Uplatňování extralegálních argumentů v daňovém právu (právní moralismus versus legalismus v daňovém právu)

Vydáno: 26 minut čtení

Při posilování státní správy v boji proti daňovým únikům, při příslušných legislativních a organizačních změnách, není vhodné odhlížet od skutečnosti, že se tímto způsobem do rozhodování v daňovém právu stále více dostává množství extralegálních (nontextuálních) (zejména morálních a normativně ekonomických) argumentů. Přitom je nutné vzít na vědomí existenci plurality morálek a normativních ekonomií ve formě tzv. rozumné neshody. Ve hře přitom jsou tak významné právní hodnoty, jako je právní jistota a demokratická legitimita, a tak významné ekonomické hodnoty, jako je ochota podnikatelů inovovat a podnikatelsky investovat.

Uplatňování extralegálních argumentů v daňovém právu (právní moralismus versus legalismus v daňovém právu)
Roman
Landgráf
V posledních letech sílí tlak politických elit v mnoha vyspělých zemích na zvýšení schopnosti daňově-právního systému bojovat s „nežádoucím“ chováním daňových subjektů. Předmětem tohoto příspěvku je připomenout skutečnosti, které v této situaci bývají někdy přehlíženy a které ve svém důsledku výrazně modifikují nazírání na některé nástroje či prostředky, které jsou k výše uvedenému politickému cíli legislativně navrhovány, resp. které jsou při rozhodování uplatňovány správními úřady a zejména soudy. Konkrétním cílem je přitom ukázat, že věčný problém právní teorie a filosofie o vztahu práva a morálky (a jiných normativních systémů) má v daňovém právu svůj specifický projev, který bývá přitom v právní politice, legislativní a rozhodovací činnosti často nedoceňován. Jde zejména o to, že při objektivní existenci plurality morálek (a jiných normativních systémů) není korektní se tvářit nebo předpokládat, že existuje ta jediná správná, objektivně poznatelná morálka, která má stát v základu jedině „správného“ systému právních norem a právního rozhodování, a vůči níž právě má být „správnost“ právního systému poměřována. V systému daňového práva to konkrétně může například znamenat, že nelze přijímat jako objektivní morální fakt, že platit daně v „přiměřené“ výši je „správné“, anebo že je morálně „nesprávné“ daňové odvody optimalizovat.
Je možno také říci, že daňové právo se definitivně a stále více rozchází s ideou právní jistoty, předvídatelnosti práva a právních následků. Důvodem je politický, politicko-právní tlak na zvýšení síly nástrojů pro řešení Tax Fraud a Tax Evasion, přičemž se tak činí prostředky (SAAR, GAAR), které zvyšují sílu extralegálních (morálních, ekonomických) normativních argumentů.
 
1. Fakticita existence extralegálních argumentů v daňovém právu
Není možné v dnešní době, resp. v posledních letech, nevidět, že zejména po finanční krizi roku 2008 je stále častěji slyšet jakýsi nový morální imperativ: „za vším nedobrým stojí zlí a nedobří podnikatelé, byznysmeni, kapitalisté, akcioví hráči - proto je potřeba vůči nim přitvrdit, a je to tak morálně správné (legitimní).“ K tomu se přidává, i pod vlivem některých vlivných ekonomických prací (Pikkety, 2014) zjištění, že rozdíly mezi bohatými a chudými se dále prohlubují, a proto že je tedy správné a morálně legitimní, (i) zvýšit daňové sazby zejména pro bohaté a (ii) přitvrdit v boji proti „agresivnímu“ daňovému plánování a proti vyhýbání se placení daně.
 
1.1 Pluralita morálek jako limitující faktor
Do značné míry, ať už nevědomky či úmyslně, se přitom přehlíží fakt, že nepochybně existuje v západní společnosti významná pluralita morálek a jiných normativních systémů (jako například normativní ekonomie či politická ekonomie či politologie) a tedy že není v tomto směru vůbec správné tvrdit, že morální pravdou (objektivně zjistitelnou) je, že zvyšování daní a zpřísnění tvrdosti daňových předpisů je legitimní a „správné“. Existuje totiž celá řada konkurenčních morálek či jiných normativních (např. politicko-ekonomických) přístupů, které tvrdí něco jiného či dokonce opak. Představitele ekonomické školy „supply side economics“ například konstatují, že pokud se shodneme na cíli v podobě ekonomických přínosů (růstu) pro společnost, pak k tomuto cíli slouží zejména svoboda a kreativita podnikatelů, jejich schopnost a ochota riskovat a investovat, zkoumat a ověřovat, a z tohoto pohledu pak je legitimní a „správné“, aby daňový systém byl maximálně stabilní, v maximální míře předvídatelný. K podobným závěrům pak vede například také teorie informace aplikovaná na ekonomii. V tomto ohledu, v této etické či normativní situaci, je pak velmi obtížně legitimizovatelné zvyšovat míru nejistoty, nepředvídatelnosti daňového práva.
 
1.2 Nejen daňoví poplatníci mohou být náchylní k porušování zákona
Ze sdělení, chování a jednání politických elit lze rovněž vyčíst, že hodlají zvýšit tvrdost daňových předpisů směrem k potírání „nesprávného“ chování daňových subjektů. Více či méně skrytou premisou těchto aktivit je, že daňové subjekty (podnikatelé) jsou podezříváni z náklonnosti k obcházení či přímo porušování daňového práva. Je však potřeba si přitom v plné míře uvědomit, že neexistuje žádný logický argument ani empiricky ověřitelný fakt, že by náchylnost k porušování práva mezi podnikateli byla vyšší než podobná náchylnost u ostatních členů společnosti, včetně správních úředníků. Toto konstatování je významné proto, že je potřeba bedlivě zvažovat, jakým způsobem a do jaké míry zvyšovat moc a rozšiřovat diskreční pravomoc na straně úředníků pod praporem boje proti daňovým únikům, protože to samozřejmě, ve světle výše uvedeného, zvyšuje riziko porušování zákona ze strany úředníků.
 
1.3 Rozhodování nejen podle textu zákona
S ohledem na téma tohoto příspěvku je zejména potřeba poukázat na faktickou přítomnost extralegálních argumentů v daňovém právu, resp. na faktickou neexistenci rozhodování jen podle textu zákona, jen podle zákonných pravidel, tedy na faktickou existenci rozhodování i podle principů a zásad, často i nepsaných. Není tedy udržitelná pozice, že se rozhoduje čistě podle práva, podle zákona v čistě pozitivněprávním smyslu. Všechny letité právně teoretické diskuse se tak samozřejmě projevují i v právu daňovém, počínaje již nejednoznačnou a nikoliv všeobecně přijímanou definicí samotného pojmu práva. V této souvislosti je samozřejmě základním pilířem této otázky principiální spor mezi tzv. školou právního pozitivismu a školou přirozeně právní (nonpozitivní). Spor mezi těmito dvěma základními filozoficko-právními liniemi uvažování se přitom právě točí kolem vztahu práva a morálky. Zatímco pozitivisté stojí spíše na pozici oddělení normativního světa práva od normativního světa morálky, nonpozitivisté považují morálku za více či méně základní součást práva. S tím pak také souvisí otázka způsobu či metodologie výkladu práva, kdy na jedné straně spektra stojí tzv. textualismus, podle kterého se při výkladu máme co možná v maximální míře držet úzkého gramatického výkladu slov zákona, na druhé straně tohoto spektra pak stojí purposivní metody, které se snaží v maximální míře zohlednit při výkladu cíle či úmysly zákonodárce (subjektivní) či zákona (objektivní). Ve hře přitom současně je i otázka právní jistoty a demokratické legitimity. Většina současných právně filozofických směrů pak také, více či méně, vědomě či nevědomě, připouští, že poznatelnost morálních faktů, tj. objektivní poznatelnost toho, co je či není správné, je přinejmenším problematická, když ne přímo nemožná. Je potřeba se tak smířit s tím, že ve skutečnosti při rozhodování úřadů či soudů, při aplikaci práva, hraje výraznou roli hodnotové či kulturní pozadí (předporozumění) toho kterého rozhodujícího aktéra.
 
1.4 Rozhodování aktéra zdůrazňující hodnotu svobody
Pokud tedy například budeme předpokládat takového aktéra (úředníka, soudce), který mezi nejvýznamnějšími hodnotami bude uznávat hodnotu svobody jednotlivce, pak se s velkou pravděpodobností1) bude orientovat spíše na právně-pozitivistické vidění, a zákony bude vykládat spíše textuálně než purposivisticky. Bude tomu tak proto, že bude chápat, že pro maximální míru zachování udržení svobody jednotlivce (když zde samozřejmě máme na mysli zejména podnikatele, a to i ve formě právnických osob) je předpokladem vysoká míra stability a předvídatelnosti práva a rozhodování správních a soudních orgánů. Tento cíl totiž lépe naplní výklad zákona z hlediska jeho čtenáře, tedy výklad textuální, tj. s minimem nepředvídatelných a subjektivních (tedy ze čtení zákona nevyplývajících) faktorů. Proti tomu může být namítáno, že takovýmto způsobem může v některých případech být dosaženo výsledku nespravedlivého, či jinak „nesprávného“. Pokud však vezmeme v úvahu v tomto příspěvku zdůrazňovaný fakt rozumné neshody v základních morálních či jiných normativních (například normativně ekonomických) otázkách, docházíme k závěru, že je spíše nevítané, zejména pro absenci demokratické legitimity, aby úředníci a soudci do rozhodování vnášeli své vlastním vize o tom, co je spravedlivé či jinak „správné“. Řešení zmíněné rozumné morální neshody je zejména s ohledem na demokratickou legitimitu totiž vhodnější ponechat na demokraticky zvoleném zákonodárném orgánu.
 
1.5 Rozhodování aktéra zdůrazňující hodnotu spravedlnosti, dobra
Pokud na druhé straně budeme předpokládat takového aktéra správního (tedy správního úředníka) či soudního (tedy soudce) rozhodování, který mezi nejvýznamnějšími hodnotami bude uznávat spravedlnost nebo rovnost (uvažujme spíše ve formě egalitářství), pak se s velkou pravděpodobností bude orientovat spíše na přirozeně-právní koncepci, a zákon bude vykládat spíše purposivisticky (tedy podle smyslu nebo účelu) než textuálně. Bude tomu tak proto, že tímto způsobem bude lépe schopen do rozhodování vnést (pohříchu svojí partikulární) vizi spravedlnosti nebo rovnosti, a to často mimo nebo za rámec zákonného textu. Jde o to, že smysl a účel toho kterého zákonného textu se v podstatě musí „domýšlet“, jakkoli se často halí do rádoby exaktních postupů a metod. Souvisí s tím také častá námitka, že zákony, které jsou výsledkem konsensu (kompromisu) mnoha různých postojů prezentovaných mnoha politickými stranami ale i konkrétními poslanci v zákonodárném sboru, v podstatě nemají žádný společný smysl nebo účel, neboť každý jednotlivý poslanec mohl pro ten který text zákona hlasovat ze zcela jiného důvodu, tedy s ohledem na jiný smysl nebo účel. Speciálně v daňovém právu má pak tento přístup své podstatné problémy, protože koncepcí spravedlnosti či rovnosti ve vztahu k daním je velká řada - v podstatě právě tolik, kolik je všech různých politických nebo ekonomicko-politických směrů v akademické i praktické sféře. Tím samozřejmě velmi trpí nejen již zmíněná demokratická
legitimita
(protože o výběru této konkrétní koncepce spravedlnosti či rovnosti tak rozhodne nikým nevolený úředník či soudce, a nikoli demokraticky zvolený zákonodárný sbor), ale též i právní jistota a předvídatelnost, protože konkrétní rozhodnutí úřadu či soudu je významně závislé na konkrétních hodnotových a morálních predispozicích toho kterého konkrétního úředníka nebo soudce, což je sociální skutečnost opravdu těžko předem (navíc i bez znalosti toho, který konkrétní úředník či soudce bude tu kterou konkrétní věc v budoucnu rozhodovat) předvídatelná.
2. Obecně vztah práva a morálky (právní moralismus
versus
legalismus v daňovém právu)
V jurisprudenci uvažujeme právo často v hodnotových opozicích:
-
spravedlnost
versus
právní jistota
-
Radbruch (Radbruch, 2003) psal o napětí mezi:
-
spravedlností práva a
-
účelností práva a
-
právní jistotou;
-
férovost
versus
společenský blahobyt (Kaplow, 2001);
-
morální správnost
versus
demokratická
legitimita
(Waldron, 1999).
 
2.1 Pluralita i v normativní ekonomii
Všechny tyto hodnotové opozice se samozřejmě projevují i v právu daňovém (některé jsme naznačili již výše). Určitou zvláštností daňového práva ve vztahu k jiným odvětvím práva je to, že v mnoha ohledech tvorby, aplikace i (nejen) akademického uvažování má výrazně nakročeno do oblasti ekonomie - daně samy o sobě tvoří významnou nákladovou položku v účetnictví podnikatelů a naprosto zásadní příjmovou položku v rozpočtu států. Tvorba daňové legislativy, zejména co do základního parametrického nastavení, je předmětem zkoumání mnoha škol ekonomických teorií. Normativně ekonomické náhledy pak tedy hrají významnou roli při řešení výše naznačených základních hodnotových opozic. Je však potřeba si uvědomit, že stejně tak jako morálka (viz výše), tak i normativní ekonomie vykazuje významné znaky plurality, resp. rozumné názorové neshody. Konkrétně to například může znamenat, že jakkoliv současné mainstreamové uvažování je významně pod vlivem keynesiánského přístupu, je potřeba vzít na vědomí, že zde existují i významně odlišné politicko-ekonomické školy (např. rakouská nebo chicagská), které mají ve svém středu rovněž nositele Nobelovy ceny a tedy představují zcela jistě nepřehlédnutelný a nepominutelný normativně ekonomický směr. Tyto školy vykazují (prakticky mnoho let trvale) zásadní neshodu například v odpovědi na otázku, co je účelem daňového práva a co je v daňovém právu považováno za spravedlivé; rovněž tak se neshodují v otázce regulace či deregulace tvorby společenského blahobytu a míry jeho přerozdělování. Proto by bylo iluzí se domnívat, že pro nastavení a řešení výše naznačený hodnotových opozic přináší ekonomická teorie významnější stabilizační benefity.
 
2.2 Legalismus, formalismus, právní moralismus
Už výše jsme uvedli, že základní dělení v teorii práva ve vztahu k otázce spojení či oddělení práva a morálky je na právní pozitivismus a nonpozitivismus. Například nonpozitivista Ronald Dworkin v současnosti argumentuje pro názor, že právo a morálka tvoří jeden systém, resp. že právo je odvětvím morálky (Dworkin, 2011, s. 400-403).
Je možno ještě uvést toto dělení:
-
legalismus = optimistická víra, že jestliže jsou zákony dobře napsané, pak dokáží jednoznačně odpovědět na každou právní otázku, takže soudce pak může být jenom ústy zákona;
-
formalismus = požaduje striktní dodržování pravidel bez ohledu na jejich účel;
-
zákonný pozitivismus (identita práva a zákonů) = pojmově redukuje právo na zákony.
Zejména v daňovém právu bychom měli být opatrní i v opačném směru, totiž ve směru právního moralismu, což je názor, že právo by mělo být v harmonii s požadavky morálky, takže tvorba, ale i aplikace (včetně
interpretace
) práva, by se měly řídit morálními intuicemi (Ristroph, 2010). Právní moralismus je názor, že stát by měl pomocí prostředků veřejné moci vynucovat morálku; vlastně jde o to, že morálka bere do své ruky meč veřejné moci. Právní moralisté se sice neshodnou na tom, co je (objektivně) nemorální, ale shodnout se na tom, že obsah práva má korespondovat morálce. Právní moralismus může být spojený se státním paternalismem. Stát by prý měl své občany morálně vychovávat. Hlavním problémem spojení právního moralismu s legalismem je, že zákon, jestliže má být konzistentní, může kodifikovat pouze jednu partikulární morálku. Moralistický legalismus se tak stává imperialismem jedné morálky (Sobek, 2011, s. 11) - poskytuje právní autoritu a právní donucení jedné partikulární koncepci morálky, přitom ostatní (konkurenční) morální systémy odkazuje do ilegality.
S tím také souvisí soudní rozhodování. Obvykle se rozlišují tři ideologie soudního rozhodování:
1.
Vázané rozhodování - soudce je jenom ústy zákona, takže mechanicky aplikuje zákonné normy na zjištěný skutkový stav.
2.
Volné rozhodování - vymezuje se proti právnímu formalismu a ponechává velmi široký prostor pro soudcovskou diskreci.
3.
Racionální rozhodování - kompromis mezi oběma extrémy (dnes naprosto převažující ideologie).
V současné jurisprudenci se diskuse vede na téma, jestli onen (správný) racionální kompromis má být o kousek více ve směru vázanosti, anebo o kousek více ve směru volnosti.
 
2.3 Rozumná neshoda
Už výše jsme se několikrát dotkli pojmu rozumná morální neshoda. Jedná se o takovou neshodu, která trvale odolává racionální argumentaci, nebo je dokonce produktem racionální argumentace. Morální
pluralismus
je přirozeným produktem demokratické společnosti s otevřenou diskusí.
Často se vyskytují názory, že pozitivní právo je radikálně neurčité a inkoherentní, zatímco morálka je epistemicky samozřejmá (self-evident) a jednoznačná, protože na tom, co je či není morálně správné, se přece musíme všichni víceméně shodnout. Samozřejmě, že zákonné právo, jakkoliv promyšleně a precizně může být formulované, vždy bude regulačně neúplné, nejednoznačné, vágní a vnitřně nekonzistentní, ale proč si myslet, že morálka je na tom z tohoto hlediska lépe? Jedná se pak o podivnou kombinaci subjektivní právní názory
versus
objektivní morální pravdy.
Při úvahách o morálním pozadí rozhodování, resp. o existenci či neexistenci té jediné správné, rozumem zjistitelné morálky, není neúčelné si uvědomit, že soudci, jakkoliv se snaží rozumně argumentovat, nedokáží najít konsenzus ani mezi sebou, natož aby přesvědčily všechny rozumné občany.
Je také zřejmým faktem, že na úrovni
abstraktní
formulace existuje docela velký konsensus ohledně základních práv, ale současně existuje silná neshoda, co ona práva vlastně znamenají, když jsou aplikována v konkrétních případech a když okolnosti vyžadují autoritativní rozhodnutí (Sadurski, 2008, s. 27-28).
 
3. Aktuální právně-politická situace
Jak jsme již uvedli, vyhýbání se či obcházení placení daní se stalo jedním z významných společenských a politických témat poslední doby. V Evropě tato situace vyústila před několika lety v aktivizaci Evropské komise, která začala vydávat prohlášení o vyhýbání se a obcházení daní, o nárůstu tohoto trendu a o připravovaných opatření v boji proti tomuto procesu. Prvním hmatatelným výsledkem byla zpráva evropské komise o potřebě vytvořit koordinovanou strategii ke zlepšením boje proti daňovým podvodům ze dne 31.5.2006. Tato zpráva odhadovala výši daňových podvodů v hodnotě 2-2,5% hrubého domácího produktu členských států, tedy přibližně ve výši 235 bilionů EUR. Podle této zprávy hlavní část tvoří DPH a spotřební daně, nejvíce pak v karuselových podvodech. Dne 6.12.2012 pak následoval zatím nejvýznamnější počin: Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, ve formě sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „Prosincový akční plán“). Dne 21.5.2013 pak Evropský parlament s tímto vyjádřil souhlas, když v usnesení mimo jiné konstatoval: „Evropský parlament naléhavě vyzývá členské státy, aby v zájmu potírání agresivního daňového plánování co nejdříve provedly návrh Komise na zavedení obecného pravidla proti zneužívání a aby do svých úmluv o zamezení dvojího zdanění doplnily doložku o dvojím nezdanění; vybízí členské státy, aby neuznávaly slevy na dani vyplývající z vykonstruovaných operací nebo postrádající hospodářské odůvodnění; doporučuje zahájit práci na standardním souboru pravidel o zabránění dvojího zdanění určeného členským státům EU.“
Zmíněné prosincové sdělení bylo doprovázeno dvěma doporučeními:
-
Doporučení Komise ze dne 6.12.2012 o agresivním daňovém plánování (2012/772/EU)2),
-
Doporučení Komise ze dne 6.12.2012 týkající se opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné správy v oblasti daní (2012/771/EU)3).
Prosincový akční plán obsahuje dvě skupiny návrhů:
1.
lepší využití stávajících nástrojů a iniciativy Komise, s jejichž realizací je nutné pokročit,
2.
nové iniciativy Komise.
 
3.1 Nové iniciativy Komise
V prosincovém akčním plánu v části „Doporučení o agresivním daňovém plánování” Komise členské státy:
-
vybízí, aby do dohod o zamezení dvojího zdanění uzavřených s ostatními členskými státy EU, jakož i se třetími zeměmi, začlenily doložku upravující konkrétní určený druh dvojího nezdanění (double
non
-taxation),
-
doporučuje použít společné obecné pravidlo proti zneužívání (general
anti
-abuse rule, zkr. GAAR).
 
3.2 Obecné pravidlo proti zneužívání
V „prováděcím“ Doporučení Komise ze dne 6.12.2012 o agresivním daňovém plánování (2012/772/EU) se pak mimo jiné konstatuje, že „Daňové plánování je na celém světě tradičně považováno za legitimní postup“, přičemž „Agresivní daňové plánování spočívá v tom, že využívá drobných technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti.” Toto doporučení pak blíže specifikuje Komisí doporučené obecné pravidlo proti zneužívání, a to pro situace vnitrostátního i přeshraničního charakteru. Členské státy se zde vyzývají, aby do svých vnitrostátních předpisů zahrnuly toto ustanovení: „Uměle vytvořené opatření nebo uměle vytvořená řada opatření, která byla přijata s hlavním cílem vyhnout se zdanění a která vede k daňovému zvýhodnění, se nebere v úvahu. Vnitrostátní orgány řeší tato opatření pro daňové účely podle jejich ekonomické podstaty.“ Účel (cíl) vyhnout ze zdanění je podle tohoto doporučení naplněn v takovém případě, kdy opatření, bez ohledu na záměry daňového poplatníka, maří cíl, ducha a účel daňových předpisů. Cíl (vyhnout se zdanění) se považuje za hlavní, jestliže se jakýkoli jiný cíl, který souvisí s opatřením nebo řadou opatření nebo by s opatřením nebo řadou opatření mohl souviset, jeví vzhledem ke všem okolnostem případu jako velmi zanedbatelný.
V doporučení se dále uvádí, že je „opatření nebo řada opatření je uměle vytvořená, pokud jí chybí komerční podstata.“ Při určování, zda je opatření nebo řada opatření uměle vytvořená, se vnitrostátní orgány vyzývají, aby zvážily, zda zahrnou jednu nebo více z těchto situací:
-
právní charakteristika jednotlivých kroků, z kterých se opatření skládá, není konzistentní s právní podstatou opatření jako celku,
-
opatření nebo řada opatření je prováděna způsobem, který by nebyl běžně použit při činnosti, která je považována za rozumné podnikatelské chování,
-
opatření nebo řada opatření obsahuje prvky, které mají účinek, že se vzájemně nahrazují nebo ruší,
-
uzavřené transakce mají kruhový charakter,
-
opatření nebo řada opatření přináší značné daňové výhody, ale tato skutečnost se neodráží v podnikatelských rizicích, která daňový poplatník nese, nebo v jeho peněžních tocích,
-
očekávaný zisk před zdaněním je zanedbatelný ve srovnání s částkou očekávaného daňového zvýhodnění.
Je tedy možno konstatovat, že evropská komise navrhuje do právního řádu zavést obecné pravidlo proti zneužívání (GAAR), přičemž se zřejmě nechala inspirovat tím, že některé země ve svých právních řádech již tento nástroj mají (například Kanada 1987, Francie, Německo, Austrálie 1915, Nový Zéland 1891, Jižní Afrika 1941, Norsko, Holandsko 1930). Dne 17.7.2013 obecné pravidlo proti zneužívání (GAAR) do svého právního řádu (v oblastí daní) zavedla také Velká Británie.
Pro úplnost je možné dodat, že například v USA se v této oblasti uplatňují
common law
doktríny:
-
sham in fact,
-
sham in
substance
,
-
economic
substance
,
-
business purpose,
