Odkladný účinek kasační stížnosti a žaloby

Vydáno: 2 minuty čtení
Odkladný účinek kasační stížnosti a žaloby
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26.8.2015, čj. 2 Afs 193/2015-62,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud však zohlednil, že pokud by uvedené finanční zdroje byly použity k úhradě doměřené daně a penále, disponovala by stěžovatelka nadále částkou, která představuje jen zlomek jejích ročních mzdových nákladů, nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění i nákladů na výkonovou spotřebu (viz výkaz zisku a ztráty za rok 2014), a proto by stěžovatelka reálně byla ohrožena újmou nikoli bagatelní, neboť by jí hrozilo, že nebude schopna nadále financovat svou činnost.
Odkladný účinek kasační stížnosti v nedávné době prošel svou renesancí. To z důvodu, že NSS vyjasnil podmínky jeho užití. A nutno říci, že tyto jsou postaveny tak, že na ně dosáhne množství stěžovatelů. Stejným způsobem je pak nutno přistupovat také k dokladnému účinku žaloby, jelikož je to právě právní úprava odkladného účinku žaloby, na kterou je ve věci odkladného účinku kasační stížnosti odkazováno.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní