Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016

Vydáno: 26 minut čtení

Dne 25.8.2015 podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o účetnictví , která s účinností od 1.1.2016 přinese řadu novinek a změn reagujících na nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26.6.2013 o ročních účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. Novela byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 10.9.2015, a to pod číslem 221/2015 Sb.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016
Ing.
Lenka
Froschová
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
Ač byl novele zákona věnován příspěvek v letním dvojčísle časopisu, připomeňme si v bodech alespoň hlavní změny, které novelizace účetního právního předpisu přinese:
-
doplnění definice subjektu veřejného zájmu,
-
kategorizace účetních jednotek - mikro, malé, střední a velké,
-
kategorizace konsolidačních skupin účetních jednotek - malé, střední a velké,
-
zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách,
-
znovuzavedení jednoduchého účetnictví.
Navrhované změny se zákonitě musí promítnout také do prováděcího předpisu k tomuto zákonu. Očekávaná novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů 2.10.2015 pod č. 250/2015 Sb. Účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, budou muset v novém roce do svého účetnictví reflektovat také změny, které jsou závazně nařizovány tímto právním předpisem. Novela vyhlášky si klade za cíl v souladu se zákonem o účetnictví upravit účetní metody a dále stanovit nové uspořádání, označení a obsahové vymezení položek účetních výkazů. Přehled změn přináší následující text.
 
A) Rozsah účetních výkazů a informace v příloze v účetní závěrce
V reakci na nově (novelou zákona o účetnictví) zavedenou kategorizaci účetních jednotek byl do vyhlášky vložen nový § 3a, který stanoví, které účetní jednotky mají povinnost sestavovat rozvahu/výkaz zisku a ztráty v plném a které ve zkráceném rozsahu, včetně obsahového vymezení položek, a dále stanoví obsah informací v příloze k účetní závěrce.
1. Rozvaha
 I-----------I----------------------------------------------------------------I I Kategorie I            Rozvaha v rozsahu            I I účetních I                                I I jednotek I                                I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I      I    PLNÉM    I   ZKRÁCENÉM   I obsahové vymezení I I      I           I           I   položek    I I      I           I           I   rozvahy ve   I I      I           I           I zkráceném rozsahu I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I  mikro  I   které mají   I  které nemají   I položky označené I I      I povinnost ověření I povinnost ověření I   písmeny    I I      I  ÚZ auditorem   I  ÚZ auditorem   I          I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I  malé  I   které mají   I  které nemají   I položky označené I I      I povinnost ověření I povinnost ověření I písmeny a římskými I I      I  ÚZ auditorem   I  ÚZ auditorem   I  číslicemi s   I I      I           I           I výjimkou položek I I      I           I           I C.II.1. Dlouhodobé I I      I           I           I  pohledávky a  I I      I           I           I C.II.2. Krátkodobé I I      I           I           I   pohledávky   I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I střední I    vždy     I     X     I     X     I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I  velké  I    vždy     I     X     I     X     I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I 
2. Výkaz zisku a ztráty
 I-----------I----------------------------------------------------------------I I Kategorie I         Výkaz zisku a ztráty v rozsahu         I I účetních I                                I I jednotek I                                I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I      I    PLNÉM    I   ZKRÁCENÉM   I          I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I      I sestavují účetní  I           I obsahové vymezení I I      I  jednotky, které  I           I   položek    I I      I  jsou obchodními  I           I  výkazu zisku a  I I      I společnostmi (bez I           I   ztráty ve   I I      I   ohledu na   I           I zkráceném rozsahu I I      I  kategorii), a z  I           I          I I      I ostatních účetních I           I          I I      I jednotek ty, které I           I          I I      I  splňují tyto   I           I          I I      I   podmínky:   I           I          I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I  mikro  I  mají povinnost  I  nejsou obchodní  I položky označené I I  malé  I   ověření ÚZ   I  společností a  I římskými číslicemi I I      I   auditorem   I nemají povinnost  I  nebo písmeny a  I I      I           I   ověření ÚZ   I výpočtové položky I I      I           I   auditorem   I          I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I I střední I    vždy     I     X     I     X     I I  velké  I           I           I          I I-----------I---------------------I---------------------I--------------------I 
3. Příloha v účetní závěrce
 I-----------I----------------------------------------------------------------I I Kategorie I       Příloha v účetní závěrce v rozsahu        I I účetních I                                I I jednotek I                                I I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I I      I   PLNÉM   I  zahrnuje  I  ZKRÁCENÉM  I  zahrnuje  I I      I        I  informace  I        I  informace  I I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I I  mikro  I které mají  I  dle § 39 a  I které nemají I  dle § 39  I I      I  povinnost  I   § 39a   I  povinnost  I        I I      I ověření ÚZ  I        I ověření ÚZ  I        I I      I  auditorem  I        I  auditorem  I        I I  malé  I        I        I        I        I I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I I střední I   vždy   I dle § 39 a 39b I    X    I    X    I I  velké  I   vždy   I dle § 39 a 39b I    X    I    X    I I      I        I a uvedou také I        I        I I      I        I  doplňující  I        I        I I      I        I informace dle I        I        I I      I        I   §     39c   I        I        I I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I 
Základní informace, které je nutné uvést v příloze v účetní závěrce, jsou vyjmenovány v § 39. Jedná se o informace podle § 18 odst. 3 zákona (jméno, sídlo, identifikační číslo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky a podpisový záznam statutárního orgánu) a dále o informace týkající se:
-
použitých účetních zásad, metod a odchylek od těchto metod, zároveň také jejich vlivu na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky,
-
použitého oceňovacího modelu a techniky při ocenění reálnou hodnotou,
-
výše pohledávek a dluhů s dobou splatnosti delší než 5 let,
-
výše pohledávek a dluhů krytých věcnými zárukami,
-
výše pohledávek a dluhů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk, jež nejsou vykázány v rozvaze,
-
výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů, úrokových sazeb, podmínek a dosud splacených, odepsaných a prominutých částek, a to ve vztahu k členům správních, řídicích a dozorčích orgánů,
-
výše a povahy mimořádných nákladů a výnosů (co do objemu či původem),
-
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců.
Mikro a malá účetní jednotka bez povinnosti ověření jejich účetní závěrky auditorem také uvedou informaci o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.
V § 39a je podán výčet dalších informací, které jsou v příloze v účetní závěrce povinny uvádět mikro a malé účetní jednotky, jejichž účetní závěrka je ověřována auditorem. Z taxativního výčtu ve vyhlášce uvádíme jeho nástin:
-
počáteční stav, obrat a konečný stav jednotlivých položek dlouhodobých aktiv, opravných položek a oprávek,
-
výši úroků v případě, že tyto úroky vstupují dle rozhodnutí účetní jednotky do ocenění majetku,
-
název a sídlo účetní jednotky sestavující konsolidovanou účetní závěrku,
-
povahu a obchodní účel podrozvahových operací (bez uvedení finančního dopadu),
-
informace o transakcích uskutečněných se spřízněnou stranou, pokud tyto transakce nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
Další informace uvedené v § 39b jsou určené pro přílohu středních a velkých účetních jednotek:
-
název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. Za určitých vyhláškou stanovených podmínek se uvede také výše vlastního kapitálu a výše výsledku hospodaření těchto účetních jednotek za poslední účetní období,
-
název, sídlo a právní forma účetních jednotek, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,
-
název a sídlo účetní jednotky sestavující konsolidovanou účetní závěrku a místo, kde je tuto konsolidovanou účetní závěrku možné získat,
-
počet a jmenovitá hodnota během účetního období vydaných akcií,
-
informace o vyměnitelných dluhopisech a podobných cenných papírech,
-
doplnění průměrného počtu zaměstnanců o rozčlenění dle kategorií,
-
výše odměn členů správních, řídicích a dozorčích orgánů, a výše penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů,
-
navrhovaný způsob rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,
-
počáteční stav, obrat a konečný stav jednotlivých položek dlouhodobých aktiv, opravných položek a oprávek,
-
výše úroků v případě, že tyto úroky vstupují dle rozhodnutí účetní jednotky do ocenění majetku,
-
výše odložené daně,
-
povaha a obchodní účel podrozvahových operací (bez uvedení finančního dopadu),
-
informace o transakcích uskutečněných se spřízněnou stranou, pokud tyto transakce nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
Velká účetní jednotka doplní za podmínek dle § 39c vyhlášky v účetní závěrce také informace o:
-
rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a zeměpisných trhů,
-
odměnách auditorům za provedení auditu účetní závěrky, za jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby.
Informace uvedené v příloze se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
 
B) Nová podoba účetních výkazů
Byly navrženy nové účetní výkazy v plném a ve zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek a nového či zpřesněného obsahu těchto položek v účetních výkazech pro jednotlivé kategorie.
 
1. Změny v uspořádání a označování položek rozvahy
 I----------------------------------------------------------------------------I I AKTIVA CELKEM                               I I----------------------------------------------------------------------------I I A. Pohledávky za upsaný základní 
kapitál
I I----------------------------------------------------------------------------I I B. Dlouhodobý majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.2. Ocenitelná práva I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.2.1. Software I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.3.
Goodwill
I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a I I nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný I I majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II. Dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.1. Pozemky a stavby I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.1.1. Pozemky I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.1.2. Stavby I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a I I nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III. Dlouhdobý finanční majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.3 Podíly - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.6 Zápůjčky a úvěry - ostatní I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1. I I Jiný dlouhodobý finanční majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční I I majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I C. Oběžná aktiva I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I. Zásoby I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.1. Materiál I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.3. Výrobky a zboží I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.3.1. Výrobky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.3.2. Zboží I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II. Pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1. Dlouhodobé pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.5. Pohledávky - ostatní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.5.4. Jiné pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2. Krátkodobé pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4. Pohledávky - ostatní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2.4.6. Jiné pohledávky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.III. Krátkodobý finanční majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek I I----------------------------------------------------------------------------I I C.IV. Peněžní prostředky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně I I----------------------------------------------------------------------------I I C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech I I----------------------------------------------------------------------------I I D. Časové rozlišení aktiv I I----------------------------------------------------------------------------I I D.1. Náklady příštích období I I----------------------------------------------------------------------------I I D.2. Komplexní náklady příštích období I I----------------------------------------------------------------------------I I D.3. Příjmy příštích období I I----------------------------------------------------------------------------I I----------------------------------------------------------------------------I I PASIVA CELKEM I I----------------------------------------------------------------------------I I A. Vlastní
kapitál
I I----------------------------------------------------------------------------I I A.I. Základní
kapitál
I I----------------------------------------------------------------------------I I A.I.1. Základní
kapitál
I I----------------------------------------------------------------------------I I A.I.2. Vlastní podíly (-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.I.3. Změny základního kapitálu I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II. Ážio a kapitálové fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.1. Ážio I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2. Kapitálové fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a I I závazků (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách I I obchodních korporací (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních I I korporací (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.III. Fondy ze zisku I I----------------------------------------------------------------------------I I A.III.1. Ostatní rezervní fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I A.III.2. Statutární a ostatní fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let I I----------------------------------------------------------------------------I I A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) I I----------------------------------------------------------------------------I I A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) I I----------------------------------------------------------------------------I I B. + C. Cizí zdroje I I----------------------------------------------------------------------------I I B. Rezervy I I----------------------------------------------------------------------------I I B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I B.2. Rezerva na daň z příjmů I I----------------------------------------------------------------------------I I B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů I I----------------------------------------------------------------------------I I B.4. Ostatní rezervy I I----------------------------------------------------------------------------I I C. Závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I. Dlouhodobé závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.1. Vydané dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.1.2. Ostatní dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.4. Závazky z obchodních vztahů I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.7. Závazky - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.8. Odložený daňový závazek I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.9. Závazky - ostatní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.9.1. Závazky ke společníkům I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.9.2. Dohadné účty pasivní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.I.9.3. Jiné závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II. Krátkodobé závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1. Vydané dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.1.2. Ostatní dluhopisy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.4. Závazky z obchodních vztahů I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.7. Závazky - podstatný vliv I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8. Závazky ostatní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.1. Závazky ke společníkům I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a I I zdravotního pojištění I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.5. Stát - daňové závazky a
dotace
I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.6. Dohadné účty pasivní I I----------------------------------------------------------------------------I I C.II.8.7. Jiné závazky I I----------------------------------------------------------------------------I I D. Časové rozlišení pasiv I I----------------------------------------------------------------------------I I D.1. Výdaje příštích období I I----------------------------------------------------------------------------I I D.2. Výnosy příštích období I I----------------------------------------------------------------------------I
 
2. Změny v uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění
 I----------------------------------------------------------------------------I I VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                            I I----------------------------------------------------------------------------I I I. Tržby z prodeje výrobků a služeb                    I I----------------------------------------------------------------------------I I II. Tržby za prodej zboží                         I I----------------------------------------------------------------------------I I   A. Výkonová spotřeba                          I I----------------------------------------------------------------------------I I    A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží              I I----------------------------------------------------------------------------I I    A.2. Spotřeba materiálu a energie                  I I----------------------------------------------------------------------------I I    A.3. Služby                             I I----------------------------------------------------------------------------I I   B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)              I I----------------------------------------------------------------------------I I   C. Aktivace (-)                            I I----------------------------------------------------------------------------I I   D. Osobní náklady                           I I----------------------------------------------------------------------------I I    D.1. Mzdové náklady                         I I----------------------------------------------------------------------------I I    D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a     I I    ostatní náklady                           I I----------------------------------------------------------------------------I I       D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  I I----------------------------------------------------------------------------I I       D.2.2. Ostatní náklady                     I I----------------------------------------------------------------------------I I   E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                  I I----------------------------------------------------------------------------I I    E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    I I----------------------------------------------------------------------------I I       E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného    I I       majetku - trvalé                        I I----------------------------------------------------------------------------I I       E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného    I I       majetku - dočasné                       I I----------------------------------------------------------------------------I I    E.2. Úpravy hodnot zásob                      I I----------------------------------------------------------------------------I I    E.3. Úpravy hodnot pohledávek                    I I----------------------------------------------------------------------------I I III. Ostatní provozní výnosy                        I I----------------------------------------------------------------------------I I   III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku             I I----------------------------------------------------------------------------I I   III.2. Tržby z prodaného materiálu                  I I----------------------------------------------------------------------------I I   III.3. Jiné provozní výnosy                      I I----------------------------------------------------------------------------I I   F. Ostatní provozní náklady                      I I----------------------------------------------------------------------------I I     F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku        I I----------------------------------------------------------------------------I I     F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu              I I----------------------------------------------------------------------------I I     F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti              I I----------------------------------------------------------------------------I I     F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích    I I     období                               I I----------------------------------------------------------------------------I I     F.5. Jiné provozní náklady                     I I----------------------------------------------------------------------------I I * Provozní výsledek hospodaření (+/-)                   I I----------------------------------------------------------------------------I I IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly           I I----------------------------------------------------------------------------I I   IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba         I I----------------------------------------------------------------------------I I   IV.2. Ostatní výnosy z podílů                     I I----------------------------------------------------------------------------I I   G. Náklady vynaložené na prodané podíly                I I----------------------------------------------------------------------------I I V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           I I----------------------------------------------------------------------------I I  V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo I I  ovládající osoba                            I I----------------------------------------------------------------------------I I  V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     I I----------------------------------------------------------------------------I I  H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem    I I----------------------------------------------------------------------------I I VI. Výnosové úroky a podobné výnosy                    I I----------------------------------------------------------------------------I I   VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba I I----------------------------------------------------------------------------I I   VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy             I I----------------------------------------------------------------------------I I   I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti             I I----------------------------------------------------------------------------I I   J. Nákladové úroky a podobné náklady                  I I----------------------------------------------------------------------------I I    J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající  I I    osoba                                I I----------------------------------------------------------------------------I I    J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady           I I----------------------------------------------------------------------------I I VII. Ostatní finanční výnosy                        I I----------------------------------------------------------------------------I     I   K. Ostatní finanční náklady                      I I----------------------------------------------------------------------------I I * Finanční výsledek hospodaření (+/-)                   I I----------------------------------------------------------------------------I I ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                I I----------------------------------------------------------------------------I I   L. Daň z příjmů                            I I----------------------------------------------------------------------------I I    L.1. Daň z příjmů splatná                      I I----------------------------------------------------------------------------I I    L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)                  I I----------------------------------------------------------------------------I I ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                  I I----------------------------------------------------------------------------I I   M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)       I I----------------------------------------------------------------------------I I *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)              I I----------------------------------------------------------------------------I I * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  I I----------------------------------------------------------------------------I 
 
C) Změny ve vykazování a v účetních metodách
-
Zřizovací výdaje
Zřizovací výdaje již nebudou vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud však účetní jednotka eviduje zřizovací výdaje dle ustanovení platného do 31.12.2015, bude v tomto vykazování pokračovat také po vstupu novely v platnost a zřizovací výdaje bude evidovat jako ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, a to až do jejich vyřazení. Zřizovací výdaje, které nově vznikající účetní jednotka vynaloží po 1.1.2016, budou s ohledem na věcné a časové souvislosti zaúčtovány jako náklady.
-
Goodwill
Podle stávající právní úpravy není doba odpisování goodwillu omezena. Avšak nová úprava zavádí horní hranici pro dobu odpisování, a to na 120 měsíců. Účetní jednotka může rozhodnout o odpisování goodwillu delším než 60 měsíců, nově však bude limitována zmíněnou hranicí 120 měsíců. Toto omezení dopadne i na
goodwill
, o němž je účtováno již před vstupem novely v platnost.
-
Zásoby vytvořené vlastní činností
O změně stavu zásob vytvořených vlastních činností bylo dosud účtováno jako o výnosech v účtové skupině „61 -Změna stavu zásob vlastní činnosti“. Novela vyhlášky však zavádí nový způsob účtování, a to prostřednictvím příslušného účtu v nové účtové skupině nákladů „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“. Přírůstek nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých a ostatních zvířat a jejich skupin tak bude zaúčtován ve prospěch tohoto účtu, úbytek těchto zásob naopak na jeho vrub. Ve výkazu zisku a ztráty budou tyto účetní případy vykazovány v položce „B. Změna stavu zásob vlastní činností“.
-
Mimořádné náklady a výnosy
Samostatné vykazování mimořádných nákladů a mimořádných výnosů novela ruší. Tyto položky se tak přesunují do kategorie jiných provozních, resp. ostatních finančních nákladů (položka F.5., resp. K. ve výkazu zisku a ztráty) a jiných provozních, resp. ostatních finančních výnosů (položka III.3., resp. VII.). Účty z účtové skupiny 58 tak budou přejmenovány a použity k vykazování změny stavu zásob a aktivaci, viz dále.
-
Aktivace zásob a majetku
Na účtech v nově pojmenované účtové skupině „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“ se budou vykazovat náklady v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob a dlouhodobého majetku vlastní činností (místo původního účtování do skupiny „62 - Aktivace“). O aktivaci tedy nebude dále účtováno jako o výnosech, ale jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu z účtové skupiny 58. Aktivace zásob a majetku bude ve výkazu zisku a ztráty vykazována v položce „C. Aktivace“ a bude mít zápornou hodnotu.
-
Přijaté dary
Nová úprava mění také způsob účtování o přijatých darech. Přijaté dary tak již nebudou účtovány ve prospěch kapitálového účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy, ale jako jiné provozní výnosy, vykazované v položce III.3. Jiné provozní výnosy.
-
Dotace
Nově vložený odst. 6 v § 47 vyhlášky se zabývá účtováním
dotace
a definuje plnění, která jsou za dotaci považována. Stanoví, že pokud je na pořízení majetku nebo na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku poskytnuta
dotace
, sníží se o její hodnotu ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení.
-
Vzájemné zúčtování
S ohledem na významnost budou účetní jednotky uvádět v příloze v účetní závěrce také souhrnná vykázání typů účetních případů uvedených v § 58 odst. 2, kde jsou vyjmenovány položky, jež se v účetní závěrce nepovažují za vzájemné zúčtování, například kurzové rozdíly, zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, vykázání rezervy a uhrazených záloh na daň z příjmů a jiné.
-
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností
U zásob vytvořených vlastní činností se vlastní náklady nadále oceňují ve skutečné výši nebo podle způsobu kalkulace výroby. Požadavkem nové úpravy je však do ocenění zásob zahrnout nejenom přímé náklady (tedy náklady přímo přiřaditelné k jednotlivým druhům výrobků - například přímý materiál, mzdy), ale také poměrnou část jak variabilních, tak fixních nepřímých nákladů (správní režie), jež lze přiřadit k danému produktu a jež se vztahují k období činnosti. Dle požadavků novely vyhlášky jsou z ocenění zásob jednoznačně vyloučeny náklady na prodej, ty totiž nevznikají ve fázi výroby, ale až následně při odbytu (jedná se například o náklady na skladování, balení a expedici výrobků). Metodu ocenění si v souladu s principem významnosti a věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky zvolí účetní jednotka sama.
Schéma kalkulace přímých a nepřímých nákladů
Vyvstává tedy otázka, jak naložit se správní režií (například nájemné správních prostor a související energie, mzdy managementu), která provází celý cyklus výroby zásob, a to až po jejich realizaci. Jinými slovy řečeno, podle jakého klíče kalkulovat tyto nepřímé náklady na jednotlivé činnosti v procesu výroby. Účetní jednotky účtující o zásobách vlastní výroby tak čelí novému tlaku na nastavení svých interních procesů a účetních postupů tak, aby byly v souladu s novými požadavky právních předpisů. Požadavek na respektování principu významnosti je velice individuální a záleží na každém subjektu, jak ho s ohledem na svoji situaci zakomponuje do své metodiky ocenění. Musí však mít na paměti, že v případě ověřování ze strany kontrolního orgánu musí svoje rozhodnutí obhájit nenapadnutelnými argumenty.
Praxe: Od 1.1.2016 budou muset účetní jednotky přenastavit kalkulace a posoudit, jaké, resp. jaká část režijních nákladů bude vstupovat do ocenění zásob. Tato změna v ocenění je změnou účetní metody. Při účtování o změně metody bude účetní jednotka postupovat standardním způsobem (jako pomůcku vydala Národní účetní rada odborný názor, tedy interpretaci I-29 - Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách), a vzniklé rozdíly významné hodnoty tak zaúčtuje např. na účet 425 -Jiný výsledek hospodaření minulých let. O nevýznamných částkách bude účtováno na nákladové/výnosové účty v běžném období. Postup přecenění výrobků je následující:
 I--------------I-------------------------------------------------------------I I 31. 12. 2015 I přecenění KS výrobků na skladě novou metodou        I I       I-------------------------------------------------------------I I       I rozdíl z přecenění - významná hodnota            I I--------------I-------------------------------------------------------------I I 1. 1. 2016  I zaúčtování rozdílu na účet 425 - Jiný výsledek hospodaření I I       I minulých let                        I I--------------I-------------------------------------------------------------I 
 
Závěrem
Nejen při účtování během účetního období započatého v roce 2016, ale především při sestavování účetní závěrky za toto období se účetní jednotky budou muset podřídit mnoha novým pravidlům zakotveným v novelách účetních předpisů. Jelikož dochází mimo jiné také k velkému počtu změn v názvech a obsahu položek ve výkazech účetní závěrky, odkazuje novela vyhlášky na postup stanovený v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. Jedná se o jakýsi „převodový můstek“ mezi dvěma obdobími, jímž by se měly účetní jednotky řídit, aby byla zajištěna srovnatelnost vykazovaných údajů mezi běžným (míněno účetní období 2016) a minulým (míněno účetní období 2015) účetním obdobím.