Námitky jako opravný prostředek

Vydáno: 1 minuta čtení
Námitky jako opravný prostředek
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 7 Afs 131/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Závěr městského soudu, že námitky jsou opravným prostředkem
sui generis
, které je třeba vyčerpat před podáním žaloby, nemá oporu v platné právní úpravě.
Zde Nejvyšší správní soud posuzoval charakter námitek, zda tyto lze považovat za opravný prostředek v řízení před správním orgánem ve smyslu § 68 písm. a) SŘS, který je nutno před podáním žaloby vyčerpat. Přitom dospěl k závěru, že tomu tak není.