K charakteru svědeckých výpovědí

Vydáno: 1 minuta čtení
K charakteru svědeckých výpovědí
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2015, sp. zn. 9 Afs 189/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Obecně pak lze k návrhu na opakování svědecké výpovědi konstatovat, že přínosem jejího provedení může být to, že soud bezprostředně vnímá svědkovo sdělení společně s jeho nonverbálním projevem.
Svědecká výpověď je unikátní v tom, že umožňuje posuzovat nejenom samotné sdělení svědka, leč také způsob tohoto sdělení. Ten může napovědět mnohé o tom, zda je sdělení pravdivé či nikoliv. Tento charakter svědecké výpovědi je pak natolik významný, že je s to být důvodem pro opakování svědecké výpovědi před soudem. Naneštěstí však zejména správci tomuto nedostatečně věnují pozornost. V rámci protokolů zaznamenávají toliko samotný obsah sdělení, avšak k jeho způsobu se již nijak nevyjadřují. To znemožňuje v dalším řízení posoudit mj. otázku pravdivosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád