Lenka Froschová

 • Článek
S účinností od 1. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů ČR dne 31. 12. 2020 vyhlášena dlouho diskutovaná novela zákona o daních z příjmů , a to jako zákon č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Novela se citelným způsobem dotkla také oblasti majetku, do níž zavádí změny, kterým je věnován následující příspěvek. Jedná se o změny reagující na současnou krizovou situaci spojenou s koronavirovou pandemií, jejichž cílem by dle Ministerstva financí ČR měla být podpora investiční aktivity poplatníků a českého průmyslu v obecné rovině.
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Cest ke generování pasivních příjmů je v současné době několik. Jednou z nich je úplatné poskytnutí vlastních aktiv jiné osobě, konkrétně (pro účely tohoto příspěvku) nemovitých věcí, a to formou nájmu. V této souvislosti je nutné zmínit, že taková dispozice s majetkem, která má za následek navýšení hodnoty majetku ve vlastnictví fyzické osoby, ať už ve formě peněžní, nebo nepeněžní, má daňové konsekvence v podobě podrobení obdrženého příjmu dani z příjmů.
Vydáno: 27. 01. 2020
 • Článek
Transakce, jejichž podstatou je dodání nemovité věci – pozemku – mohou u prodejců vyvolat řadu otázek souvisejících s daní z přidané hodnoty, a to především v závislosti na typu daňového subjektu, z jehož vlastnictví k převodu pozemku dochází. Neméně důležité je také faktické pojetí pozemku, který je předmětem prodeje. Předkládaný článek podává přehled variantních řešení pro různé situace, které mohou v praxi nastat, a to v kontextu zohlednění aplikace legislativy z oblasti DPH. Daňová analýza situací vychází primárně z ustanovení zakotvených v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “).
Vydáno: 12. 08. 2019
 • Článek
Předkládaný přehled legislativních novinek nabízí čtenářům především aktuality z oblasti daňové. Článek reflektuje na novinky zveřejněné na stránkách Finanční správy, dále poskytuje monitoring stavu v oblasti novelizace vybraných daňových zákonů a judikatury Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě podává přehled vybraných příspěvků, které byly v rámci projednávání na Koordinačním výboru uzavřeny bez rozporu.
Vydáno: 28. 05. 2018
 • Článek
Nejčastěji skloňovaným termínem posledních březnových dnů je v naší odborné praxi samozřejmě „daňové přiznání k dani z příjmů“. Lhůta pro podání daňového přiznání pro poplatníky, kteří k této povinnosti nezplnomocnili daňového poradce, uplynula dnem 3. 4. 2018. V procesu přípravy daňových přiznání se poplatníci museli vypořádat s mnoha novinkami, jež přinesla novela zákona o daních z příjmů a jež mohly být aplikovány již ve zdaňovacím období roku 2017. Podáním přiznání je sice „uzavřeno“ příslušné období, avšak bdělost v legislativní změti připravovaných aktualit by měla být stále na místě, neboť jde ruku v ruce s přípravou na bezchybné posouzení případů, se kterými se v praxi častěji i sporadicky setkáváme. Čtenářům je tímto článkem podán přehled novinek souvisejících s výkonem odborné profese.
Vydáno: 23. 04. 2018
 • Článek
Orientace v neustále se měnícím legislativním prostředí je mnohdy nadlidský úkon a sledování aktuálních změn by časově vyplnilo většinu dne. Pro usnadnění v přehledu novinek bychom tak v rámci našeho dalšího příspěvku čtenářům rádi poskytli informace týkající se například novely účetních předpisů, která je v účinnosti od 1. 1. 2018, nebo závěrů, jež vyplynuly ze stanovisek Generálního finančního ředitelství k projednávaným příspěvkům v rámci Koordinačních výborů.
Vydáno: 19. 02. 2018
 • Článek
Předkládaný příspěvek si klade za cíl obeznámit čtenáře s aktualitami, především z oblasti daňové, o kterých informovala Finanční správa na svých webových stránkách. Exkurz do dílčích daňových problematik je doplněn krátkou zmínkou o uzavřených příspěvcích projednávaných v rámci Koordinačního výboru, které jistě přinesou jasnější výklad a budou užitečným vodítkem pro poradce, kteří se ve své praxi s projednávanými oblastmi setkávají.
Vydáno: 19. 12. 2017
 • Článek
S novým vydáním měsíčníku se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Vývoj v úpravě některých oblastí doznává změn, jejichž sledování vyžaduje značnou časovou náročnost. Za poslední měsíc jsme mohli zaregistrovat především velké množství informací a metodických pokynů zveřejňovaných na webových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz ). Bližší informace k těmto sdělením, ale také další novinky především v oblasti daňové jsou obsahem následujícího příspěvku.
Vydáno: 20. 11. 2017
 • Článek
Astronomické léto se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, což se však nedá tvrdit v souvislosti s aktivitou zákonodárců. Co se týče množství vydaných informací a novinek, nelze druhou polovinu letních prázdnin jistě označit za „okurkovou sezónu“, a to především v legislativní oblasti daňové. V rámci následujícího přehledu je čtenářům poskytnut průřez aktualitami, jež mohly být za poslední měsíc v rámci monitoringu odvětví odbornou veřejností zaregistrovány.
Vydáno: 18. 09. 2017
 • Článek
Účetní jednotka – právnická osoba – se při svém fungování může dostat do situace, kdy v rámci svých obchodních aktivit bude povinna provést platbu do zahraničí, která svým charakterem představuje licenční poplatek. V tomto případě je nutné věnovat zvýšenou pozornost daňovému posouzení dané situace.
Vydáno: 28. 08. 2017
 • Článek
Následující příspěvek přináší čtenářům průřez novinkami, které jsme mohli v posledním měsíci zaregistrovat v oblasti legislativní. Vedle přehledu stavu novel různých zákonů je cílem článku dále předat přehled informací a sdělení, které v rámci pravidelného monitorování webových stránek Finanční správy ČR nemohly uniknout naší pozornosti.
Vydáno: 19. 06. 2017
 • Článek
Začátek měsíce března byl ve znamení náběhu druhé vlny elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), která se dotkla podnikatelských subjektů provozujících maloobchod a velkoobchod. Nejsilnější vlna zahrnující do povinnosti evidovat předmětné tržby nejširší okruh poplatníků daně z příjmů byla spuštěna 1. 3. 2017, přičemž k datu psaní příspěvku bylo v systému dle informací dostupných na portálu www.etrzby.cz zaevidováno bezmála 134 000 poplatníků. Případné komplikace s funkčností EET by však neměly subjekty zaměstnat natolik, aby u poplatníků, kterým nesestavuje daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, byla pod hrozbou sankce zmeškána lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2016, jež v letošním roce končí dne 3. 4. 2017. U poplatníků vedoucích účetnictví si dovolíme v úvodu příspěvku ještě také poukázat na novou podobu výkazů účetní závěrky související s kategorizací účetních jednotek, které je nutno k daňovému přiznání přikládat. Následující příspěvek dále podává přehled především daňových aktualit.
Vydáno: 30. 03. 2017
 • Článek
Blížící se konec roku je symbolem rekapitulací uplynulých měsíců. Pokud bychom měli hodnotit toto období z hlediska obsahu našich příspěvků, rozhodně se žádný měsíc nedá označit termínem „okurková sezóna“. Celý rok se nesl a stále nese ve znamení velkých legislativních novinek a změn, z nichž se převážná většina nesetkala u odborné veřejnosti zrovna s pozitivním ohlasem. Až praxe ukazuje na nedostatky, na něž zákonodárci reagují formou nových zákonů a novel. Ne jinak tomu je i v nastávajícím závěru roku. Čtenářům měsíčníku si tak dovolujeme předložit poslední letošní přehled legislativních novinek, které pro profesionální výkon odborné praxe vyžadují pozornost.
Vydáno: 30. 11. 2016
 • Článek
Legislativní novinky k 22. 8. 2016 Ing. Lenka Froschová Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o. Troufám si tvrdit, že mnoho z nás v čase dovolených doufalo, že tento poklidný...
Vydáno: 31. 08. 2016
 • Článek
Legislativní novinky k 16. 5. 2016 Ing. Lenka Froschová, Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o. S novým měsícem si v rámci rubriky dovolujeme předložit další přehled novinek, jež jsme...
Vydáno: 31. 05. 2016
 • Článek
V měsíci dubnu byla učiněna pomyslná tečka za celým legislativním procesem týkajícím se velmi diskutované a ze strany podnikajících subjektů zároveň obávané elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“). Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 4. června 2015, svého uzákonění se dočkal necelý rok poté, a to dne 13. dubna 2016. Pro velkou skupinu subjektů nastává období implementace tohoto nástroje, což s sebou v první řadě nese velikou náročnost na odpovídající technické a materiální vybavení. Podrobnější informace ohledně novinek v legislativě za poslední měsíc popisuje následující příspěvek.
Vydáno: 27. 04. 2016
 • Článek
První čtvrtletí roku 2016 je za námi. Ani toto období se však v naší praxi neobešlo bez klidového režimu zákonodárců. Neustále zmiňovaná elektronická evidence tržeb doznala svého schválení Senátem, čímž byl zpečetěn primární záměr v podobě narovnání podnikatelského prostředí v České republice a očekávaného dodatečného daňového výnosu na daních z příjmů a dani z přidané hodnoty, který by měla evidence tržeb přinést. Podrobnosti ke schválenému návrhu a přehled dalších aktualit je obsahem předkládaného příspěvku.
Vydáno: 30. 03. 2016
 • Článek
S novým vydáním měsíčníku se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Vývoj v úpravě některých oblastí doznává změn, jejichž sledování vyžaduje značnou časovou náročnost. Například nástroj v boji proti daňovým únikům - kontrolní hlášení - se na poli českých daňových předpisů nestačil ještě pořádně zaběhnout, nicméně vláda už v průběhu ledna 2016 stačila schválit novelu, která upravuje některé vybrané oblasti tohoto nástroje. Bližší informace k navrhovaným změnám, ale také další novinky v daňové, účetní a mzdové oblasti jsou obsahem následujícího příspěvku.
Vydáno: 27. 01. 2016
 • Článek
Legislativní novinky k 17. 11. 2015 Ing. Lenka Froschová, Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o. S novým vydáním měsíčníku bychom rádi čtenářům prezentovali další průřez novinkami, jež v naší...
Vydáno: 27. 11. 2015
 • Článek
Dne 25.8.2015 podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o účetnictví , která s účinností od 1.1.2016 přinese řadu novinek a změn reagujících na nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26.6.2013 o ročních účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. Novela byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 10.9.2015, a to pod číslem 221/2015 Sb.
Vydáno: 26. 11. 2015