Vysvětlení a svědecká výpověď

Vydáno: 2 minuty čtení
Vysvětlení a svědecká výpověď
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.10.2015, sp. zn. 1 Afs 219/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Zákonný zákaz použití vysvětlení v procesu dokazování má přitom zabránit tomu, aby touto cestou docházelo k obcházení procesu dokazování a krácení práv daňových subjektů. Proces opatřování vysvětlení sice může jako jeden z vyhledávacích postupů probíhat bez součinnosti s daňovým subjektem. Jak ale vyplývá z výše uvedeného, postup při podání vysvětlení neskýtá záruky toho, že vysvětlení obsahuje pravdivé informace a že další, pro věc podstatné informace, třetí osoba záměrně nezamlčela. Daňový subjekt, není-li k podání vysvětlení přizván, ani nemůže doplňujícími otázkami obsah podaného vysvětlení jakkoliv ovlivnit. Podání vysvětlení proto v žádném případě nemůže nahradit svědeckou výpověď a jedině jí lze přiznat relevanci důkazního prostředku.
Komentovaný rozsudek pojednává o institutu vysvětlení. Jeho závěry však lze za určitých okolností vztáhnout také na svědecké výpovědi tam, kde bylo daňovému subjektu znemožněno se této účastnit. Výpověď bez účasti daňového subjektu samého totiž trpí stejným deficitem, jako ono vysvětlení. Pakliže daňový subjekt na svou účast na svědeckém výslechu sám rezignuje, je to čistě jeho chyba. Avšak znemožnění tohoto práva ze strany správce daně je nutno přísně postihovat nemožností důkazní prostředek v neprospěch daňového subjektu použít.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád