Daňové řešení vybraných benefitů a plnění zaměstnancům

Vydáno: 12 minut čtení

V předkládaném příspěvku jsme se zaměřili na daňový a pojistný režim vybraných zaměstnaneckých benefitů a jiných plnění s častým využitím v praxi, ke kterým existuje minimum komentářů odborné veřejnosti.

Daňové řešení vybraných benefitů a plnění zaměstnancům
Rostislav
Frelich,
daňový poradce, Rödl & Partner
 
Rekreace od více zaměstnavatelů
Při poskytnutí rekreace a zájezdu je dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), u zaměstnance osvobozena z hodnoty nepeněžního plnění poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období.
Pokud zaměstnanec změní zaměstnavatele v průběhu roku nebo má současně více zaměstnavatelů, kteří poskytují rekreaci či zájezd, limit pro osvobození se vztahuje na zaměstnance a zdaňovací období, což dle našeho názoru vyplývá z ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Jak zaměstnavatel zjistí, zda zaměstnanec tento benefit již v daném kalendářním roce obdržel od jiného zaměstnavatele? Jednoduchým řešením může být například čestné prohlášení zaměstnance.
Na straně zaměstnavatele jde o daňově neúčinný náklad.1) Splnění podmínek je nutno sledovat kvůli dani ze závislé činnosti a odvodu pojistného.
Pojistné: příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.2)
 
Příspěvky na penzijní (při)pojištění a životní pojištění od více zaměstnavatelů
Dle §