Daňová uznatelnost nákladů z titulu konkurenční doložky

Vydáno: 3 minuty čtení
Daňová uznatelnost nákladů z titulu konkurenční doložky
JUDr.
Marcela
Smutná
Společnost s r. o. uzavřela pracovní smlouvu se zaměstnancem na pozici asistent jednatele v dopravní administrativě. Pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. Později došlo výslovně na žádost zaměstnance k písemné dohodě o ukončení pracovní smlouvy, ve které byla sjednána v souladu s § 310 zákoníku práce následující konkurenční doložka: „Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu 12 měsíců po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Po uvedenou dobu 12 měsíců se taktéž zaměstnanec zavazuje nenabýt jakýkoliv účastnický podíl na korporaci, jejíž předmět podnikání je shodný nebo obdobný s předmětem podnikání zaměstnavatele. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci za každý měsíc plnění závazků vyplývající z konkurenční doložky peněžité vyrovnání ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku.“
Pracovní poměr byl ukončen ke dni 10. 6. 2015. Platnost konkurenční doložky byla ukončena ke dni 1. 11. 2015. Po celé toto období pobíral zaměstnanec peněžní plnění, a to i když už nevykonával pro s. r. o. žádnou činnost. Jsou mzdové, sociální a zdravotní náklady (peněžité vyrovnání) vyplacené společností z titulu této konkurenční doložky daňově uznatelné?
Související předpisy:
-
-
§ 6, 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná nebo konkurenční vůči tomuto zaměstnavateli, a to za přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání z konkurenční doložky není součástí mzdy. Příjem bývalému zaměstnanci z peněžitého vyrovnání plyne v souvislosti s jeho dřívějším výkonem závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. Výdaje (náklady) v obecné rovině vymezuje § 24 odst. 1 zákona, podle něhož výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Kromě výdajů výslovně uvedených v odst. 2 jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelnými výdaji (náklady) veškeré výdaje, které přispívají k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Peněžité vyrovnání poskytované na základě a za podmínek stanovených v § 310 zákoníku práce má za účel omezit možnou konkurenci ze strany bývalého zaměstnance, a tím obecně zvýšit konkurenceschopnost zaměstnavatele a jeho šance na trhu. Proto je pro bývalého zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem.