Účtování nákupu zboží

Vydáno: 3 minuty čtení
Účtování nákupu zboží
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Společnost s r. o. nakupuje zboží (automobily, stroje), které obratem prodává, takže na skladě nic nezůstává, a tudíž je účtováno rovnou na nákladové a výnosové účty. Nyní máme ke konci roku nákup jednoho automobilu, o kterém víme, že do prodeje půjde až v roce následujícím. Jak správně fakturu zaúčtovat? Předpokládám, že se v tomto případě nebude jednat o náklad, jelikož výnos bude až v roce 2016, ale půjde o zboží na skladě? Je to takto možné zaúčtovat, když celý rok jde vše jako náklad
versus
výnos?
Vámi popsaný způsob účtování o zásobách se označuje jako způsob B, který je v průběhu účetního období jednodušší, ale na konci účetního období s sebou nese povinné kroky, které je třeba provést a v účetnictví zachytit.
V průběhu roku byste neměli měnit metodu účtování, pokud to není z nějakých závažných důvodů, přestože je pravda, že účtování zásob způsobem A nebo B má naprosto stejný dopad do rozvahy a do výkazu zisku a ztrát. Ve vašem případě se určitě nejedná o změnu metody, protože i v příštím účetním období chcete účtovat způsobem B, tedy nákup zboží rovnou do nákladů. Proto i na konci roku musíte zakoupené zboží zaúčtovat rovnou do nákladů na základě přijaté faktury a zaznamenat toto zboží do skladové evidence. Následně v rámci účetní uzávěrky musíte přeúčtovat hodnotu zboží, které máte na skladě, na základě skladové evidence z nákladových účtů, konkrétně z účtu 504-Prodané zboží, na vrub příslušného účtu rozvažného, tj. na účet 132-Zboží. Tento stav tam pak budete mít po celé následující účetní období, a to až do data následující účetní uzávěrky, kdy budete muset odúčtovat počáteční stav zásob z rozvažných účtů zpět na nákladové a zaúčtovat konečný stav zásob dle skladové evidence k datu závěrky.
Konkrétní účtování způsobem B (odmýšlím DPH, jejíž účtování je bez problémů):
1)
Přijetí faktury na zboží, které bude na skladě do roku 2016 pořizovací cena 800 000 Kč, MD 504/D 321.
2)
Přijetí zboží na sklad 800 000 Kč – neúčtuje se.
Na konci účetního období 2015:
3)
Zaúčtování stavu zásob dle skladové evidence – 1 ks zboží v pořizovací ceně 800 000 Kč, MD 132/D 504.
V průběhu účetního období 2016:
4)
Prodej zboží 1 ks v pořizovací ceně 800 000 Kč, v prodejní ceně 1 000 000 Kč, MD 311/D 604.
5)
Vyskladnění ze skladové evidence v pořizovací ceně 800 000 Kč – neúčtuje se.
Na konci účetního období roku 2016:
6)
Odúčtování počátečního stavu zásob na skladě k 1. 1. 2016 v částce 800 000 Kč, MD 504/D 132.
7)
Zaúčtování konečného stavu zásob k 31. 12. 2016 dle skladové evidence, MD 132/D 504.

Související dokumenty