Prověřování partnerů při dodání do jiného členského státu

Vydáno: 2 minuty čtení
Aktuální judikatura
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Prověřování partnerů při dodání do jiného členského státu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2015, sp. zn. 3 Afs 6/2015, www.nssoud.cz
K předpisům:
Vzhledem k tomu, že v rámci intrakomunitárního obchodu EU není přímo monitorován přechod zboží přes hranice mezi jednotlivými členskými státy, není možné vyloučit riziko daňových podvodů. Daňový subjekt, jehož tíží důkazní břemeno, musí své obchodní aktivity přizpůsobit konkrétním podmínkám tohoto rizika a při obchodování využít odpovídajících dostupných nástrojů a institutů. Příkladem přijetí dostatečných opatření může být postup, kdy se dodavatel, předtím než vstoupí do obchodních vztahů s pořizovatelem, přesvědčí o jeho důvěryhodnosti, například právě důkladným prověřením jeho daňového identifikačního čísla, zápisu do obchodního rejstříku a solventnosti či vyžádáním informací o přepravci zboží od dodavatele k příjemci.
Zatímco na prověřování obchodních partnerů při nákupu zboží zatíženého DPH si již plátci zvykají, užití stejných kontrolních mechanismů při dodání do jiného členského státu je stále považováno za věc nevídanou. Jak je však vidno, za nevídané to nepovažuje Nejvyšší správní soud. Proto všichni plátci dodávající zboží do jiného členského by se měli připravit na to, že se v budoucnu může správce daně zeptat, jak kontrolovali svého odběratele.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty