Povinnost důkazní v návrhu na obnovu

Vydáno: 2 minuty čtení
Povinnost důkazní v návrhu na obnovu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2016, sp. zn. 1 Afs 226/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Podle § 118 odst. 3 daňového řádu musí být v návrhu na povolení obnovy řízení uvedeny okolnosti svědčící o jeho důvodnosti a o dodržení lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení. Daňový subjekt má tedy ve vztahu k důvodům pro povolení obnovy dle § 117 odst. 1 daňového řádu povinnost tvrzení. Ze zákona však již nevyplývá, že by byl daňový subjekt povinen také důvody obnovy prokázat, jak se domnívá žalovaný. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neměl uvedené protokoly o výpovědi svědků v trestním řízení k dispozici, bylo dostatečné, pokud na tyto výpovědi pouze odkázal. Tím svou povinnost tvrzení důvodů obnovy řízení splnil. Bylo pak na správci daně, aby si příslušný trestní spis vyžádal a posoudil, zda výpovědi svědků představují nové skutečnosti, jež by mohly mít vliv na skutkový stav zjištěný v daňovém řízení. Bez tohoto postupu nemohl rozhodnout o zamítnutí návrhu na obnovu řízení, neboť nemohl vědět, zda důvody pro její povolení skutečně nejsou dány.
Pakliže daňový subjekt v návrhu na obnovu uvede pouze skutková tvrzení, aniž tyto podloží důkazními prostředky, nelze na takovéto podání nahlížet jako na vadné. A chce-li jej správce daně zamítnout, pak se musí prioritně s do úvahy přicházejícími důkazními prostředky sám seznámit či si je vyžádat. Bez toho se bude jednat o nezákonný krok.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád