Změna výkladu zákona

Vydáno: 2 minuty čtení
Změna výkladu zákona
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.10.2015, sp. zn. 1 Afs 77/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Krajský soud tedy námitku legitimního očekávání vypořádal nesprávně. Soud se měl námitkou legitimního očekávání věcně zabývat a posoudit ji na základě konkrétních skutkových zjištění. Soud měl předně připustit dokazování ohledně otázky existence legitimního očekávání určitého postupu správního orgánu. V případě, že by se stěžovatelce podařilo správní praxi zakládající jí legitimní očekávání prokázat, právní názor vyslovený Nejvyšším správním soudem v rozsudku z roku 2009 by nešlo na stěžovatelku aplikovat, a bylo by nutné aplikovat předešlý (ač nesprávný) výklad zastávaný správní praxí. Prokázanou správní praxi by totiž správní orgány nemohly změnit zpětně, a to ani v důsledku kasačního rozsudku Nejvyššího správního soudu podávajícího správný výklad pojmu období. Naopak, jestliže by se stěžovatelce nepodařilo správní praxi zakládající legitimní očekávání prokázat, měl by krajský soud s tímto odůvodněním námitku legitimního očekávání jako nedůvodnou zamítnout.
Judikatorní odklon, jak je nazývána situace, kdy soud změní svůj předešlý názor na výklad určitého ustanovení, působí v praxi vždy problémy. To zejména ve vztahu k právní jistotě ostatních daňových subjektů, které spoléhaly na správnost dosavadního výkladu. Z tohoto důvodu tak ochrana právní jistoty je s to převážit nad změnou výkladu v tom smyslu, že do té doby učiněná jednání budou posuzována podle dosavadního výkladu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád