Dopady trestněprávního charakteru penále I.

Vydáno: 2 minuty čtení
Dopady trestněprávního charakteru penále I.
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 2 Afs 186/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Z právě uvedeného je evidentní, že pro daňový subjekt je příznivější novější právní úprava podle daňového řádu, která zavádí nižší, jednoprocentní, penalizaci za deklaraci nesprávné výše daňové ztráty. V nyní projednávané věci však správce daně postupoval tak, že stěžovateli doměřil penále ve výši 5 % z částky dodatečně snížené daňové ztráty podle § 37b odst. c) zákona o správě daní a poplatků. Jak to ale plyne z usnesení rozšířeného senátu, je takový postup v rozporu s čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ohledně povinnosti aplikovat tuto zásadu přes existenci ustanovení § 264 odst. 13 daňového řádu viz rozsudek ze dne 16. 12. 2015, č. j. 4 Afs 210/2014 – 70.
V nedávné době se Nejvyšší správní soud vyslovil v tom smyslu, že penále má trestněprávní charakter. Dopady tohoto převratného rozhodnutí jsou zde demonstrovány. Je-li daňový řád ohledně penalizace příznivější než právní úprava předešlá, je povinností správce daně použít právní úpravu příznivější stejně tak, jak se děje v trestním právu.