaměstnanec prohlášení k dani a uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka. U zaměstnavatele B je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou 41 000 Kč, přičemž u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani.
 Zdanění u zaměstnavatele A I-----------------------------------------------------------I----------------I I             Údaje              I leden-prosinec I I                              I   v Kč   I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda                        I     78 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %)          I    +26 520 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základ daně                        I    104 520 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň (15 %)                   I     15 690 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základní sleva na dani na poplatníka           I     -2 070 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň po slevě                  I     13 620 I I-----------------------------------------------------------I----------------I  Zdanění u zaměstnavatele B I-----------------------------------------------------------I----------------I I             Údaje              I leden-prosinec I I                              I   v Kč   I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda                        I     41 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %)          I    +13 940 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základ daně                        I     54 940 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň (15 %)                   I     8 250 I I-----------------------------------------------------------I----------------I 
V daňovém přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2016 je nutno uplatnit solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP.
 I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I           Položka           I         Údaj v Kč         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů       I         1 428 000         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Úhrn povinného pojistného u obou zaměstnavatelů I                      I I (1 296 288 Kč x 0,25 + 1 428 000 Kč x 0,09)   I                      I I                         I         452 592         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Dílčí základ daně podle § 6 ZDP         I         1 880 592         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Daň podle § 16 ZDP               I         282 075         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP     I (1 428 000 - 1 296 288) x 0,07 = 9 219,84 I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru    I         291 295         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Základní sleva na poplatníka          I         24 840          I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Daň po uplatnění slevy             I         266 455         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I I Zaplacené zálohy                I         262 440         I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I     I Zbývá doplatit na dani             I          4 015          I I-------------------------------------------------I-------------------------------------------I 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho anebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců a
současně má jiné příjmy (
vyjma
příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně)
podle § 7–10 ZDP vyšší než 6 000 Kč
.
Příklad 3
Občan má příjmy ze závislé činnosti. U zaměstnavatele má podepsané prohlášení k dani a zaměstnavatel sráží zaměstnanci měsíční zálohu na daň. Poplatník v prosinci 2016 zahájí nájem zděděného bytu a za měsíc prosinec obdržel do 31. 12. 2016 na nájemném 7 500 Kč.
Protože příjem z nájmu přesáhl u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti hranici 6 000 Kč za zdaňovací období, nemůže zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016 a musí podat za zdaňovací období roku 2016 daňové přiznání. V něm uvede dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 ZDP dle údajů z potvrzení zaměstnavatele a dílčí základ daně z nájmu dle § 9 ZDP. K příjmu z nájmu poplatník může uplatnit skutečné výdaje související s nájmem (včetně odpisů), anebo uplatní paušální výdaje ve výši 30 % z dosažených příjmů z nájmu.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem
obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta
, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který
uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého do zahraničí
za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (fyzická osoba
, daňový nerezident ČR
), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP (slevu na dani na manželku, slevu na dani na invaliditu a slevu za umístění dítěte), nebo daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor podle § 35c ZDP, nebo uplatňuje nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP.
Daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období je povinen podat poplatník,
u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.
Příklad 4
Vrcholový manažer společnosti má sjednanou měsíční smluvní mzdu pro rok 2016 ve výši 116 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
S ohledem na výši zdanitelného příjmu 116 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení daně ve výši (116 000 Kč - 108 024 Kč) x 0,07 = 558,32 Kč.
Vzhledem k tomu, že souhrn vyměřovacích základů za leden až listopad činí 1 276 000 Kč, zbývá pro výpočet pojistného na sociální pojištění za prosinec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 20 288 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za prosinec 20 288 Kč.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Zaměstnanec nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň a musí za rok 2016 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to z toho důvodu, že se u něho daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.
 I-----------------------------------------------I----------------I-----------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I leden-listopad I prosinec I I-----------------------------------------------I----------------I-----------I I Hrubá mzda                  I    116 000 I  116 000 I I Pojistné na SP hrazené zaměstnavatelem (25 %) I    +29 000 I  +5 072 I I Pojistné na ZP hrazené zaměstnavatelem (9 %) I    +10 440 I  +10 440 I I Základ daně                  I    155 440 I  131 512 I I Záloha na daň (15 %)             I     23 325 I  19 740 I I Solidární zvýšení zálohy na daň        I     558,32 I  558,32 I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)    I     23 884 I  20 299 I I Základní sleva na dani na poplatníka     I     -2 070 I  -2 070 I I Záloha na daň po slevě            I     21 814 I  18 229 I I-----------------------------------------------I----------------I-----------I 
Výpočet daně v daňovém přiznání za rok 2016, které podává poplatník daně z příjmů do termínu 1. 4. 2017, na základě potvrzení vystaveného zaměstnavatelem:
 I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I         Položka          I         údaj v Kč         I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I Úhrn příjmů                I         1 392 000         I I Úhrn povinného pojistného         I         449 352         I I Dílčí základ daně podle § 6 ZDP      I         1 841 352         I I Daň podle § 16 ZDP            I         276 195         I I Solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP  I (1 392 000 - 1 296 288) x 0,07 = 6 699,84 I I Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru I         282 895         I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I Základní sleva na poplatníka       I         24 840          I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I Daň po uplatnění slevy          I         258 055         I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze  I         258 183         I I závislé činnosti             I                      I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I I Přeplatek na dani             I          128          I I-------------------------------------------I-------------------------------------------I 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník, jehož
plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně
a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb.“), správce daně může k podání daňového přiznání poplatníka v těchto případech vyzvat. V tomto případě se neuplatní pokuta za opožděné tvrzení daně, pokud bude daňové přiznání podáno nejpozději ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě k podání daňového přiznání.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP.
Dodanění příspěvků na soukromé životní pojištění
z výše uvedených důvodů porušení zákonných podmínek neprovádí tedy plátce daně (zaměstnavatel), ale dodanění
provádí přímo zaměstnanec v daňovém přiznání, a to jako příjmy dle § 6 ZDP
. V tomto případě nemůže zaměstnavatel provést u zaměstnance roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnanec musí podat za zdaňovací období daňové přiznání. V daňovém přiznání uvede zaměstnanec jako příjem ze závislé činnosti veškeré poskytnuté příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, které byly osvobozeny od daně z příjmů. Jedná se o příspěvky zaměstnavatele poskytnuté jednak v roce výplaty pojistného plnění ze soukromého pojištění a jednak o příspěvky poskytnuté v uplynulých 10 letech. Dle bodu 7 a 8 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. se tento postup dodanění příspěvků zaměstnavatele použije jen na příspěvky zaměstnavatele poskytnuté po 1. 1. 2015. Tento příjem však nepodléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 5
Občan uzavřel v roce 2010 smlouvu na soukromé životní pojištění, na které mu zaměstnavatel pravidelně měsíčně přispívá 700 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP pro osvobození těchto příspěvků od daně z příjmů. Do 31. 3. 2015 uzavřel občan dodatek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V říjnu 2016, kdy dosáhne zaměstnanec 55 let, je uzavřen s pojišťovnou dodatek smlouvy a občan si část naspořených prostředků v prosinci 2016 vybere k soukromému použití.
Zaměstnanec musí oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, ve kterém uzavře s pojišťovnou nový dodatek ke smlouvě, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho soukromé životní pojištění zanikl. Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od doby uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bude zaměstnavatel u zaměstnance zdaňovat společně se mzdou včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Protože došlo k výplatě části naspořené částky, která není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, před dosažením věku 60 let zaměstnance, zaniká ve smyslu § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP osvobození příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance vyplacených před výběrem části naspořené částky. Zaměstnanec musí ve smyslu znění § 38g bod 6 ZDP podat daňové přiznání za rok 2016, ve kterém zdaní vyplacené příspěvky zaměstnavatele od ledna 2015 jako příjem ze závislé činnosti (půjde o částku 700 Kč x 21 měsíců = 14 700 Kč). Z toho příjmu se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, i když jsou tyto příjmy zahrnuty ke zdanění dle § 6 ZDP. Zaměstnanec v daném případě nemůže za rok 2016 požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň.
