Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s r. o., malá účetní jednotka, dala v 6/2023 peníze do podílového fondu. Celkem se jednalo o 8 mil. Kč. Zaúčtovali jsme MD 251/D 221 ve výši 8 mil. Kč. Peníze nevybrala. K 31. 12. 2023 dle výpisu struktura portfolia je 8 mil. 259 000 Kč. Přeceňujeme reálnou hodnotou a účtujeme výsledkově 259 000 MD 251/D 664. Jedná se ale opravdu o účet 251? Nemohl by to být např. účet 257, kde bychom potom k 31. 12. 2023 přeceňovali reálnou hodnotou rozvahově MD 257/D 414? Jaké je prosím správné účetní a poté také daňové řešení? Neradi bychom danili něco zbytečně, hlavně když se jedná o nerealizovaný zisk. Nemáme s cennými papíry zkušenosti. S. r. o. chtěla hlavně zhodnotit peníze, které ležely na běžném účtě, a proto se rozhodli tímto způsobem investovat.
Vydáno: 06. 03. 2024
Společnost s. r. o. má termínovaný a spořicí účet, z kterého jdou úroky. Předpokládám, že je musí společnost s. r. o. zdanit 19 %? A jak účtovat? 
Vydáno: 29. 02. 2024
Účetní jednotka A stanovila v roce 2023 interní směrnicí pevný kurz jako měsíční. Jednotka fakturuje průběžně a potřebuje používat pevný kurz již 1. den v měsíci dopoledne, kdy ještě není vyhlášený kurz ČNB. Proto stanovila pevný měsíční kurz, který je platný 1. den v měsíci v 6.00 hodin ráno, tzn. kurz vyhlášený ČNB předchozí pracovní den. Je tento postup správný? Musí jednotka něco měnit v roce 2024? Účetní jednotka B stanovila v roce 2023 interní směrnicí pevný kurz jako měsíční. Jednotka fakturuje se zpožděním, proto stanovila pevný měsíční kurz jako kurz vyhlášený 1. pracovní den v měsíci. Je tento postup správný? Musí jednotka něco změnit v roce 2024? OSVČ používala v roce 2023 v daňové evidenci pevné měsíční kurzy. Bude moci v roce 2024 v této praxi pokračovat?
Vydáno: 15. 02. 2024
Na jaký účet (504, 518...) se má účtovat nakoupená služba od jiné firmy pro klienta, kterou mu následně fakturujeme? 
Vydáno: 14. 02. 2024
Provozovatel domova pro seniory nechal realizovat úpravu okolí domova. Součástí jsou terénní úpravy - odkopy a přesuny hmot (o objemu 23m3 za 21 tis. Kč), odvodnění svahu (za 14 tis. Kč) a realizace kamenné zídky (skládané, ne betonované, bez betonového základu) v délce 30m (za 140 tis. Kč). Je některá z těchto úprav stavbou, nebo je lze účtovat jako běžný provozní náklad?
Vydáno: 14. 02. 2024
Dodavatelská firma nám vyfakturovala Odměnu za službu k projektu "Nákup nové technologie" - vypracovala nám žádost o dotaci, kterou máme schválenou, nikoliv vyplacenou. Bude tato částka součástí pořizovací ceny stroje? Nebo bude účtována na 518?
Vydáno: 26. 01. 2024
Nakoupili jsme zboží v českém eshopu a drobnost se vracela zpět. Dodavatel vystavil dobropis na 249 Kč vč. DPH ale peníze nevrátil. Nakonec v listopadu částku vrátil 2x. Částka vrácena 2x na kartu, není možné poslat zpět a na sdělení čísla účtu v variabilního symbolu dodavatel nereaguje. Jak dlouho máme evidovat tento závazek? Nebo si ho můžeme zaúčtovat do výnosů a tak ho zlikvidovat abychom ho nevidovali navěky?
Vydáno: 26. 01. 2024
Jak má optik správně vystavit fakturu, pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek na brýle, který ale nepokryje celou cenu brýlí? Část uhradí zaměstnavatel a část zaměstnanec v hotovosti.
Vydáno: 09. 01. 2024
Naše společnost platí za dodání zboží prostřednictvím firemní platební karty. Jaké je správné účtování této platební transakce? Faktura došlá: 501,343 / 321 Bankovní výpis : 261 (nebo 321, 325) /221.
Vydáno: 30. 11. 2023
Převzali jsme účetnictví klienta od roku 2023. Klient si ještě s původní účetní zpracoval účetní závěrku a podali přiznání k DPPO v řádném termínu. My jsme ale následně zjistili, že klient měl již za rok 2022 mít účetní závěru ověřenou auditorem. Společně s auditorem jsme audit provedli, to ale znamenalo vstoupit do roku 2022 a provést účetní operace, které mají vliv na výsledek hospodaření(od výraznější tvorby opravných položek, po opravě několika drobnějších chyb). Aktuálně je audit hotov a můžeme konstatovat, že účetnictví i účetní závěrka je v pořádku a je ověřená auditorem. Rozhodně je potřeba podat dodatečné DPPO. Kam promítnout změny, které nastaly, protože došlo i k opravě výkazů účetní závěrky: a) vše promítnout do řádku 10 a v podstatě podat celé DPPO jako by bylo podáváno řádné a v části pro dodatečné přiznání popsat rozdíly a co se stalo; b) v žádném případě řádek 10 neměnit a vše promítnout pouze do řádků zvyšujících a snižujících daň( v tom případě ale nebude ř.10 sedět na výkazy a vlastně by se v přiznání nijak neprojevily účetní úpravy, typu např účetních opravných položek?
