Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
K dani z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Společnost s r. o. se zabývá výstavbou rodinných domů. V roce 2016 začne prodávat domy se zasíťovaným pozemkem, a to zvlášť dům a zvlášť pozemek. Dům bude prodáván těsně po dokončení (kolaudaci), zatímco pozemek byl zasíťován již před dobou delší než 5 let. Dům bude prodáván s použitím sazby DPH 15% (podlahová plocha do 350 m2). Lze pro pozemek použít osvobození od DPH podle § 56 odst. 3 písm. b) ZDPH?
ODPOVĚĎ
Navrhovaný postup není podle mého názoru v souladu se § 56 zákona o DPH a informací GFŘ k němu. V uvedeném případě je třeba podle informace GFŘ aplikovat princip nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku. Prakticky to tedy znamená, že daňový režim pozemku je určen režimem stavby na něm umístěné. Pokud je tedy převáděn pozemek se stavbou, od jejíž první
kolaudace
uplynula lhůta 5 let, je tento převod osvobozen od daně. Naopak pozemek přiléhající ke stavbě je zdaňován, pokud stavba nesplní podmínky pro osvobození od daně. Pozemek přiléhající ke stavbě je třeba podle informace GFŘ chápat jako pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, ve smyslu jeho definice v § 48 odst. 3 zákona o DPH. Podle tohoto odstavce se pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou.
V popsaném případě je třeba podle mého názoru uvedený pozemek chápat jako pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Pokud tedy podléhá prodej stavby zdanění ve snížené sazbě daně 15%, stejnou sazbou daně je třeba zdanit i uvedený pozemek jako pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty