Nekontaktní či neexistující dodavatel

Vydáno: 2 minuty čtení
Nekontaktní či neexistující dodavatel
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2015, sp. zn. 47 Af 15/2013,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Za této situace je třeba opět připomenout výklad
relevantní
evropské judikatury, podle níž není přípustné, aby na základě vnitrostátní právní úpravy byl osobě povinné k dani odepřen nárok na odpočet DPH zaplacené za dodané zboží jen proto, že dodání zboží je vykazováno fakturou vystavenou dodavatelem, který je neexistujícím subjektem nebo jehož skutečnou totožnost nelze určit, s výjimkou případu, kdy je prokázáno, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že vykazované plnění bylo součástí podvodu na DPH (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 10. 2015, ve věci C-277/14 PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Nelze-li podle zmiňovaného výkladu odepřít nárok na odpočet v případě faktury vystavené dodavatelem, který neexistuje nebo jehož totožnost nelze určit, tím spíš nelze odepřít nárok na odpočet v případě faktury vystavené subjektem odlišným (J. D.) od skutečného dodavatele (Š. S.).
Problematika dokazování plnění od nekontaktních dodavatelů je dlouhodobě oblastí, na které, zpravidla ve spojení s důkazní nouzí, troskotají spousty daňových subjektů. Přitom již existuje
judikatura
Soudního dvora EU, která v tomto hází pomyslné záchranné lano. Naše soudy však dosud odmítaly tuto jakkoliv zohlednit. První vlaštovkou tak budiž citovaný rozsudek krajského soudu, proti němuž ani nebyla podána kasační stížnost.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád