Seznámení se s písemností

Vydáno: 1 minuta čtení
Seznámení se s písemností
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2015, sp. zn. 1 Afs 164/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s krajským soudem, že i při nahlížení do spisu se písemnost dostane do dispozice adresáta, tudíž i nahlížení do spisu lze považovat za skutečné seznámení se s písemností.
Nahlížení do spisů je s to za určitých okolností ovlivnit více procesních skutečností, než si daňové subjekty mnohdy myslí. Ve spise se totiž nachází značná část písemností, o kterých daňový subjekt nemusel mít ponětí. Přitom se může jednat o písemnosti, které správce daně v minulosti již (ne)úspěšně doručoval. Vidí-li tak nahlížející daňový subjekt některé písemnosti poprvé, je na něm, aby na tuto skutečnost patřičně reagoval. To např. skrze žádost o vyslovení neúčinnosti doručení.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád