Úroky ze zahraničního účtu a daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 3 minuty čtení
Úroky ze zahraničního účtu a daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Tereza
Köppelová
Klientka, fyzická osoba, neplátce DPH, pracuje na HPP celoročně u státní záchranné služby. Je daňovým rezidentem ČR, kde má hlavní příjem, pracovala čtyři měsíce jako samostatně výdělečná osoba ve Francii, kde má i účet u banky a odvedla daně. Jak to bude s úroky z účtu ve Francii? Jak je to s vyloučením dvojího zdanění nebo metodou vynětí dle § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů? Kde to vyplním na daňovém přiznání a co mám po ní požadovat?
Související předpisy:
Český daňový rezident je povinen v České republice deklarovat své celosvětové příjmy, tj. jak příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Klientka je povinna v českém daňovém přiznání uvést příjmy ze závislé činnosti v České republice i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a úroky z Francie. Dále se postupuje podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Francií (dále jen „SZDZ“).
Dle článku 11 SZDZ se úroky z Francie, jejichž příjemcem je český daňový rezident, zdaňují pouze v České republice. Pokud banka srazila z úroků francouzskou daň, tuto daň nelze započíst oproti české daňové povinnosti, jelikož nebyla sražena v souladu se SZDZ.
Příjmy ze samostatné činnosti se v souladu s článkem 14 SZDZ obecně zdaňují pouze ve státě rezidentství poplatníka, tj. v tomto případě v České republice. Výjimkou jsou případy, kdy má poplatník ve Francii stálou základnu za účelem vykonávání svých činností anebo jeho pobyt ve Francii překročil v úhrnu 183 dní v jakémkoliv 12měsíčním období začínajícím nebo končícím v daném roce. Pak mohou být příjmy ze samostatné činnosti zdaněny ve Francii. Pokud tomu tak bylo, daň zaplacená ve Francii z příjmů ze samostatné činnosti lze dle článku 23 SZDZ započíst oproti české daňové povinnosti. Pro zápočet daně slouží Příloha č. 3 daňového přiznání.
Metodu vynětí dle § 38f odst. 4 ZDP lze použít pouze u příjmů ze závislé činnosti.