Kontrolní hlášení v příkladech

Vydáno: 10 minut čtení
Kontrolní hlášení v příkladech
Alexander
Novák,
daňový poradce, Rödl & Partner Praha
Dle prvních zpráv (k 30. 3. 2016) finanční správy podalo v řádném termínu nový výkaz 84 % měsíčních plátců daně a přibližně 4 % podání neodpovídala požadované struktuře souboru xml. Příklady z praxe však ukazují, že takové chyby nejsou jediné. V tomto článku si proto na příkladech ukážeme některé problematické oblasti.
Formální chyby
Náležitou pozornost je třeba věnovat již úvodní stránce kontrolního hlášení, neboť mezi nejčastější formální chyby patří nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu plátce daně nebo jeho zástupce a chybné číslo finančního úřadu, které je v xml souboru a ve formuláři odlišné.
Příklad 1
Plátce daně má sídlo na území Prahy 1. Při vyplňování formuláře na daňovém portále tak v záhlaví formuláře uvidí kód finančního úřadu 2000 a číslo územního pracoviště 2001. V xml souboru však plátce najde kód finančního úřadu c_ufo="451", zatímco územní pracoviště bude dle očekávání c_pracufo="2001". Tomuto je třeba věnovat zvýšenou pozornost při automatizovaném zpracování hlášení.
Je však otázkou, proč musí být např. údaje o ID datové schránky nebo e-mail vyplňovány do kontrolního hlášení, když je v některých případech správce daně nevyužije, případně mu jsou známé z jiných zdrojů.
Příklad 2
Plátce daně udělil plnou moc daňovému poradci ke všem úkonům při správě daně z přidané hodnoty. Daňový poradce má ze zákona zřízenu datovou schránku.
1) Daňový poradce do kontrolního hlášení uvede e-mail, kolonku ID datové schránky ponechá prázdnou. Správce daně by však měl přednostně doručovat do datové schránky daňového poradce, údaj z kontrolního hlášení se vůbec nepoužije.
2) Daňový poradce do kontrolního hlášení uvede ID datové schránky plátce daně. Správce daně ovšem i tak doručuje případné výzvy do datové schránky daňového poradce.
Problémy však způsobují i nesprávná nebo chybějící DIČ obchodních partnerů. Pokud správce daně takové chyby v podání plátce objeví, vyzve ho k nápravě. Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, projednávaná v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb však toto změní. Nově mají být podání, která nebudou učiněna v požadované podobě, neúčinná. Bude se na ně tedy hledět tak, jako by nebyla vůbec podána, což může vést k vyměření sankcí. Tato úprava by se měla vztahovat na zdaňovací období počínaje květnem 2016 (předpokládaná účinnost změny v zákoně o DPH v rámci doprovodného zákona k zákonu o evidenci tržeb).
Platební kalendáře
Platební kalendáře, tj. doklady s rozpisem záloh na delší období, přinesly hned dva problémy. První se týká uvádění data povinnosti přiznat daň. Zatímco poskytovatel plnění (příjemce zálohy) poměrně jednoznačně určí, kdy úplatu přijal, nemusí touto informací disponovat odběratel (plátce zálohy). Generální finanční ředitelství však připouští, aby odběratel uvedl do kontrolního hlášení datum úhrady z jeho účtu. Přestože se tedy tato data mohou u dodavatele a odběratele lišit, neměl by být takový postup finanční správou rozporován.
Druhý typ problémů mají platební kalendáře společný se splátkovými kalendáři. Zatímco pro zatřídění dokladu do částí A.4./B.2., resp. A.5./B.3. je rozhodující celkový součet plnění na dokladu, uvádí se do části A.4. nebo B.2. kontrolního hlášení jen jednotlivé zálohy či splátky, které samostatně stanovený limit přesáhnout nemusí. V oddílech A.4. a B.2. kontrolního hlášení se přitom obvykle uvádějí plnění nad 10 000 Kč. Naznačený postup, který GFŘ zveřejnilo teprve v prosincových pokynech k vyplnění kontrolního hlášení, je tak jednou z výjimek ze systému, které způsobují při nesprávném nastavení účetního softwaru potíže.
Příklad 3
Plátce hradí zálohy na plyn v souladu s platebním kalendářem, kterým mu bylo na celý rok plynárenskou společností předepsáno 11 záloh, každá ve výši 1 000 Kč + 210 Kč DPH. Součet všech plateb na dokladu je tak 13 310 Kč. Plátce daně tedy bude každý měsíc uvádět údaje z platebního kalendáře do části B.2. kontrolního hlášení, a to ve sloupci Základ daně 1 částku 1 000 Kč a ve sloupci Daň 1 pak částku 210 Kč. Evidenční číslo daňového dokladu bude každý měsíc stejné.
Interní doklady a opravné doklady
Kapitolou samou o sobě je pak problematika různých interních storen, úprav účetních zápisů, rozúčtování na střediska apod. Tyto zápisy by se v kontrolním hlášení vůbec neměly objevit. Jejich odlišení od standardních opravných daňových dokladů, kterými se mění základ a výše daně nebo jen výše daně, je však v praxi problematické, nemluvě o situacích, kdy sice základ a výše daně zůstávají stejné, ale mění se jiné povinné náležitosti daňového dokladu (např. odběratel, DIČ, datum uskutečnění zdanitelného plnění apod.).
Někdy však k uvedení interního dokladu do kontrolního hlášení dojít může, a to plně v souladu s pokyny Generálního finančního ředitelství. Jde o situace, kdy je daň přiznávána, ačkoliv plátce daně nemá k dispozici daňový doklad – např. při pořízení zboží nebo přijetí služby z jiného členského státu.
Příklad 4
Plátce daně pořídil v únoru 2016 zboží z jiného členského státu. Do dne podání kontrolního hlášení za únor 2016 sice od dodavatele neobdržel daňový doklad, přesto mu však vznikla povinnost přiznat a odvést daň. Do kontrolního hlášení tak bude uveden interní doklad plátce s interním evidenčním číslem, případně zůstane tato kolonka prázdná. Až plátce daně doklad obdrží, uvede do kontrolního hlášení buď storno původního interního dokladu a současně obdržený daňový doklad, nebo vykáže pouze případný rozdíl oproti internímu dokladu.
Pokud však má plátce daně plný nárok na odpočet daně a daňový doklad uvedl až do pozdějšího daňového přiznání a kontrolního hlášení, neměla by mu ve vazbě na § 104 zákona o dani z přidané hodnoty hrozit žádná sankce.
Dochází-li k opravě základu a výše daně ve smyslu § 42 zákona o dani z přidané hodnoty, je plátce daně povinen ve lhůtě 15 dnů vystavit opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit původní daňový doklad. Oprava základu daně a výše daně, při které se snižuje daň na výstupu, je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém osoba povinná k dani, právnická osoba nepovinná k dani nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad.
Naproti tomu odběratel ve vazbě na § 74 zákona o dani z přidané hodnoty musí provést opravu původně uplatněného nároku na odpočet za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. Pokud tedy odběratel v okamžiku podání kontrolního hlášení nemá k dispozici opravný daňový doklad, uvede do svého hlášení údaje dle interního dokladu a teprve po obdržení opravného dokladu interní doklad stornuje a uvede do řádného kontrolního hlášení opravný doklad, a to v měsíci, kdy tento doklad obdrží.
Příklad 5
Dodavatel uznal dne 29. 2. 2016 reklamaci svého odběratele (odběratel byl o tomto informován) a 14. 3. 2016 vystavil opravný daňový doklad na částku 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH. Ten však k odběrateli dorazil až 30. 3. 2016.
Dodavatel uvede opravný daňový doklad do svého kontrolního hlášení za měsíc březen, přičemž do kolonky DPPD uvede pravděpodobně datum 30. 3. 2016 (příp. též 31. 3. 2016).
Odběratel ovšem musí opravu nároku na odpočet daně provést již v únorovém přiznání k dani z přidané hodnoty a v únorovém kontrolním hlášení tedy uvede údaje o svém interním dokladu – jeho interní evidenční číslo a do kolonky DPPD 29. 2. 2016. V březnovém kontrolním hlášení pak bude uvedeno storno původního interního dokladu a poté opravný doklad s DPPD 30. 3. 2016.
Zálohy a vyúčtování
Kontrolní hlášení donutilo také některé plátce ke změně účtování o poskytnutých zálohách a následných vyúčtovacích dokladech. Zatímco ještě před několika měsíci byl mnohými subjekty běžně používán postup, kdy si plátce daně neuplatnil nárok na odpočet z dokladu o přijaté úplatě, ale až z hodnoty celého plnění na základě konečného vyúčtování, je dnes již nutné postupovat striktně dle zákona o dani z přidané hodnoty a uplatnit si nárok na odpočet ve dvou krocích. Plátce daně tedy nejprve uplatní nárok z dokladu o přijaté úplatě a jeho evidenční číslo uvede do kontrolního hlášení a teprve po obdržení finálního vyúčtování uplatní zbývající nárok na odpočet a do kontrolního hlášení uvede tento vyúčtovací doklad.
Příklad 6
Odběratel u dodavatele objednal plnění v celkové hodnotě 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH a poskytl dodavateli zálohu ve výši 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH. Obdržel daňový doklad o přijaté úplatě, který zahrnul do části B.2. svého kontrolního hlášení, protože částka na dokladu převýšila 10 000 Kč včetně daně.
Po skončení prací přišel odběrateli daňový doklad na zbývající částku 5 000 Kč + 1 050 Kč, který bude zahrnut do části B.3. kontrolního hlášení, neboť částka na této „vyúčtovací faktuře“ limit 10 000 Kč nepřesáhla.
Závěrem
Kontrolní hlášení, které zavedla novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2016, nepřineslo pouze zvýšenou administrativu pro plátce daně, ale v některých společnostech vyvolalo potřebu změn procesů při oběhu dokladů nebo postupu účtování. Celkově lze konstatovat, že kontrolní hlášení je určitou inventurou v uplatňování DPH, neboť odhalilo celou řadu dříve používaných zjednodušujících postupů, které přísnému výkladu zákona o dani z přidané hodnoty neodpovídaly. Zůstává jen otázkou, zda byla tato inventura u všech plátců dotažena do potřebných detailů.