Náležitosti účtenky z obchodu

Vydáno: 4 minuty čtení
Náležitosti účtenky z obchodu
Ing.
Pavel
Matějka
Stačí, když je na účtence z obchodu uvedeno: jméno prodejce, město, IČO? Neměla by být uvedena i ulice?
Související předpisy:
-
§ 20, 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
-
-
§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
-
§ 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Je-li prodejce plátcem daně z přidané hodnoty, je při vystavování daňových dokladů povinen postupovat podle zákona o DPH. Náležitosti daňového dokladu jsou vymezeny v § 29 zákona o DPH. V prvním odstavci tohoto zákonného ustanovení je uvedeno, že daňový doklad musí obsahovat mimo jiné označení osoby, která uskutečňuje plnění, a její daňové identifikační číslo. Označením se pro účely daňových dokladů rozumí obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo. V případě zjednodušeného daňového dokladu, tj. daňového dokladu, který lze ve smyslu § 30 zákona o DPH vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč, platí, že tento nemusí obsahovat mj. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, a její identifikační číslo. Pokud tedy zmíněnou účtenku vystavil plátce, pak ať už se jedná o daňový doklad či o zjednodušený daňový doklad, měl by tento doklad v první řadě obsahovat obchodní firmu nebo jméno, popř. dodatek ke jménu, a sídlo osoby, která plnění uskutečňuje.
Pokud zmíněnou účtenku vystavila osoba povinná k dani, která není plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tato vystavovat daňové doklady ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o DPH. Jedná-li se v případě prodejce o „neplátce daně z přidané hodnoty“, potom je rozhodující, zda se jedná o účetní jednotku ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o účetnictví, nebo zda se jedná o fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci ve smyslu § 7b zákona o daních z příjmů. Je-li zmíněný prodejce účetní jednotkou, která vede účetnictví, potom je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) až f) zákona o účetnictví a vystavovat účetní doklady jako průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, a dále podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (co se rozumí podpisovým záznamem, stanoví § 33a odst. 4 zákona o účetnictví).
Pakliže by se jednalo o situaci, kdy zmíněným prodejcem by byla fyzická osoba, která vede daňovou evidenci ve smyslu § 7b zákona o daních z příjmů, potom je nutno uvést, že zákon o daních z příjmů nestanoví náležitosti dokladu vystavovaného touto osobou. To však neznamená, že náležitosti dokladu vystavovaného fyzickou osobou vedoucí daňovou evidenci podle § 7b zákona o daních z příjmů lze považovat za právem neupravené. V souvislosti s tím lze odkázat např. na § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.