Finanční dar s nepeněžním plněním

Vydáno: 1 minuta čtení
Finanční dar s nepeněžním plněním
Blažena
Petrlíková
Příspěvková organizace obdržela na základě darovací smlouvy finanční dar na nákup počítačů, kdy fakturu, vystavenou na příspěvkovou organizaci, proplatí dárce. Jak tento dar správně zaúčtovat? Příspěvková organizace používá na finanční dary, kdy obdrží finanční hotovost, účet 414 0541-Rezervní fond z ostatních titulů.
Pokud nebudou počítače zařazeny jako dlouhodobý hmotný majetek, ale např. jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, navrhujeme tento postup:
1. pořízení počítačů jako DDHM       MD 558/D 321
2. oprávky k DDHM             MD 028/D 088
3. proúčtování daru (úhrada dárcem)    MD 321/D 649
Jako doklad k zaúčtování použijete darovací smlouvu a protokol o zařazení počítačů do užívání. Připomínáme, že i darovaný majetek podléhá inventarizaci.

Související dokumenty