Vydáno: 30. 11. 2023
Účetní, který má živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, chce ve smlouvě s námi napsat, že poskytuje další služby: zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO, přiznání k DPH, kontrolní hlášení DPH, silniční dani, případně dalším přímým a nepřímým daním. Má na to právo nebo ne? Přípravou daňového přiznání DPPO se zabývá daňový poradce, účetní zpracovává doklady. 
Vydáno: 01. 11. 2023
Společnost uzavřela s teplárnami smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je zřízení služebnosti v souvislosti s rozvodem tepelného zařízení přes pozemek společnosti, jinak řečeno společnost dostane dle této smlouvy úhradu 9 000 Kč bez DPH od tepláren, že dala souhlas s tím, že musí něco strpět za to, že přes její pozemek povede inženýrská síť pro účely dodávky tepla do sousedního projektu. Vydaná faktura za služebnost bude účtována na 602? Plnění podléhá standardní sazbě DPH 21 %?
Vydáno: 27. 10. 2023
Společnost k výročí společnosti nakoupila pamětní mince pro akcionáře. Na každou akcii 1 minci, celkem 400 akcií, jedná se celkem o částku 650 000 Kč. vč, DPH. Jak je s možností odpočtu DPH, daňovou uznatelnost nákladů společnosti, příjmem u akcionáře, který vlastní 80 akcií, tzn. obdrží mince v hodnotě cca 130 000 Kč? Má tento příjem nějaký daňový dopad? 
Vydáno: 26. 10. 2023
Pokud bude mít fyzická osoba (podnikatel) nebo s. r. o. ve vnitropodnikové směrnici uvedeno, že drobný majetek do 80 000 Kč nebude evidován a půjde do přímo spotřeby, je nutno mít nějakou evidenci tohoto majetku pro účely kontroly z FU, může ji po poplatníkovi FU požadovat? A je při likvidaci takového majetku (zásoby) nutné mít potvrzení ze sběrných dvorů, že byl např. mobil za odevzdán?
Vydáno: 25. 10. 2023
Převzala jsem účetnictví, kde je zůstatek na 311-Vydané faktury a analyticky 311100-Pozastávky z vydaných faktur a 311200-Záruční zádržné. Jedna velká firmy sečetla v roce 2021 pozastávky ve výši 1 milion korun a udělala smlouvu, klient ji podepsal. Jmenuje se to záruční zádržné, splatnost 5 let. Částka se přeúčtovala z účtu 311100 na 311200. Mohu na pozastávky a zádržné v roce 2023 udělat nedaňové oprávky? Pozastávky mají splatnost 1–3 roky.
Vydáno: 19. 10. 2023
Společnost s r. o. s jedním HPP a 10 DPP a dalšími lidmi na IČ uzavřela smlouvu na Multisport kartu. Jednatel, který je zaměstnán na DPP, má plně hrazenou kartu zaměstnavatelem. Ostatní dohodáři mají spolufinancování zaměstnavatelem, kdy hradí 480 Kč zaměstnavatel a 500 Kč zaměstnanec - strhává se dle dohody o srážce ze mzdy. Nejasná situace je toto – kartu mají také IČaři, někdo spolufinancovanou (480 × 500 IČař vrací do firmy), někdo plně financovanou firmou a dále pak i cizí osoby, které nemají s firmou vůbec nic společného plně financovanou firmou. Firma netvoří účet 427. Jaké to bude mít daňové a účetní dopady na společnost? Dodavatelé na IČ chtějí vystavovat faktury za služby s mínusovou částkou za Multisport kartu? Je možné takto postupovat? Jak tedy zaúčtovat fakturu za Multisport kartu a došlé faktury od dodavatelů? Případně jak si poradit se spolufinancování cizích osob? Je mi jasné, že toto je špatně, musí být směrnice k poskytování a má to být benefit pouze pro zaměstnance. Nicméně situace je takováto a musím ji vyřešit. 
Vydáno: 17. 10. 2023
Stačí pro prokázání daňové uznatelnosti daru, aby nám obdarovaný vystavil potvrzení o tom, že přijal dar, v jaké výši, kdy a na jaký účel? Je takové potvrzení dostačující?
Vydáno: 05. 10. 2023
Při prodeji zboží v prodejně je možná platba i v EUR, kurz si prodejna stanovila sama, nejedná se o kurz ČNB. Doklad je vystaven v české měně, např. základ daně 1.000 Kč, DPH 210 Kč. Je to tak správně nebo musí být doklad vystaven v EUR, pro přepočet použit kurz ČNB používaný v účetnictví a následně vznikne kurzový rozdíl?
Vydáno: 05. 10. 2023
Zaměstnanec měl neplacené volno a zaměstnavatel za zaměstnance musí doplatit zdravotního pojištění s tím, že 9%, které odvádí zaměstnavatel, zároveň zaměstnanci strhává ze mzdy. Jak prosím tento případ zaúčtovat? Na straně MD to bude jasně snížení závazku vůči zaměstnanci a na Dal může být nákladový účet pro zdravotní pojištění, aby se tím náklad, který ve skutečnosti zaměstnanec zaměstnanci uhradil, vyrovnal, nebo tam musí být nějaký výnosový účet? Domnívám se správně, že nákladový účet 524 na straně Dal by být neměl, protože by nebyly dodrženy zásady účetnictví, ale hlavně by pak nemusely sedět sestavy pro výstupy zdravotního pojištění s částky na účtu 524? Jaký účet potom prosím na straně Dal ideálně použít?
Vydáno: 05. 10. 2023
Jednatel na základě smlouvy o zpětném odkupu měl zaplatit rezervační poplatek do měsíce. Zaplatil ho ale pozdě, takže k zpětnému odkupu nedošlo. Jak účtovat tento rezervační poplatek? Vrácený mu nebude. 
Vydáno: 28. 07. 2023