Účtování softwaru

Vydáno: 2 minuty čtení
Účtování softwaru
Ing.
Antonín
Jeřábek
Společnost s r. o. má s dodavatelem uzavřenou objednávku na programátorské práce na období listopad 2015 až červen 2016. V podmínkách objednávky je, že odměna bude fakturována měsíčně na základě předávacího protokolu. Na přijatých fakturách je v textu také, že se jedná o programátorské práce, ale v označení dodávky je: vývoj software trading platform. Mám účtovat jednotlivé dodávky do nákladů nebo jako software, který se bude odepisovat 36 měsíců? Pak bych tedy účtovala 041 a po dokončení převedla na 013 a začala odepisovat?
Související předpisy:
Z dotazu není zcela jasné, o jaké „programátorské práce“ se jedná. Zřejmě je výsledkem „programátorských prací“ software například pro výrobu nebo administrativu a jeho zpracování trvá od listopadu 2015 do června 2016. Pokud celková částka vynaložená na uvedený software bude vyšší než ve vnitropodnikové směrnici účetní jednotky stanovená hranice pro dlouhodobý nehmotný majetek, bude se účtovat měsíčně placená částka na účet 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jde o vyfakturovanou dokončenou a přebíranou část softwaru, nebo na účet 051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, jde-li jen o placenou zálohu.
Pokud celková částka za „programovací práce“ nedosahuje hranici v účetní jednotce stanovenou pro dlouhodobý nehmotný majetek, účtují se měsíčně fakturované částky, pokud fakturovaná část softwaru je použitelná, do nákladů (služba). Pokud mají fakturované částky charakter zálohy, účtují se na účet 314-Provozní zálohy (položka rozvahy C.II.2.4.4). Po dokončení celého programu vystaví dodavatel celkovou fakturu a poskytnutá záloha se zúčtuje.
Pod pojmem „programátorské práce“ lze rozumět i údržbu používaného softwaru. Pak bez ohledu na pořizovací cenu jde o náklad (službu).
V dotazu je nejasný termín „trading platform“. Zřejmě se jedná o odborný termín. Pro účetní doklad je nezbytné jej uvést v překladu ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o účetnictví.
Odpověď na dotaz není jednoznačná, ale ani dotaz nepodává dostatek informací k jednoznačné odpovědi.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví