Povinnost vyhotovit znalecký posudek

Vydáno: 2 minuty čtení
Povinnost vyhotovit znalecký posudek
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.6.2015, sp. zn. 10 Afs 24/2014, www.nssoud.cz
K předpisům:
I. Pouze skutečnost, že daňový subjekt byl všechny zadané projekty schopen realizovat a že byly provedeny za použití stávajících technologií, nestačí bez dalšího k jednoznačnému závěru, že tyto projekty nemohou být posouzeny jako projekty výzkumu a vývoje, za které je možno uplatnit odpočet od základu daně z příjmů dle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
II. Správce daně zpravidla nedisponuje dostatečnými technickými znalostmi k posouzení důkazních prostředků technické povahy navržených za účelem prokázání přítomnosti ocenitelného prvku novosti a technické nejistoty u přezkoumávaných projektů výzkumu a vývoje. Jsou-li tyto důkazy pro věc
relevantní
, je povinen ustanovit znalce dle § 95 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
Správci daně jsou mnohdy svěřeny pravomoci kontrolovat skutečnosti, pro jejichž pochopení však zpravidla nemá dostatečné odborné znalosti. Jednou z těchto oblastí je také posuzování výzkumu a vývoje, a to z titulu uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu. Jsou-li pak ze strany daňového subjektu předloženy důkazní prostředky technické povahy mající vztah k prokazovaným skutečnostem, bude povinností správce daně si tyto za pomoci znalce nechat přeložit do jemu srozumitelné řeči tak, aby je mohl následně hodnotit. Bez toho nelze uskutečnit řádné dokazování v souladu se zákonem.