Zdaňování příjmů z nezávislých činností

Vydáno: 22 minut čtení
Zdaňování příjmů z nezávislých činností
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Předkládaný příspěvek se bude věnovat příjmům z nezávislých činností, které jsou vymezeny v zákoně České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) v § 7, 8, 9 a § 10. Jedná se o příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Pro zvládnutí zdanění těchto příjmů je nezbytné jejich správné zařazení do skupiny příjmů dle § 3 ZDP, kde je vymezen předmět daně z příjmů fyzických osob, dále je nutno vymezit, které příjmy jsou předmětem daně, a které nikoliv, a dále také, které z příjmů, jež jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny. Důležité je také správně zvolit režim zdaňování, případně daňově optimalizovat tak, aby vypočtená daňová povinnost byla při využití zákonných možností pro daňového poplatníka co nejpřijatelnější. Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) byly zpracovány v samostatném příspěvku s názvem Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, který vyšel v časopisu Daně a právo v praxi, v čísle 4/2016.
Za
příjmy z nezávislých činností
lze tedy u fyzické osoby považovat:
-
příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP),
-
příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),
-
příjmy z nájmu (§ 9 ZDP),
-
ostatní příjmy (§ 10 ZDP).
Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP)
Příjmy, které jsou chápány jako
příjmy ze samostatné činnosti
, jsou ty, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, jedná se o příjmy, které vymezuje § 7 odst. 1 a 2 ZDP:
-
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
-
příjmy ze živnostenského podnikání,
-
příjmy z jiného podnikání, tj. podle zvláštních předpisů,
-
podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku,
-
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv, včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
-
příjmy z výkonu nezávislého povolání,
-
příjmy z nájmu majetku zařazeného v majetku obchodním.
Na tomto místě je také vhodné uvědomit si v souvislosti s příjmy dle § 7 ZDP, co je myšleno „obchodním majetkem“ (definice v § 4 odst. 4 ZDP) - obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo účtováno či jsou nebo byly vedeny v daňové evidenci. Vymezení obchodního majetku je důležité s ohledem na eventuální osvobození dosažených příjmů dle § 4 ZDP.
Dílčím základem daně příjmů ze samostatné činnosti
(„dále jen „DZD§7“) jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 7 odst. 3 ZDP).
DZD§7 = příjmy - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů
(DZD§7 může být větší, roven či menší než 0, tj. může vznikat daňová ztráta)
Formy evidence - poplatník může uplatnit:
1.
Výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
a.
poplatník vede daňovou evidence dle § 7b ZDP,
b.
poplatník vede účetnictví1).
2.
Výdaje procentem z příjmů dle jednotlivých druhů příjmů (tzv. paušální výdaje).
Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti se samostatnou činností.
K jednotlivým příjmům lze uplatňovat
výdaje procentem dle § 7 odst. 7 ZDP
ve výši:
-
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši
80%
z příjmů),
-
příjmy ze živnostenského podnikání (u řemeslných živností lze uplatnit výdaje
80%
z příjmů, u ostatních živností výdaje
60%
z dosažených příjmů),
-
příjmy z jiného podnikání, tj. podle zvláštních předpisů (lze uplatnit výdaje
40%
z příjmů),
-
podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (nelze uplatnit výdaje procentem z příjmů),
-
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (lze uplatnit výdaje
40%
z příjmů),
-
příjmy z výkonu nezávislého povolání (lze uplatnit výdaje
40%
z příjmů),
-
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (lze uplatnit výdaje
30%
z příjmů).
U výdajů uplatňovaných stanoveným procentem z hodnoty dosažených příjmů (paušálních výdajů) je nutno respektovat také jejich maximální výši:
-
30% - omezení na maximálně 600 000 Kč,
-
40% - omezení na maximálně 800 000 Kč,
-
60% - omezení na maximálně 1 200 000 Kč,
-
80% - omezení na maximálně 1 600 000 Kč.
Osoby využívající výdaje stanovené procentem z hodnoty dosažených příjmů (výdajové paušály)
nemohou
uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a slevu na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud mají příjmy pouze ze samostatné činnosti. V případě souběhu příjmů z více druhů činností je nárok na daňové úlevy na vyživované osoby zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálních výdajů bude nižší nebo roven 50% celkového základu daně. Zákonnou oporu nalezneme v § 35ca ZDP.
V případě, že poplatník dosahuje různých druhů příjmů, na které je uplatňována odlišná výše paušálních výdajů, musí jednotlivé druhy příjmů evidovat
a následně na ně
uplatňovat příslušné stanovené paušální výdaje odděleně.
V případě stanovení dílčího základu daně podle § 7 ZDP musí být vždy
způsob uplatnění výdajů jednotný
.
Nelze tedy v rámci § 7 ZDP kombinovat uplatňování paušálních a skutečných výdajů. Má-li však poplatník kombinaci příjmů podle § 7 a § 9, může v § 9 využít paušální výdaje, ačkoliv v § 7 uplatní výdaje ve skutečné výši, a naopak.
Příklad 1
Poplatník měl ve zdaňovacím období tyto příjmy:
1)
200 000 Kč ze zemědělské výroby (výdaje 170 000 Kč),
2)
140 000 Kč ze živnosti (zprostředkování, výdaje 30 000 Kč),
3)
200 000 Kč z autorských práv (výdaje 0 Kč).
Poplatník vyživuje jedno nezletilé dítě.
Vypočet daňové povinnosti v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje):
Celkové příjmy             540 000 Kč
Výdaje
 zemědělská výroba          160 000 Kč (80 %)
 živnost                84 000 Kč (60 %)
 autorská práva            80 000 Kč (40 %)
--------------------------------------------------------
Výdaje celkem             324 000 Kč
DZD§7 = 540 000 - 324 000 = 216 000 Kč
Základ daně celkem 216 000 Kč Daň (15 %)
32 400 Kč
Sleva na poplatníka -24 840 Kč Daň po slevě
560 Kč
Poplatník nemůže v této variantě uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, protože DZD, u kterého byly uplatněny výdaje procentem, činí 100% celkového základu daně (§ 35ca ZDP). Je však možnost, aby bylo daňové zvýhodnění uplatněno u druhého z rodičů.
Vypočet daňové povinnosti poplatníka v případě uplatnění skutečných výdajů.
Příjmy celkem             540 000 Kč
Výdaje celkem             200 000 Kč
DZD§7= 540 000 - 200 000 = 340 000 Kč
Základ daně celkem 340 000 Kč Daň
51 000 Kč
Sleva na poplatníka -24 840 Kč Daň po slevě
26 160 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - 13 404 Kč
Daň snížená o daňové zvýhodnění 12 756 Kč
Jak už bylo uvedeno, fyzické osoby, které jsou chápány jako účetní jednotka, vedou
účetnictví
v souladu se zákonem o účetnictví. Fyzické osoby, které nejsou chápány jako účetní jednotky, vedou v případě uplatňování skutečných výdajů
daňovou evidenci
.
Daňová evidence je vymezena v § 7b ZDP, přičemž jejím účelem je poskytnout základ daně z příjmů a informovat o stavu a pohybu majetku. Daňová evidence by tedy měla především obsahovat evidenci příjmů a výdajů, knihu pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, evidenci zásob, mzdovou evidenci (v případě zaměstnávání zaměstnanců) a karty rezerv. Daňová evidence tedy slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů na rozdíl od účetnictví, které poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření podnikatele. V případě, že jsou uplatňovány
výdaje stanovené procentem z příjmů
(paušální výdaje) musí vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti - § 7 odst. 8 ZDP. V obou případech, pokud mají zaměstnance, je povinnost vést mzdovou evidenci dle § 38j ZDP.
Jak už bylo výše uvedeno, je možno výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňovat buď ve skutečné výši, nebo stanoveným procentem z hodnoty dosažených příjmů (paušální výdaje). Z důvodu daňové optimalizace zde často dochází ke
změně uplatňování výdajů
, a to jak přechodem ze skutečných výdajů na paušální, tak i naopak.
V případě
přechodu ze skutečných výdajů (daňová evidence) na uplatňování výdajů procentem z příjmů
musí poplatník dle § 23 odst. 8 ZDP:
-
zvýšit základ daně o výši pohledávek (mimo specifických případů), cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv,
-
snížit základ daně o hodnotu dluhů, které by byly při úhradě výdajem.
V případě
přechodu z uplatňování výdajů procentem z příjmů na skutečné výdaje
musí poplatník dle § 23 odst. 8 ZDP:
-
zvýšit základ daně o výši pohledávek (mimo specifických případů).
Na tomto místě je vhodné upozornit, že pokud následně dojde k uhrazení takto dodaněné pohledávky, jedná se o příjem již zdaněný, který musí být vyloučen z obecného základu daně.
Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, bude tedy podáváno dodatečné daňové přiznání. Odevzdání dodatečného přiznání však pro poplatníka není spojeno se sankcemi, pokud jej podá nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy ke změně uplatňování výdajů došlo, a zároveň nejpozději v tomto termínu doplatí případný rozdíl na dani.
Na výše uvedeném příkladu bylo ukázáno, že způsob uplatňování výdajů je prostředkem pro
optimalizaci daňové povinnosti
. Optimalizovat daňovou povinnost může poplatník i jinými zákonnými možnostmi. Jedná se například o možnost rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby dle § 13 ZDP. Další možností je nechat si daň stanovit paušální částkou dle § 7a ZDP, tato možnost je však určena pouze vymezenému okruhu poplatníků, kteří splňují zákonem dané podmínky.
Pro
rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby
dle § 13 ZDP platí následující:
-
poplatník může rozdělovat příjmy na manželku (manžela) a další osoby žijící s poplatníkem v domácnosti,
-
na spolupracující osoby lze rozdělit příjmy a výdaje na zisku dosažené ze samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti,
-
na spolupracující manželku (manžela) lze převést max. 50% příjmů a výdajů, na ostatní spolupracující osoby v úhrnu max. 30% příjmů a výdajů,
-
maximální rozdíl příjmů a výdajů převedených na manželku (manžela) je 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce,
-
maximální rozdíl příjmů a výdajů převedený na ostatní spolupracující osoby je 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce,
-
při rozdělení příjmů na manžela (manželku) nelze uplatnit slevu na manžela (manželku), při rozdělení příjmů na vyživované děti nelze uplatnit daňové zvýhodnění,
-
příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky,
-
rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby nelze použít v případě stanovení daně paušální částkou podle § 7a ZDP,
-
na spolupracující osoby lze převést i daňovou ztrátu ze samostatné činnosti, také spolupracující osoba může vykázat ztrátu z vlastní činnosti,
-
podnikatel i spolupracující osoba musí podat přehled zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení a zaplatit zdravotní a sociální pojištění.
Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP)
Jedná se převážně o příjmy z držby finančního majetku. Celá řada těchto příjmů podléhá zdanění srážkovou daní. V případě jejich zdanění na základě podaného daňového přiznání tvoří dílčí základ daně z kapitálového majetku dle § 8 (DZD§8).
DZD§8 = Příjmy2)
U příjmů z kapitálového majetku se tedy uplatňují
2 režimy zdanění
:
1.
příjmy, které zdaňuje plátce daně zvláštní sazbou daně, podle § 36 ZDP,
2.
příjmy zahrnované poplatníkem do základu daně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde tvoří dílčí základ daně podle § 8 ZDP.
Zvláštní sazbou daně dle § 36 ve výši 15% se zdaňují příjmy z kapitálového majetku, a to:
-
podíly na zisku z obchodní
korporace
,
-
úroky z držby cenných papírů,
-
podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
-
úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který není určen k podnikání (dle podmínek stanovených majitelem účtu),
-
výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,
-
dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a penzijního pojištění u instituce penzijního pojištění po snížení o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění,
-
plnění ze soukromého životního pojištění po snížení o zaplacené pojistné,
-
plnění ze zisku svěřeneckého fondu.
Příjmy z kapitálového majetku zahrnované poplatníkem do základu daně v daňovém přiznání:
-
úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
-
úroky z prodlení,
-
poplatek z prodlení,
-
úroky z vkladů na podnikatelských účtech (s výjimkou poplatníků, kteří mají stanovenou paušální daň),
-
úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací.
Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP)
Za příjmy z nájmu jsou považovány:
-
příjmy z nájmu nemovitostí nezahrnutých do podnikání,
-
příjmy z nájmu movitých věcí nezahrnutých do podnikání, kromě příležitostného nájmu, který se zdaňuje v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP.
Tyto příjmy tvoří dílčí základ daně z nájmů podle § 9 ZDP (DZD§9). O příjmy z nájmu se jedná, pokud nejde o příjmy zdaňované v rámci dílčích základů daně podle § 6 a § 7 ZDP.
DZD§9 = příjmy - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů
(DZD§9 může být větší, roven či menší než 0, tj. může vznikat daňová ztráta)
Poplatníkovi nevzniká v souvislosti s příjmy z nájmu dle § 9 obchodní majetek (i když jej může odepisovat), protože v souvislosti s nájmem se nejedná o podnikání, ale pouze o nakládání s majetkem. Příjmy z nájmu
nepodléhají
odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Zároveň platí, že pokud plynou příjmy z nájmu
manželům ze společného jmění
, zdaňují se pouze u jednoho z nich, přičemž si mohou vybrat, který z nich bude dosažený příjem zdaňovat.
Výdaje
na dosažení, zajištění a udržení příjmů může poplatník k příjmům z nájmu uplatnit:
1.
procentem z hodnoty dosažených příjmů,
2.
v prokázané výši, tj. skutečné.
V případě uplatnění výdajů procentem z příjmů lze uplatnit
výdaje ve výši 30% z příjmů
(§ 9 odst. 4 ZDP). V této částce jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené na dosahování příjmů z pronájmu. Poplatník je povinen vést evidenci příjmů a pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem. U výdajů stanovených procentem, tj. ve výši 30%, je taktéž platné jejich absolutní omezení, jedná se tedy o
maximálně 600 000 Kč.
Pokud poplatník uplatňuje výdaje v prokazatelné výši, tedy skutečné, je povinen vést záznamy o příjmech a výdajích, evidenci hmotného majetku, evidenci o tvorbě a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, evidenci o pohledávkách a závazcích a mzdové listy, pokud poplatník vyplácí mzdy. Za prokazatelně vynaložené výdaje
lze považovat také odpisy pronajímaného majetku, rezervu na opravy hmotného majetku, pojištění tohoto majetku a opravy a výdaje na údržbu majetku.
Ostatní příjmy (§ 10 ZDP)
Mezi ostatní příjmy dle § 10 ZDP
patří příjmy, které jsou předmětem daně, ale nelze je zařadit do žádné z předchozích kategorií příjmů, tj. nejedná se o příjmy podle § 6-9 ZDP.
Dílčí základ daně u ostatních příjmů dle § 10 (DZD§10) = příjmy - výdaje na dosažení příjmů
Hodnotu příjmů lze snížit o prokázané výdaje nutné k dosažení příjmů, maximálně však do výše těchto příjmů. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než dosažený příjem, k rozdílu se nepřihlíží. S ohledem na fakt, že výdaje lze uplatnit pouze do hodnoty dosažených příjmů, nelze v rámci DZD§10 vykázat daňovou ztrátu.
Výdaje stanovené procentem lze alternativně dle § 10 odst. 4 ZDP uplatnit pouze u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, pokud nejsou provozovány podnikatelem, a to ve výši 80% hodnoty dosažených příjmů dle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP.
U zdanění ostatních příjmů se uplatňují dva režimy:
1.
příjmy, které zdaňuje plátce daně zvláštní sazbou daně, podle § 36 ZDP.
2.
příjmy zahrnované poplatníkem do základu daně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde tvoří DZD§10.
Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně
se sazbou 15% - jedná se o příjmy dle § 10 odst. 1 písm. f) až ch) a písm. k) ZDP:
„f) podíl člena obchodní
korporace
(s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, tj. akcionáře, společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti, nebo podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva,
g) vypořádací podíl při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti, nebo při zániku členství v družstvu a další podíl na majetku družstva,
h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování,
Výjimka v § 10 odst. 3 písm. b) a v § 4 ZDP (osvobozeny jsou výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení Ministerstva financí a příjmy z reklamní soutěže, nebo z reklamního slosování, v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč),
ch) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, s výjimkou uvedenou v § 4 (osvobozena je cena z veřejné soutěže a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním),
k) příjmy z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem.“
Příjmy zdaňované v daňovém přiznání jako DZD§10
- jedná se o příjmy dle § 10 odst. 1 písm. a) až e) a písm. i), j), l), m), n) ZDP:
„a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem,
b) příjmy z převodu věci, tj. vlastní nemovitá věc nebo jednotka, movitá věc, cenný papír atd., pokud nejsou osvobozeny dle § 4,
c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo příjmy z převodu družstevního podílu včetně majetkových podílů na transformovaném družstvu, pokud nejsou osvobozeny dle § 4, (příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech jsou osvobozeny, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let.)
d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému,
e) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, pokud nejsou osvobozeny dle § 4,
i) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo
komplementář
komanditní společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v níž ukončil účast,
j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního právního předpisu,
l) příjem z výměnku,
m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
n) bezúplatný příjem.
Příjmy z příležitostných činností, příležitostného nájmu a příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, jsou osvobozeny,
pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období
30 000 Kč
[§ 10 odst. 3 písm. a) ZDP]. Pokud je ale hranice 30 000 Kč přesažena, potom jsou příjmy zdaněny v plné výši, nikoli pouze částka nad 30 000 Kč.“
Komplexní příklad
Zadání:
Osobní a sociální poměry poplatníka XYZ: ženatý, 1 nezletilé dítě.
1.
Podniká na základě živnostenského listu (vedení účetnictví), v roce 2016 dosáhl příjmů z této činnosti
500 000 Kč
(skutečné výdeje činily
150 000 Kč
).
2.
Úroky na běžném účtu, určenému k podnikání, činily
122 Kč
.
3.
V červenci z příležitostné zemědělské činnosti obdržel
20 000 Kč
a z příležitostného nájmu automobilu získal příjem
15 000 Kč
.
4.
V srpnu pronajal byt za
20 000 Kč
; skutečné výdaje nevykazuje.
Řešení příkladu:
Výpočet DZD ze samostatné činnosti dle § 7
Příjmy
Výdaje
(1) vedení účetnictví (skutečné výdaje) 500 000 150 000 Vedení účetnictví (výdaje procentem 60 %) 500 000 300 000 Výhodnější je uplatnění výdajů procentem z dosažených příjmů (60 %).
DZD§7 = 500 000 - 300 000 = 200 000 Kč
Výpočet DZD z kapitálového majetku dle § 8 (2) úroky BÚ 122
DZD§8 = 122 Kč
Výpočet DZD z nájmu dle § 9
Příjmy
Výdaje
(3) nájem bytu 20 000 6 000 (výdaje 30 %) Vhodnější uplatnění výdajů procentem z dosažených příjmů (30 %)
DZD§9 = 20 000 - 6 000 = 14 000 Kč
Výpočet DZD z ostatní příjmů dle § 10
Příjmy
Výdaje
(3) příležitostná zemědělská činnost 20 000 16 000 (lze uplatnit výdaje 80 % - § 10 odst. 4 ZDP) (7) jednorázový nájem vozu 15 000 0
DZD§10 = 35 000 - 16 000 = 19 000,- Kč
Výpočet základu daně a daňové povinnosti
DZD§7 200 000 DZD§8 122 DZD§9 14 000 DZD§10 19 000
Souhrn DZD 233 122 Kč
Základ daně zokrouhlený
233 100 Kč
Daň podle § 16 = 233 100 x 0,15 = 34 965 Kč
Slevy:
poplatník
-24 840 Kč
Daň po slevě 10 125 Kč
(Pozn.: Poplatník nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti vzhledem k tomu, že v § 7 a § 9 uplatňuje výdaje procentem a součet základů daně, kde byly tyto výdaje uplatněny, jsou vyšší než 50% celkového základu daně.)
1 Jedná se o fyzické osoby, které jsou chápány jako účetní jednotky, tj. vedou účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2 Výjimka: výdajem může být zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru až do výše příjmu u příjmů z úroků ze zápůjčky nebo úvěru.