Poplatník může
příjmy vymezené v § 6 odst. 4 ZDP, zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkovou daní, zahrnout podle znění § 36 odst. 7 ZDP do svého daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob a současně započíst daň sraženou z těchto příjmů na svou výslednou daň. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 ZDP. V případě, že se zaměstnanec rozhodne zahrnout příjmy, u kterých zaměstnavatel postupoval podle § 6 odst. 4 ZDP a srazil z těchto příjmů srážkovou daň, do daňového přiznání, bude zaměstnanec a zaměstnavatel postupovat dle § 38j odst. 3 ZDP. Zde se uvádí, že
„na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených na mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně“.
Příjmy do daňového přiznání zahrne poplatník v plné výši před sražením srážkové daně. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v daňovém přiznání uplatnit odpočty od základu daně dle § 15 ZDP a slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) až g) ZDP a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP. Daň sraženou z dohod o provedení práce si poplatník započítá na výslednou výši celoroční daňové povinnosti v daňovém přiznání (obdobně jako zálohu na daň) na základě potvrzení o sražené dani vystavené zaměstnavatelem. Podání daňového přiznání bude výhodné například u brigádníků, studentů a dalších osob krátkodobě pracujících pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, u kterého zaměstnanci nepodepsali prohlášení k dani.
Příklad 6
Student uzavřel v průběhu roku 2016 čtyři dohody o provedení práce s jedním zaměstnavatelem na různé druhy brigádnické činnosti, přičemž u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani. V rámci každé dohody obdržel odměnu ve výši 10 000 Kč, ze které zaměstnavatel jakožto plátce daně srazil a odvedl srážkovou daň ve výši 1 500 Kč a studentovi vyplatil vždy čistou odměnu 8 500 Kč. Jiné příjmy student během roku 2016 nemá.
Po skončení roku 2016 má student dvě možnosti, jak získat sraženou daň z dohod o provedení práce zpět:
a)
Student bude postupovat podle § 36 odst. 7 ZDP a podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, ke kterému doloží potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů a sražené dani. V daňovém přiznání si uplatní slevy na dani (základní slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na studenta), takže jeho daňová povinnost bude nulová. V daňovém přiznání požádá správce daně o vrácení přeplatku na dani ve výši 6 000 Kč (srážková daň ze čtyř dohod).
b)
Student bude postupovat podle § 38k odst. 7 ZDP a do 15. 2. 2017 požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů a podepíše prohlášení k dani, ve kterém prokáže rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba ZDP. V tomto případě zaměstnavatel v ročním zúčtování daně zohlední slevy na dani a vrátí studentovi přeplatek na dani ve výši 6 000 Kč.
 
Případy, kdy není nutno podávat daňové přiznání a lze využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat podle § 38g odst. 2 ZDP
poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho, anebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců.
Podmínkou je, že poplatník
podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani,
a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7–10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.
Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně, včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 ZDP, může dle § 38ch odst. 1 ZDP požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období.
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani
.
Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 38g ZDP.
Příklad 7
Občan je do 31. 10. 2016 zaměstnán u obchodní společnosti jako vedoucí autoparku. Od 1. 11. 2016 nastupuje ve stejné profesi k jiné společnosti. Poplatník podepsal u obou zaměstnavatelů prohlášení k dani a uplatnil základní slevu na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti.
Vzhledem k tomu, že poplatník měl v roce 2016 pouze příjmy ze závislé činnosti postupně od dvou plátců a u obou podepsal prohlášení k dani, nepodává přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a může požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
Daňové přiznání není povinen podávat poplatník,
jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f ZDP.
Daňové přiznání není povinen podávat poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti,
pokud má zaměstnanec podepsáno u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a bylo v jednom nebo více kalendářních měsících u něho uplatněno solidární zvýšení daně v rámci stanovení měsíční zálohy na daň, ale jeho daň za celé zdaňovací období se nezvyšuje o solidární zvýšení daně.
Poplatník v tomto případě může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2016 a nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů. Vyplývá to z § 38g odst. 4 ZDP.
Příklad 8
Manažer obchodní
korporace
má pouze příjmy ze závislé činnosti. V průběhu roku 2016 je mu průběžně zúčtována mzda v rozmezí 70 000 až 90 000 Kč. Za měsíce červenec a říjen je mu vyplacena prémie, takže v červenci činí jeho hrubá mzda 117 000 Kč a v říjnu 121 000 Kč. V souhrnu za rok 2016 činí zúčtovaná hrubá mzda 1 038 000 Kč. Poplatník uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
V červenci a říjnu 2016 přesáhla mzda poplatníka částku 108 024 Kč, na poplatníka se tedy vztahuje uplatnění solidárního zvýšení daně při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za tyto měsíce.
Výpočet solidárního zvýšení daně u měsíční zálohy:
 červenec   (117 000 Kč – 108 024 Kč) x 0,07 = 628,32 Kč říjen    (121 000 Kč – 108 024 Kč) x 0,07 = 908,32 Kč 
Vzhledem k tomu, že však celkový příjem dle § 6 ZDP nedosáhne za rok 2016 limitní hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně 1 296 288 Kč, ve smyslu znění § 38g odst. 4 ZDP nemusí poplatník podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, ale může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň. V tomto ročním zúčtování zaměstnavatel zohlední veškeré měsíční zálohy na daň, včetně solidárního zvýšení daně za měsíc červenec a říjen 2016 (prakticky je mu solidární zvýšení daně vráceno formou přeplatku na dani).
Příklad 9
Zaměstnanec pobírá v roce 2016 hrubou mzdu ve výši 48 000 Kč. Ke dni 31. 7. 2016 byl pracovní poměr z důvodu organizačních změn ukončen dohodou a ve smyslu znění § 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, obdržel zaměstnanec odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku, konkrétně částku 144 000 Kč. Od 1. 8. 2016 nastoupil zaměstnanec k druhému zaměstnavateli a pobírá měsíční hrubou mzdu ve výši 51 000 Kč. U obou zaměstnavatelů má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na dani na poplatníka.
Za červenec 2016 převýší mzda u zaměstnance částku 108 024 Kč a je nutno u něho uplatnit solidární zvýšení daně v rámci výpočtu měsíční zálohy na daň: (48 000 Kč + 144 000 Kč – 108 024 Kč) x 0,07 = 5 878,32 Kč.
Z vyplaceného odstupného se neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
 Zdanění u prvního zaměstnavatele proběhne následovně: I------------------------------------------I----------------I----------------I I  Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč  I leden-červen I  červenec  I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Hrubá mzda                I     48 000 I    192 000 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %) I    +16 320 I    +16 320 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Základ daně               I     64 320 I    208 320 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Záloha na daň (15 %)           I     9 660 I     31 260 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň     I       0 I    5 878,32 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)  I     9 660 I     37 139 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Základní sleva na dani na poplatníka   I     -2 070 I     -2 070 I I------------------------------------------I----------------I----------------I I Záloha na daň po slevě          I     7 590 I     35 069 I I------------------------------------------I----------------I----------------I  U druhého zaměstnavatele proběhne zdanění následovně: I-----------------------------------------------------------I----------------I I             Údaje              I srpen-prosinec I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda                        I     51 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %)          I    +17 340 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základ daně                        I     68 340 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň (15 %)                   I     10 260 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základní sleva na dani na poplatníka           I     -2 070 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň po slevě                  I     8 190 I I-----------------------------------------------------------I----------------I 
Protože zaměstnanec má postupně v průběhu roku 2016 příjmy od dvou plátců daně a jeho celková daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně, může požádat druhého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň. Toto provede druhý zaměstnavatel v návaznosti na potvrzení prvního zaměstnavatele o provedeném zdanění za měsíce leden až červenec 2016:
 I-----------------------------------------------------------I----------------I I            Údaje v Kč             I  Rok 2016  I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda vyplacená oběma zaměstnavateli         I    735 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Pojistné hrazené oběma zaměstnavateli           I    200 940 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základ daně                        I    935 940 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Daň podle § 16 ZDP                    I    140 385 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Základní sleva na dani na poplatníka           I    -24 840 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Daň po uplatnění slevy                  I    115 545 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti I    121 559 I I u obou zaměstnavatelů                   I        I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Přeplatek na dani                     I     6 014 I I-----------------------------------------------------------I----------------I 
Vzniklý přeplatek na dani bude zaměstnanci vrácen druhým zaměstnavatelem nejpozději při zúčtování mzdy za březen 2017.