Ing. Zuzana Pšeničková

Mohu do účetnictví přijmout daňový doklad, na kterém je u našich fakturačních údajů místo oficiálního názvu uveden pouze zkrácený název naší organizace za předpokladu, že všechny ostatní náležitosti (adresa sídla, IČ, DIČ) jsou uvedeny správně?
Vydáno: 01. 08. 2022
Firma s. r. o., plátce DPH, pořídila na Slovensku od clubu Muziker zboží. Protože zboží nevyhovovalo, bylo vráceno. Muziker odstoupení od smlouvy akceptoval z tím, že peníze byly vráceny formou poukázky v původní hodnotě zboží. Jak tuto situaci zaúčtovat?
Vydáno: 01. 08. 2022
Firma, která poskytuje služby zákazníkům, používá rezervační systém, zákazník si rezervuje 9.6. termín, zaplatí kartou 1 000 Kč a peníze dojdou firmě zpravidla další den - tj. 10. 6. Termín rezervace a poskytnutí služby je 15. 7. bez doplatku. Jedná se o výnos firmy za služby dne 9. 6., 10. 6. nebo 15. 7.? Tato záležitost nás zajímá především k určení výnosu na přelomu roku.
Vydáno: 17. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
Jak zaúčtovat přeplatek na dani z příjmu právnických osob z dodatečného přiznání? Podávali jsme dodatečné přiznání za rok 2019 a vyšel nám přeplatek 16 530 Kč.
Vydáno: 10. 06. 2022
Účetní jednotka, s. r. o. v letech 2018 a 2020 nedbalostí nezaúčtovala do účetního deníku několik bankovních výdajů za úhrady faktur přijatých. Měla v dřívějších letech účtovat zápisy MD 321/D 221. Kvůli nepropsání těchto úhrad v minulých letech do účetního deníku měla vykázané neodpovídající zůstatky účtu 221 a 321 v konečných stavech. Účetnictví roku 2018–2020 bylo schváleno s těmito nedostatky, o kterých vedení společnosti nevědělo. Od roku 2022 firma změnila dodavatele účetnictví a firma chce v ještě neuzavřeném roce 2021 opomenuté účetní zápisy a stavy účtů napravit. V publikacích se uvádí, jaký postup má účetní jednotka zvolit, když zapomněla zaúčtovat fakturu přijatou (vystavenou), tj. nezohlednila náklady nebo výnosy minulého roku včetně nutnosti (resp. práva u snížení daně) podat daňové přiznání. V tomto případě ale nechybí v uzavřených letech výnosy ani náklady, ale jedná se zápis MD 321/D 221. Je správný postup zaúčtovat MD 321/D 221 do aktuálního období, kdy došlo ke zjištění chyby v opomenutí úhrady faktur nebo je správnější účtovat MD 321/D 426 a MD 221/D 426 bez dopadu na (dodatečnou) daň z příjmu ve všech zdaňovacích období, případně se to má řešit jinak? Obdobný problém je, že zapomněla účtovat o valných hromadách, které schválily účetní závěrku a převedení výsledků na nerozdělený zisk minulých let. Domnívám se, že tady je možné v aktuálním neuzavřeném období toto napravit zápisem MD 431/D 428, protože do roku 2018 a 2020 již nejde nic propsat. V součtu jsou všechny tyto opomenuté operace významné – cca 0,5 mil. Kč u společnosti s obratem 10 mil. Kč.
Vydáno: 07. 06. 2022
Objednali jsme si větší množství krabic a součástí objednávky je i výseková forma asi v hodnotě 13.000 Kč. Mohu částku rozpustit do výrobků (krabic), nebo je třeba formu vést jako drobný majetek?
Vydáno: 03. 06. 2022
Vinařství s. r. o., plátce DPH, se účastní různých soutěží s vínem. Od Vinařského fondu dostalo rozhodnutí o poskytnutí podpory na úhradu nákladů vynaložených na pronájem výstavních prostor a účastnických poplatků v soutěžích vín. Podpora je do výše 50 % nákladů. Na jaký účet tuto podporu zaúčtovat? K částce přijaté na účet bude zřejmě nutné dopočítat DPH?
Vydáno: 03. 06. 2022
Fyzická osoba má bankovní účty v cizí měně, fakturuje i přijímá faktury v EUR i Kč a má měsíční kurz k prvním v měsíci (CNB). Budu k 31. 12. přepočítávat příjmy a výdaje v cizí měně jednotným kurzem vyhlášeným MFČR, nebo kurzem ČNB 31. 12., či se u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci nic nepřepočítává?
Vydáno: 31. 05. 2022
Na konci roku firma zaplatí zálohu na poštovné, které se jí vždy vyúčtovává na konci dalšího měsíce a zároveň má uhrazenou zálohu na počítač (drobný majetek), kdy k dodání dojde v lednu následujícího roku. Účtovali jsme na 314 obojí, ale auditor nesouhlasí s odkazem na I-43. Prý se má nově účtovat na 381, ale domnívám se, že I-43 se vztahuje jen na zálohy v cizí měně.
Vydáno: 31. 05. 2022
Podnikatelka FO pořídila do své prodejny drážkové panely na stěny a stojany v hodnotě cca 300 00 Kč. Tyto panely se šroubují na stěny a jsou do nich zavěšeny háčky, police, košíky, tzn. slouží jako „regály“ k vystavení zboží. Ve stejném designu byly zároveň pořízeny i samostatně stojící stojany. Jak prosím zaúčtovat v daňové evidenci tyto panely a stojany? Celé jako jeden soubor majetku a odepisovat? Pokud ano, prosím v jaké odpisové skupině? Panely jsou dřevotřískové s kovovými prvky. Případně lze jednotlivé panely a stojany považovat za drobný majetek a zaúčtovat je přímo do nákladů? Případně nejedná se o technické zhodnocení budovy, když jsou panely přichyceny ke stěnám?
Vydáno: 30. 05. 2022
Je nějakým zákonem, nařízením dáno přesně na jaký řádek oficiálních výkazů (rozvaha + výkaz zisků a ztrát) musí vstupovat jednotlivé účty? V účetním programu jsou řádky výkazů přednastavené, ale bylo mi sděleno, že si mohu účty přesunout na jaký řádek chci. Opravdu to takto je? Konkrétně by se mi jednalo o smluvní pokuty, které účtujeme na účet 644, tento účet vstupuje na řádek 23 výkazu z a z - jiné provozní výnosy, ale svou podstatou se u nás jedná o vyúčtování smluv (složité, raději nebudu vysvětlovat..) a své opodstatnění z pohledu např. banky by měl tento účet 644(resp. jeho analytická část) na řádku 1 výkazu zisků a ztrát - tržby z prodeje služeb, opravdu si mohu nastavit, aby se účet 644 načítal do řádku 1 výkazu zisků a ztrát?
Vydáno: 26. 05. 2022
V listopadu 2021 došlo k poškození vozidla ( spadlá větev ze stromu na střechu vozidla ). Vozidlo bylo opraveno autoservisem v lednu 2022 a zároveň byla oslovena pojišťovna s žádostí o náhradu škody s tím, že pojišťovna měla hradit přímo autoservisu a firma měla uhradit autoservisu pouze DPH. Jak nyní postupovat, pokud: a) pojišťovna uhradila pojistnou náhradu v únoru 2022, b) pojišťovna odmítla uhradit pojistnou náhradu. Vytvoří se dohadné položky 511/383 v úrovni nákladů opravy a 385/648 v úrovni pojistné náhrady od pojišťovny do roku 2021, nebo vše bude až nákladem a výnosem roku 2022?
Vydáno: 12. 04. 2022
Firma se stala plátcem DPH a v prvním přiznání uplatnila odpočet z majetku, zásob a drobného inventáře nakoupeného 12 měsíců před registrací a které byly v té době součástí jejího OM. Jak se prosím takto uplatněná DPH zaúčtuje, když jde o následující období, než byly věci pořízeny?
Vydáno: 08. 04. 2022
Dne 15. 10. 2021 došlo v ČR k havárii služebního vozidla, která byla zaviněna řidičem jiného vozidla - cizincem. Vozidlo bylo opraveno 3. 11. 2021. Byla vystavena faktura za opravu vozidla s tím, že pojišťovna má zaplatit přímo autoservisu částku bez DPH a majitel vozidla zaplatí autoservisu DPH. K 31. 12. 2021 škoda nebyla vyřízena. Majitel zaplatil DPH, autoservis plnění od pojišťovny ještě neobdržel. V roce 2021 je oprava zachycena na účtu 511 a evidována jako daňově uznatelný náklad a současně je vytvořena dohadná položka MD 388/D 648 na plnění od pojišťovny (prozatím v úrovni netto částky z faktury). K 31. 12. 2021 je zachycen v účetnictví závazek vůči autoservisu v úrovni netto částky z faktury (po splatnosti). Je to správně?
Vydáno: 08. 04. 2022
Od dodavatele - plátce DPH jsme obdrželi opravný daňový doklad s datem vystavení ve 2/2022 k faktuře z r. 2021. Důvodem opravy byla početní chyba, na dokladu byla uvedena nižší částka DPH. Tzn. že jsme si uplatnili z FaP nižší odpočet. Nyní dodavatel dopočítal na ODD dokladu částku DPH 1 712 Kč. Základ daně byl na původní faktuře v pořádku. Jak správně zaúčtovat, pokud se oprava týká pouze DPH? V přiznání DPH v r. 2022 nebude sedět základ daně na vypočtenou DPH na ř. 40. Totéž v KH. A účtovat v roce 2022? Dodavatel uvedl na opravném DD DUZP 30. 11. 2021. Domnívám se, že by toto datum mělo být v r. 2022 - jedná se o samostatné zdanitelné plnění? 
Vydáno: 07. 04. 2022
Účetní jednotka má na účtu 042 evidovanou přístavbu. Přístavba není zkolaudována, ale je užívána. Z pohledu účetního je možné zařadit a účetně odpisovat?
Vydáno: 05. 04. 2022
V pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů je v bodě 6 uvedeno, že daň z přidané hodnoty je v uvedeném případě daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že o tuto daň poplatník nezvýší vstupní cenu majetku. Znamená to, že majetek zařadím v ceně bez DPH a DPH, kterou si nechci nárokovat, bude daňově neuznateným výdajem nebo mohu DPH zaúčtovat zvlášť do nákladů?
Vydáno: 05. 04. 2022
S. r. o. nakoupila oblečení, potraviny, zdravotnický a hygienický materiál za cca 30 000 Kč jako dar pro uprchlíky z Ukrajiny. Máme k tomu pouze účtenky z jednotlivých obchodů. Máme nárok na odpočet DPH? Jak správně zaúčtovat? Účtujeme způsobem B. Můžeme pak od základu daně odečíst hodnotu tohoto daru podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? Předání daru není nijak doloženo, vše se odneslo na místo sbírky. 
Vydáno: 05. 04. 2022
Prosím o potvrzení správnosti postupu: s.r.o., plátce DPH koupila nový firemní automobil, na který si vzala úvěr financovaný v EUR. Po úhradě zálohy na vozidlo zůstala k úhradě vozidla částka 1.936.434 Kč, kterou platila dodavateli vozidla úvěrová společnost. úvěrová smlouva (jistina) zní na částku 80.684,76 euro. Společnost používá denní kurzy dne ČNB. úvěrová smlouva byla zaúčtována: 1.936.434 Kč (nedoplatek faktury vozidla) MD 321/D 461, 38.325,- Kč (kurzová ztráta) MD 563/D 461. Celkem součet těchto dvou částek je po přepočtení kurzem cena úvěru, t.j. 80.684,76 euro. Účet 321 byl vynulován, na účtu 461 je zůstatek cena úvěru 80.684,76 euro (1.974.759 Kč). Je uvedený postup správný?
Vydáno: 24. 03. 2022