Ing. Zuzana Pšeničková

Firma v roce 2022 uplatňovala 100 % krátící koeficient. Vypořádací koeficient v prosinci 2022 vyšel na 93 %. V přiznání k DPH za 12/2022 byla změna odpočtu na ř. 53 - 1 531 Kč. Nyní nám účet 343 nesedí o tuto částku. Je možné ji zaúčtovat 343/501? Účet 343 vedeme analyticky.
Vydáno: 09. 03. 2023
Obdrželi jsme daňový doklad: 1. položka zkoušky zařízení včetně protokolů za 80 000 Kč,  2. položka Certifikát k zařízení s platností do r. 2025 za 1000 Kč. Jelikož certifikát zasahuje do více období, musím jej časově rozlišit. Nejsem si jistá částkou. Zda zkoušky zúčtuji přímo na účet 518 a budu časově rozlišovat pouze 1 000 Kč, nebo certifikát ocením včetně zkoušky a budu časově rozlišovat částku 81 000 Kč?
Vydáno: 09. 03. 2023
Je lepší účtovat školení zaměstnanců pořádané externí firmou na účet 518 s analytikou nebo 527?
Vydáno: 09. 03. 2023
Přefakturováváme náklady, které evidujeme v CZK, a fakturujeme je do zahraničí v CM. Hodnoty pro přefakturaci evidujeme na účtu 315. Je správnější fakturovat v CM stále stejnou částku pod aktuálním kurzem (jakou my také máme na přijatých fakturách) nebo fakturovanou hodnotu v CM přizpůsobovat aktuálnímu kurzu a částka v CM se na výstupu bude stále měnit tak, aby na účtu 315 vznikal co nejnižší rozdíl?
Vydáno: 07. 03. 2023
Jaký bude postup při rozdělení zisku s. r. o. a jaké účty zvolím? Řekněme že máme zisk 1 000 000 Kč, daň z příjmů 19 % 190 000 Kč, zisk k rozdělení 810 000 Kč, srážková daň 15% 121 500 Kč, výplata společníkovi 688 500 Kč. Jak tyto kroky zaúčtuji? 
Vydáno: 07. 03. 2023
Společnost s r. o. obdržela od klienta auto jako dárek, které si chce vložit do majetku. Odhadní cena je 85 000 Kč. Jak zaúčtovat?
Vydáno: 07. 03. 2023
Společnost s r. o. eviduje v účetnictví neuhrazené nájemné za pronájem bytu od fyzické osoby. Dlužné nájemné vzniklo v roce 2018. Společnost s r. o. uzavřela smlouvu na vymožení pohledávky se společností zabývající se vymáháním pohledávek. Společnost částečně pohledávku vymohla, ale v roce 2022 společnost vymáhající pohledávky se stala nedostupnou (nereagovala na telefony, emaily) a nepokračovala ve vymáhání pohledávky. V účetnictví zůstala dlužná pohledávka za nájemným ve výši 8 000 Kč. Je jisté, že pohledávka již nikdy nebude uhrazena. Jak vyřadit tuto pohledávku z účetnictví?
Vydáno: 07. 03. 2023
Jedná se o s. r. o. a duplicitní platbu za zboží z JČS. Jednu fakturu v EUR měně jsme omylem zaplatili dvakrát. S dodavatelem dohodnuto, že platbu nebude vracet, ale budou se z ní odečítat budoucí faktury, což se během roku 2022 dělalo, ale k rozvahovému dni - tedy k 31. 12. - tam ještě zůstal nedočerpaný zbytek - v nevýznamné částce - necelých 1 000 EUR. Zatím evidujeme na účtu 315 jako ostatní pohledávku. Můžeme to ponechat na tomto účtu k 31. 12. a mělo by se k tomu udělat kurzové přecenění (kurzový rozdíl) k tomuto datu? 
Vydáno: 07. 03. 2023
Může OSVČ se živnostenským listem na vedení účetnictví zpracovávat evidenci k DPH a podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení? V obsahové náplní živnosti vedení účetnictví se o DPH vůbec nemluví.
Vydáno: 07. 03. 2023
Akciová společnost pořídila v roce 2022 sanitární buňku napojenou na vodu, elektriku, odpady, pořizovací náklady činily 313 695,31Kč. Na pořízení obdržela dotaci ve výši 300 000 Kč. Je nutné zbývající částku ve výši 13 695,31 Kč odpisovat? Nebo může společnost tuto částku zaúčtovat na účet 548... Stejný případ máme i u pořízení plotu a venkovního betonového stolního tenisu. 
Vydáno: 02. 02. 2023
Dřevozpracující firma nakupuje kulatinu, na pile zpracuje na prkna. Část prodá v nezměněném stavu, část usuší a ohobluje. V inventuře je řezivo jak nesušené, tak i sušené a ohoblované. Jak ocenit zásoby k 31. 12. 2022?  
Vydáno: 02. 02. 2023
Majitel společnosti, jeden společník, půjčoval společnosti s r. o. peníze. Účtováno to bylo na MD 221(211)/D 365. Na účtě 429 neuhrazená ztráta je zůstatek. Může společník ztrátu uhradit zápočtem za svou půjčku? Pokud ano, účtování by pak bylo MD 365/D 429?
Vydáno: 02. 02. 2023
S. r. o. v roce 2022 nakoupila investiční zlato a stříbro a zaúčtovala na účet 069. Jak postupovoat při inventarizaci majetku k 31. 12 2022 - je třeba toto ke každém konci roku přeceňovat dle aktuální ceny zlata a stříbra, nebo bude hodnota po celou dobu stejná?
Vydáno: 27. 01. 2023
Jednatelé i cizí osoby půjčili společnosti peníze na základě smluv o půjčce, se sjednaným úrokem. Úrok byl vypočten za rok 2022, ale byl zaplacen až v lednu 2023. Jak z hlediska účetního i daňového s těmito úroky, kdy se má úrok zaúčtovat a kdy bude daňovým nákladem? Neřešíme teď hledisko nízké kapitalizace, tomu rozumíme a máme v pořádku.
Vydáno: 27. 01. 2023
V prosinci bylo provedeno samotné měření (ergonomie pracovního místa), v lednu dodavatel vyhotovil a vystavil oficiální protokol. Mám dát ještě do roku, kdy proběhlo samotné měření nebo do roku, kdy byl vystaven protokol se zhodnocením měření?
Vydáno: 26. 01. 2023
Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. V září 2022 jsem vystavil odběrateli na Slovensko (plátce DPH) fakturu za zboží. Teď mi zboží vrací a budu vystavovat opravný daňový doklad (dobropis) teď v prosinci 2022. Mám ho vystavit v rekapitulaci CZK s kurzem EUR v původně vystavené faktuře, tedy září? A jak pak v souhrném hlášení- tam se dává záporná částka? DPH přiznávám měsíčně. V peněžním deníku dám přepočet EUR na CZK jakým kurzem? 
Vydáno: 18. 01. 2023
Jak bude účtovat malá s. r. o., s jedním společníkem a jednatelem zároveň, o mzdách. Tento společník a jednatel má sepsanou pracovní smlouvu jako obchodní zástupce - prodavač. Jinou smlouvu se svou s.r.o. nemá. Pobírá hrubou mzdu 38 000 Kč měsíčně + odměny z dosaženého zisku. Dále má s. r. o. jednoho zaměstnance, paní uklízečku se mzdou 30 000 Kč měsíčně. Mzda paní uklízečky se bude účtovat klasicky na 521/331, 331/336, 524/336 atd. Jak se bude účtovat mzda prodavače (zároveň společníka, jednatele)? Využijí se účty 522 či 523? Společník a zároveň jednatel vykonává činnost pro společnost bez nároku na odměnu (žádná smlouva sepsána není). Jaký je správný postup zúčtování hrubé mzdy prodavači?
Vydáno: 16. 01. 2023
Firma přispívá zaměstnanci max možnou výši, tj. 50 000,--Kč ročně. Musí být tato částka odeslána na účet penz. fondu do konce r. 2022, aby byla daňově uznatelnou položkou, tzn bude zúčtována v rámci mezd za 11/2022, nebo můžeme zúčtovat až se mzdou za 12/2022, v tom případě ale odejde částka až s odvody z mezd v lednu 2023? Je podmínkou uznatelnosti připsání na účet penz.fondu v rámci daného roku , nebo je podstatné účtování o daňovém nákladu na účet 527 k 31. 12. 2022?
Vydáno: 22. 12. 2022
Společnost uzavřela úvěrovou smlouvu v částce xxx CZK. Při čerpání úvěru nedochází k převodu na běžný účet společnosti, ale úvěrová společnost proplatí fakturu dodavateli přímo (faktura je v EUR). Posléze zašle výpis z účtu, kde je uveden pohyb o čerpání úvěru (uvedená částka CZK) a následný pohyb o proplacení faktury (zde je uvedena částka v CZK a v poznámce EUR). Jak mám o takovém způsobu čerpání úvěru a úhrady faktury účtovat. Vznikne zde kurzový rozdíl? 
Vydáno: 22. 12. 2022
Je možné vyčerpat podíl na nerozděleném zisku s. r. o. formou úhrady:  1) Sportovní/kulturní aktivity jednatele, za předpokladu, že má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce? Zaúčtování lze provést na účet MD 428/D 321? Nemusí být již odváděna srážková daň 15 %?  2) Nákupu materiálu, který by byl nedaňovým nákladem firmy (např. občerstvení, káva, oblek)?   Jak provést správné zaúčtování těchto případů? Jaké případné daňové dopady to bude mít?
Vydáno: 22. 12. 2022