Daňové přiznání OSVČ v insolvenci

Vydáno: 6 minut čtení
Daňové přiznání OSVČ v insolvenci
Josef
Rajdl
Fyzická osoba (FO) s platným živnostenským oprávněním je v konkurzu – osoba nemá žádné příjmy z podnikání, ani jiné příjmy, které by zakládaly povinnost podat daňové přiznání. Fyzická osoba má pouze příjmy ze závislé činnosti – je zaměstnána v Rakousku. V situaci, kdy je předložena konečná zpráva, má FO povinnost podat do 15 dnů od předložení konečné zprávy soudu daňové přiznání, či stačí podat čestné prohlášení, že příjmy nedosahují částky 6 000 Kč?
Související předpisy:
-
§ 6, 38f, 38gb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
-
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
-
důvodová zpráva k zákonu č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Pravidla podávání daňových přiznání v průběhu insolvenčního řízení jsou obsažena zejména v § 38gb zákona o daních z příjmů a v § 242 a násl. daňového řádu. V § 244 v odst. 3 daňového řádu je uvedeno:
„Ke dni předložení konečné zprávy je daňový subjekt povinen zpracovat řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, a tvrzenou daň zahrnout do příslušného dokumentu.“
K čemuž je v témže paragrafu v následujícím odstavci doplněna lhůta pro podání řádného daňového tvrzení do 15 dnů ode dne, ke kterému mělo dojít k jeho zpracování. V tomto ohledu je však vhodné doplnit, že princip podávání daňových přiznání v průběhu insolvenčního řízení sleduje především účel, aby daně byly stanoveny v době, kdy mohou být uspokojeny z majetkové podstaty dlužníka. Z tohoto hlediska je tedy u osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, podávání daňového přiznání zbytečnou administrativní zátěží. K témuž názoru pravděpodobně došel zákonodárce, neboť první odstavec § 38gb zákona o daních z příjmů, který obsahuje způsob podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zní takto:
„Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, neuplatní nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani s výjimkou slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Dále neuplatní daňové zvýhodnění s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1 ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, u poplatníka vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření, za tu část zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání.“
Z toho vyplývá otázka, zda z uvedeného „...s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, ...“ lze usuzovat, že tyto osoby nemají povinnost daňové přiznání podávat. V tomto ohledu může být zajímavé podívat se do důvodové zprávy zákona č. 346/2010 Sb., kterým byla tato část do zákona o daních z příjmů dodatečně vložena. V důvodové zprávě se k této části můžeme dočíst následující:
„Za účelem posílení právní jistoty poplatníků se navrhovanou změnou zjednodušuje a zpřesňuje postup při podání daňového přiznání v rámci insolvenčního řízení, které probíhá podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této úpravy bude zřejmé, že § 38gb zákona o daních z příjmů stanoví obsah daňového přiznání podávaného v průběhu i na konci zdaňovacího období poplatníkem v insolvenci a termín pro jeho podání v konkrétních případech insolvenčního řízení stanoví daňový řád. Z důvodu snížení administrativy poplatníků se nově navrhuje, aby poplatník pouze s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. s příjmy ze závislé činnosti, daňové přiznání nemusel podávat, neboť v uvedeném případě je daňová povinnost zaměstnance vyrovnána zaměstnavatelem měsíčními zálohami z příjmů ze závislé činnosti. Dále se nově navrhuje, aby v daňovém přiznání za část zdaňovacího období, za kterou musí poplatník podat daňové přiznání v souladu se zákonem o správě daní a poplatků, mohl poplatník uplatnit poměrnou část základní slevy na dani na poplatníka, na kterou má zákonný nárok každý poplatník, a dále poměrnou část slevy na vyživované dítě tak, aby jeho daňová povinnost byla rovnoměrně rozložená.“
Ačkoliv důvodová zpráva není pramenem práva, může sloužit jako vodítko při výkladu zákona, ke kterému náleží. Pokud má v dotazu uvedený poplatník příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů ze závislé činnosti pouze ze zahraničí, které ve svém důsledku budou ze základu daně vyňaty dle § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů, vychází mi v kontextu uvedeného výkladu, že v daném případě poplatník povinnost podat daňové přiznání nemá. Praxe je však taková, že správce daně bude pravděpodobně požadovat nějakou formu prohlášení, že žádné další příjmy neexistují, a je tedy pravděpodobné, že se poplatník interakci se správcem daně stejně nevyhne, přičemž energie vydaná na prakticky prázdné daňové přiznání či příslušné prohlášení bývá obdobná.