Zánik práva na přeplatek

Vydáno: 2 minuty čtení
Zánik práva na přeplatek
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.6.2015, sp. zn. 2 Afs 234/2014, www.nssoud.cz
K předpisům:
Správce daně je tedy po zrušení rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu
ex offo
povinen stanovit úrok z neoprávněného jednání správce daně ve správné výši. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučiní, Nejvyšší správní soud neshledává žádnou právní překážku pro to, aby své pochybení nemohl také z vlastní iniciativy napravit. Pokud správce daně takovou překážku vytvořil výkladem § 254 odst. 5 ve spojení s § 159 daňového řádu, upřednostnil tím formalistický výklad práva před samotným účelem daňového řízení. V daňovém řádu je přitom zakotvena celá řada institutů, při jejichž realizaci postupují daňové orgány neformálně (fakticky); pokud zákon dává možnost daňovému subjektu domoci se podáním námitky „zprocesnění“ takového postupu (jak je tomu podle § 254 odst. 5 daňového řádu), nelze z toho zároveň dovozovat, že by neuplatněním námitky jeho právo na vyplacení úroku z neoprávněného jednání správce daně ve správné výši zaniklo. Daňový řád totiž v žádném svém ustanovení nestanoví, že by neuspokojené nároky daňových subjektů při placení daní zanikaly jinak než marným uplynutím lhůty pro placení daně, která činí 6 let (srov. § 155 odst. 7 a § 164 odst. 3 daňového řádu)
Přeplatek daňového subjektu je hmotněprávní nárok, který nemůže zaniknout jenom tím, že se je ho domáháno procesně vadným způsobem. Zmeškání jakýchkoliv procesních lhůt, např. lhůty pro podání námitek, tomu nemůže být na obtíž. Správce daně má povinnost přeplatek vydat po celou dobu lhůty pro vybrání daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád