Prokazování knihy jízd

Vydáno: 3 minuty čtení
Prokazování knihy jízd
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.2.2016, sp. zn. 7 Afs 319/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Jak přiléhavě uvedl již krajský soud, stěžovatelka neprokázala relevantními důkazními prostředky, že cesty vykazované v knize jízd souvisely s jí uskutečňovanou ekonomickou činností nebo že by měly přímou vazbu na jí uskutečňovanou činnost. Pokud totiž stěžovatelka chtěla prokázat oprávněnost uplatněných odpočtů na DPH, byla povinna správci daně jednoznačně a konkrétně prokázat, jakým způsobem přijaté plnění (jak pohonné hmoty, tak i osobní vozidlo) použila pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Tedy jaké konkrétní jízdy realizovala a jak tyto jízdy byly použity pro její ekonomickou činnost. Stěžovatelka byla proto povinna správci daně doložit, kdy, kam, s kým a za jakým konkrétním účelem realizovala tu kterou cestu příslušným vozidlem, jak tato cesta či osobní vozidlo sloužily pro tu kterou konkrétní ekonomickou činnost (vlastní zdanitelná plnění apod.) stěžovatelky a tyto skutečnosti byla následně povinna prokázat relevantními důkazními prostředky. Například i pouhými parkovacími lístky, vstupenkami, uzavřenými smlouvami, sděleními s jakými konkrétními obchodními partnery jednala, v jaké věci a s jakým výsledkem bylo jednáno apod. Tím by umožnila správci daně, aby si případně, přetrvávaly-li by jeho pochybnosti, mohl tvrzení stěžovatelky potvrdit nebo vyvrátit (např. dožádáním).
Ačkoliv zákon tento pojem nezná, kniha jízd je velice často skloňována v rámci daňových kontrol. Na tomto místě pak soud došel k závěru, že je třeba řádně doložit každou jednotlivou jízdu. Jakkoliv může znít tento požadavek oprávněně, v mnoha případech bude nereálným. Není v lidských silách, a ani v možnostech daňového řízení, věnovat pozornost každé jednotlivé jízdě. Do budoucna tak lze očekávat, že takovýto striktní požadavek bude možno obhájit pouze v případech zjevně nadsazených, jako když jedna osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců pravidelně vykazuje dlouhé jízdy několika vozidly za den. V ostatních případech je třeba v rámci tohoto prokazování zohlednit statistické metody, jinak se správa daní stane nereálnou a nerealizovatelnou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů