Rozsah daňové kontroly po POPu

Vydáno: 2 minuty čtení
Rozsah daňové kontroly po POPu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 4 Afs 238/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Při zahájení daňové kontroly po ukončení postupu k odstranění pochybností je proto správce daně vázán rozsahem důvodů představujících pochybnosti, jež i navzdory předcházejícímu postupu k odstranění pochybností přetrvávají – blíže viz níže odst. (38) tohoto rozsudku). V tomto ohledu se proto použijí obecná ustanovení upravující daňovou kontrolu, tzn. ustanovení § 85 až 88 daňového řádu.
Nejvyšší správní soud již dříve uvedl, že správce daně je oprávněn přejít z postupu k odstranění pochybností na daňovou kontrolu kdykoliv, vyžadují-li to podmínky řízení. Na tomto místě Nejvyšší správní soud vymezil rozsah takovéto kontroly. Ten musí být shodný s rozsahem přetrvávajících pochybností, potažmo předešlého postupu k odstranění pochybností. Správce daně tak není oprávněn přejít na kontrolu v širším rozsahu, než v jakém mu byl oprávněn dosud vést postup k odstranění pochybností.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád