Kdy nelze žalovat nezákonný zásah

Vydáno: 2 minuty čtení
Kdy nelze žalovat nezákonný zásah
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.3.2016, sp. zn. 7 Afs 302/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
V daném případě spatřovala stěžovatelka nezákonný zásah v provedení úkonů v odvolacím řízení. Jedná se tedy o situaci, kdy bylo vydáno rozhodnutí (platební výměr) a projednává se opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí, jehož výsledek je napadnutelný žalobou ve správním soudnictví.
S ohledem na povahu zásahu a citovanou judikaturu tedy krajský soud nepochybil, pokud se žalobou věcně nezabýval. Pokud by soud žalobu na ochranu před nezákonným zásahem připustil k věcnému přezkumu, umožnil by stěžovatelce fakticky dvojí projednání téže věci před soudem. I kdyby provedení rozporovaných úkonů správcem daně shledaly správní soudy nezákonným, přesto by odvolací orgán musel o odvolání rozhodnout. Toto rozhodnutí by přitom stěžovatelka mohla napadnout před správním soudem žalobou podle ust. § 65 s. ř. s. a správní soudy by se musely celou situací zabývat znovu. Takový postup by byl v rozporu principem subsidiarity správního soudnictví obsaženým v § 5 s. ř. s.
Ohledně žaloby na ochrany před nezákonným zásahem zcela striktně platí, že bude-li v řízení s jistotou vydáno žalovatelné rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS, pak se nelze cestou nezákonného zásahu vydat. Veškeré snahy žalobců by tak měly na toto pamatovat. Existuje pouze jediná výjimka, kterou je žádat toliko o deklarování zásahu. Za určitých okolností pak i tato pouhá deklarace z úst soudu může ke kýženému výsledku vést.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní