Daňové řešení porušení podmínek životního pojištění

Vydáno: 20 minut čtení
Daňové řešení porušení podmínek životního pojištění
Ing.
Ivan
Macháček
V příspěvku si na příkladech rozebereme daňové řešení porušení zákonných podmínek pro uplatnění daňových úlev v případě soukromého životního pojištění, a to v situaci, kdy se jedná o zaměstnance, kterému zaměstnavatel přispívá na jeho soukromé životní pojištění, a v situaci, kdy si poplatník sám hradí své životní pojištění.
Porušení podmínek pro osvobození příspěvků na životní pojištění u zaměstnance
Soukromým životním pojištěním pro účely uplatnění daňových úlev
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), rozumíme
pojištění
:
-
pro případ dožití
(pojištěný se dožije určitého věku nebo dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění), nebo
-
pro případ smrti nebo dožití
(pojištění končí smrtí, nastane-li v průběhu trvání smlouvy, nebo dožitím dne, který je stanoven ve smlouvě jako konec pojištění), nebo
-
na důchodové pojištění
(pojištěný se dožije určitého dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek výplaty důchodu),
a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti.
Pro účely osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti poskytnutého příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance platí dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP tři podmínky:
1.
výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy,
2.
současně dojde k výplatě pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,
3.
podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Tato třetí podmínka k dosavadním podmínkám tzv. 2 x 60 byla do zákona o daních z příjmů zakomponována zákonem č. 267/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.
Od 1. 1. 2015 je tak vyjmut z daňové úlevy ve formě osvobození od daně z příjmů příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, které umožňuje zaměstnanci jeho vybírání v průběhu existence pojistné smlouvy
. Nesplňuje-li pojistná smlouva výše uvedené zákonné podmínky, je příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.
Z ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP vyplývá, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let:
-
k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, nebo
-
k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo
-
k předčasnému ukončení pojistné smlouvy,
osvobození na straně zaměstnance zaniká a příjmem zaměstnance podle § 6 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. Dle bodů 7 a 8 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. se tento postup
dodanění příspěvků zaměstnavatele použije jen na příspěvky zaměstnavatele hrazené na soukromé životní pojištění zaměstnance po 1. 1. 2015.
Výše uvedený postup dodanění se neuplatní:
-
v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
-
nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
-
nebo v případě smrti,
-
a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.
Vlastní
dodanění příspěvků na soukromé životní pojištění
z výše uvedených důvodů porušení zákonných podmínek však neprovádí plátce daně (zaměstnavatel), ale
ve smyslu znění § 38g odst. 6 ZDP provádí dodanění přímo zaměstnanec v daňovém přiznání, a to jako příjmy dle § 6 ZDP
. V tomto případě nemůže zaměstnavatel provést u zaměstnance roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnanec musí podat za zdaňovací období daňové přiznání. V daňovém přiznání uvede zaměstnanec ke zdanění dle § 6 ZDP veškeré příspěvky zaměstnavatele, které byly osvobozeny od daně z příjmů, a to poskytnuté v roce výplaty příslušné částky a v uplynulých 10 letech, ale pouze počínaje rokem 2015. Tento příjem však nepodléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
V § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona je v souvislosti s porušením podmínek pro osvobození uložena zaměstnanci povinnost oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž nastala změna, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.
Příklad 1
Občan má od roku 2007 uzavřenu smlouvu na soukromé životní pojištění, na které mu přispívá zaměstnavatel pravidelně měsíčně 2 000 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků od daně z příjmů. Občan má s pojišťovnou uzavřen dodatek smlouvy, že není možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2016, kdy dosáhne zaměstnanec 61 let, je uzavřen s pojišťovnou dodatek smlouvy, na základě kterého si občan část naspořených prostředků v tomto roce vybere k soukromému použití.
Zaměstnanec musí oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, ve kterém uzavře s pojišťovnou dodatek ke smlouvě, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho soukromé životní pojištění zanikl. Příspěvky na soukromé životní pojištění vyplácené zaměstnavatelem od doby uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bude zaměstnavatel u zaměstnance zdaňovat současně se mzdou včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Protože došlo k výplatě části naspořené částky, která není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, až po dosažení věku 60 let zaměstnance, nezaniká ve smyslu § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP osvobození příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance vyplacených zaměstnavatelem před výběrem části naspořené částky. Zaměstnanec tak nemusí podávat daňové přiznání a nemusí tyto vyplacené příspěvky zaměstnavatele zdaňovat.
Příklad 2
Zaměstnavatel přispívá svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění pravidelně měsíčně 800 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků od daně z příjmů. Zaměstnanec uzavřel dodatek smlouvy, že není možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2016 uzavřel zaměstnanec s pojišťovnou dodatek smlouvy, na základě kterého si část naspořených prostředků v tomto roce vybere k soukromému použití. Věku 60 let dosáhne občan v roce 2020.
Zaměstnanec musí oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, ve kterém uzavře s pojišťovnou dodatek ke smlouvě, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho soukromé životní pojištění zanikl. Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od doby uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bude zaměstnavatel u zaměstnance zdaňovat společně se mzdou včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Protože došlo k výplatě části naspořené částky, která není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, před dosažením věku 60 let zaměstnance, zaniká ve smyslu § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP osvobození příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance vyplacených před výběrem části naspořené částky. Zaměstnanec musí ve smyslu znění § 38g bod 6 ZDP podat daňové přiznání za rok 2016, ve kterém zdaní vyplacené příspěvky zaměstnavatele od ledna 2015 jako příjem ze závislé činnosti. Z tohoto příjmu se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, i když jsou tyto příjmy zahrnuty ke zdanění dle § 6 ZDP. Zaměstnanec v daném případě nemůže za rok 2016 požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň.
Příklad 3
Zaměstnanec má od roku 2009 uzavřenu smlouvu o soukromém životním pojištění, na které mu přispívá zaměstnavatel pravidelně měsíčně 1 200 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků od daně z příjmů. Zaměstnanec na soukromé životní pojištění sám nepřispívá. Občan uzavřel dodatek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2017, kdy dosáhne zaměstnanec 57 let, je smlouva předčasně ukončena s výplatou odkupného.
V daném případě došlo k porušení zákonných podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance (není splněna zákonná podmínka dosažení věku 60 let pojištěného).
Ve smyslu znění bodu 9 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. u pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených před 1. 1. 2015 se v případě příspěvků zaměstnavatele poskytnutých před 1. 1. 2015 postupuje podle § 8 odst. 7 ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2014. Z výše uvedeného vyplývá, že pojišťovna při zdanění odkupného odečte od částky odkupného příspěvky zaměstnavatele zaplacené za období roku 2015 až 2017. Ze zbylé částky srazí daň ve výši 15 %.
Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od ledna 2015 do roku 2017, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy s výplatou odkupného, podléhají zdanění jako příjem dle § 6 zákona, a zaměstnanec musí ve smyslu znění § 38g bod 6 ZDP podat daňové přiznání za rok 2017. V tomto daňovém přiznání zdaní vyplacené příspěvky zaměstnavatele od ledna 2015 do roku 2017 včetně jako příjem ze závislé činnosti. Z tohoto příjmu se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, i když jsou tyto příjmy zahrnuty ke zdanění dle § 6 ZDP. Zaměstnanec v daném případě nemůže za rok 2017 požádat o roční zúčtování záloh na daň svého zaměstnavatele.
Příklad 4
Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na jeho soukromé životní pojištění 300 Kč měsíčně. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků od daně z příjmů. Zaměstnanec na soukromé životní pojištění sám nepřispívá. Do 31. 3. 2015 uzavřel dodatek smlouvy, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V červenci 2016 zaměstnanec smlouvu předčasně ukončil s výplatou odkupného, přičemž zaměstnanec nedosáhl ještě 60 let věku.
V daném případě došlo k porušení zákonných podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance (není splněna zákonná podmínka dosažení věku 60 let pojištěného). Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od ledna 2015 do června 2016, které byly u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, podléhají zdanění jako příjem dle § 6 zákona, a zaměstnanec musí ve smyslu znění § 38g bod 6 ZDP podat daňové přiznání za rok 2016. Je tomu tak přesto, že zdanitelný příjem činí 300 Kč x 18 měsíců = 5 400 Kč a tento příjem je nižší než částka 6 000 Kč, uvedená v § 38g odst. 2 ZDP. Toto ustanovení se na poplatníka nevztahuje, protože podle § 38g odst. 2 ZDP nepodává daňové přiznání poplatník s příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců, který podepsal u těchto plátců prohlášení k dani, pokud poplatník nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč. V daném případě jde o povinnost podat daňové přiznání dle § 38g odst. 6 ZDP a jedná se o zdanění těchto příjmů jako příjem ze závislé činnosti. Z tohoto příjmu se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, i když jsou tyto příjmy zahrnuty ke zdanění dle § 6 ZDP. Zaměstnanec v daném případě nemůže za rok 2016 požádat o roční zúčtování záloh na daň svého zaměstnavatele.
Porušení podmínek pro odpočet příspěvků na životní pojištění od základu daně
V § 15 odst. 6 ZDP se uvádí, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, pak
nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snížen základ daně
.
Výše uvedený postup se neuplatní:
-
v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
-
nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
-
nebo v případě smrti,
-
a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.
V bodě 10 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. se uvádí, že u pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1. 1. 2015) se v případě, že dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nezdanitelných částí základu daně uplatněných za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a uplatněných ve lhůtě 10 let před výplatou příjmů nebo ukončení smlouvy pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, postupuje podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Z výše uvedeného vyplývá, že
pokud dojde v rámci pojistné smlouvy k mimořádnému výběru, který nemá charakter pojistného plnění a ani nezakládá zánik pojistné smlouvy, bude u poplatníka dodaněn (v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP) pouze odpočet od základu daně uplatněný poplatníkem počínaje rokem 2015.
Pokud by však došlo k předčasnému zrušení pojistné smlouvy a poplatník by nedodržel podmínky 2 x 60
(nedosáhl by věku 60 let a pojistná smlouva by netrvala 60 měsíců), musel by provést poplatník v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP
dodanění veškerých uplatněných odpočtů od základů daně za uplynulých 10 let
(tato sankce totiž existovala v § 15 odst. 6 ZDP i před rokem 2015).
Příklad 5
Občan uzavřel v lednu 2007 smlouvu na kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 60 let a hradí vždy na kalendářní rok výši pojistného 25 000 Kč. Věku 60 let dovrší občan v roce 2020. Do 31. 3. 2015 uzavřel s pojišťovnou dodatek smlouvy, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2016 se občan dohodne s pojišťovnou na změně pojistných podmínek, na základě kterých bude moci vybírat kapitálovou hodnotu pojištění. Peněžní prostředky však vybere až v roce 2017.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 ztrácí poplatník možnost uplatnit si odpočet od základu daně z příjmů ve výši 12 000 Kč (od roku 2017 pak 24 000 Kč). V roce 2016 však zůstávají stále uplatněné odpočty od základu daně za období 2007 až 2015 beze změny. Protože poplatník vybere peněžní prostředky v rámci provedené změny smlouvy až v roce 2017, pak musí poplatník v roce 2017 zdanit v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP v daňovém přiznání odpočet od základu daně uplatněný za rok 2015, tedy částku 12 000 Kč. Tento postup vyplývá ze znění bodu 10 přechodného ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. Dodanění uplatněného odpočtu na soukromé životní pojištění za období 2007 až 2014 poplatník nebude provádět, protože do konce roku 2014 nebyl průběžný výběr z pojistné smlouvy považován za porušení zákonných podmínek pro uplatnění odpočtu.
Příklad 6
Občan uzavřel v lednu 2007 smlouvu na kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 60 let a hradí vždy na kalendářní rok výši pojistného 15 000 Kč. Věku 60 let dovrší občan v roce 2023. Do 31. 3. 2015 uzavřel s pojišťovnou dodatek smlouvy, že nebude možno v průběhu trvání smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2016 se dohodne s pojišťovnou na změně pojistných podmínek v tom smyslu, že doba trvání pojištění je zkrácena na dobu dovršení věku pojištěného 55 let, který dosáhne v roce 2018.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 ztrácí poplatník možnost uplatnit si odpočet od základu daně ve výši 12 000 Kč (počínaje rokem 2017 ve výši 15 000 Kč), protože u něho došlo k porušení jedné z podmínek „2 x 60“. V roce 2016 však zůstávají stále uplatněné odpočty od základu daně za období 2007 až 2015 beze změny. Protože k výplatě pojistného plnění (před dovršením věku 60 let) dojde na základě provedené změny smlouvy až v roce 2018, pak musí poplatník v roce 2018 zdanit v rámci příjmů dle § 10 ZDP odpočty od základu daně uplatněné v posledních 10 letech zpětně, tj. odpočty uplatněné za roky 2008 až 2015, tedy částku 8 x 12 000 Kč = 96 000 Kč.
Příklad 7
Občan uzavřel v lednu 2006 smlouvu na životní pojištění, a to pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s programy investování. Pojistná doba je sjednána na 12 let od počátku pojištění. Jedná se o jednorázově zaplacené pojistné ve výši 150 000 Kč. Věku 60 let dosáhnul pojištěný v roce 2012. Na základě potvrzení pojišťovny si uplatňuje poplatník každoročně v daňovém přiznání odpočet od základu daně z příjmů ve výši 12 000 Kč. V roce 2016 pojistník pojistnou smlouvu vypoví a obdrží od pojišťovny odkupné.
Občan dodrží podmínky stanovené v ustanovení § 15 odst. 6 ZDP, protože k ukončení smlouvy dojde po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a po roce, ve kterém pojištěný dosáhl 60 let. Veškeré uplatněné odpočty od základu daně zůstávají u poplatníka zachovány a poplatník v roce 2016 nemusí nic dodaňovat v rámci § 10 ZDP. Odkupné se dle § 8 odst. 7 ZDP snižuje pro zjištění základu daně o zaplacené pojistné a je zdaněno plátcem (pojišťovnou) srážkovou daní při výplatě odkupného.
Příklad 8
Občan má od roku 2010 uzavřenu smlouvu o soukromém životním pojištění s ukončením v roce 2020, kdy dosáhne věku 60 let, na které si hradí sám pojistnou částku 26 000 Kč ročně a současně mu přispívá zaměstnavatel pravidelně měsíčně 500 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů a rovněž jsou splněny zákonné podmínky dle § 15 odst. 6 ZDP pro uplatnění odpočtu příspěvků poplatníka od základu daně (do konce roku 2016 se jedná o odpočet 12 000 Kč, od roku 2017 jde o odpočet 24 000 Kč). Do 31. 3. 2015 uzavřel občan s pojišťovnou dodatek smlouvy, že nebude možno v průběhu trvání smlouvy vybírat finanční prostředky. V dubnu 2018 občan předčasně zruší pojistnou smlouvu a před dosažením věku 60 let je mu vyplaceno odkupné.
V daném případě došlo k porušení zákonných podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance a současně k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného poplatníkem od základu daně.
Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od ledna 2015 do dubna 2018, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy s výplatou odkupného, podléhají ve smyslu bodu 7 přechodného ustanovení zákona č. 267/2014 Sb. a ve smyslu znění § 38g odst. 6 ZDP zdanění jako příjem dle § 6 ZDP v daňovém přiznání. Rovněž tak dosud uplatněné odpočty od základu daně ve výši 12 000 Kč ročně za období roku 2010 až 2016 a 24 000 Kč za rok 2017 jsou zdaněny jako ostatní příjem dle § 10 ZDP ve smyslu znění § 15 odst. 6 ZDP.
V daňovém přiznání za rok 2018 tak poplatník zdaní z titulu předčasného zrušení pojistné smlouvy jako příjem dle § 6 ZDP částku 500 Kč x 40 měsíců = 20 000 Kč a jako příjem dle § 10 ZDP částku 12 000 Kč x 7 let + 24 000 Kč = 108 000 Kč. Z těchto zdaňovaných příjmů se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.