-
substance
over form,
-
step transactions.
S ohledem na téma tohoto příspěvku je potřeba konstatovat, že obecné pravidlo proti zneužívání, které hodlá zavést Evropská komise, nepochybně vnese do rozhodování v daňovém právu právě ony extralegální argumenty (co je: „rozumné podnikatelské chování“, „by nebyl běžně použit“, „značné daňové výhody“), které byly diskutovány výše.
Zásadním rysem (funkcí) pravidla zákazu zneužití je, že dochází k substituci pravidel zásadami (nahrazení pravidel zásadami). Obecné pravidlo proti zneužívání reálně pak působí tak, že vytváří fuzzy (neostrá) pravidla. Jakkoliv je možno argumentovat výhodností systému založeného na pravidlech, bývá z druhé strany namítáno, že pro úplné postihnutí „nesprávného“ chování daňovým subjektů by systém pravidel musel být příliš kompletní (složitý), pokud by tedy vůbec byl reálně možný.
Při nastavení takovéhoto daňového systému jsou v podstatě ve hře dvě možné volby:
1.
Právní jistota, ovšem za cenu objemného a složitého systému pravidel.
2.
Právní nejistota, ovšem výhoda méně objemného a složitého systému principů.
Je tedy možno v tomto ohledu konstatovat, že uplatnění zásad (standardů) chrání daňové právo předtím, aby bylo příliš komplexní (složité, spletité). Tím se však daňové právo dostalo do klasické figury řešení vztahu mezi pravidly a zásadami (principy). Principy obvykle vyjadřují úmysly či účely zákona, jsou vyjádřením hodnotového základu, jsou pravidly pro optimalizaci. Zde se samozřejmě opět objevuje problematika plurality morálek, rozumné neshody.
4. Tax Evasion
versus
Tax Avoidance
Při hledání odpovědi na otázku, které chování daňového subjektu je ještě dovoleným daňovým plánováním, dovolenou daňovou optimalizací, a které je již právně postižitelné, se v anglofonním světě obvykle točíme kolem pojmů Tax Fraud, Tax Evasion a Tax Avoidance. Daňová a celní unie EU (Taxation and Customs Union) má na první straně internetové prezentace Fight against tax fraud and tax evasion4) - evidentně se tedy jedná o klíčové politické téma. Je zde uvedeno toto vysvětlení uvedených pojmů:
-
Tax Fraud (Daňový podvod) - daňový podvod je formou úmyslného (záměrného) vyhýbání se dani, která je zpravidla postižitelné podle trestního práva. Pojem zahrnuje situace, ve kterých jsou předkládána záměrně nepravdivá přiznání (výkazy) předložená nebo jsou vytvářeny falešné dokumenty.
-
Tax Evasion (daňový únik) - obecně zahrnuje nezákonné dohody (uspořádání), ve kterých je daňová povinnost skryta nebo ignorována, tj. daňový poplatník platí nižší daně než by podle právních předpisů měl, a to cestou, že před daňovými orgány skryje příjem nebo jiné informace.
-
Tax Avoidance (vyhýbaní se daňovým povinnostem) -jednání v mezích zákona, někdy na hraně legality, s cílem minimalizovat nebo
eliminovat
daň, která by jinak byla dlužnou ze zákona. To často zahrnuje využívání přísně (úzce) textuálního významu zákona, mezer nebo nesouladu pro získání daňového zvýhodnění, které nebylo původně právními předpisy zamýšleno.
Nalezení hranice mezi tím, co je akceptovatelné daňové plánování, a co už je nelegitimní, je otázka významně politická a filozofická než právní:
-
Existují názory, že daňový poplatník má absolutní právo si uspořádat záležitosti tak, aby minimalizoval svoji povinnost.
-
Existují jiné názory, podle kterých máme povinnost přispívat do společnosti placením „správné“ velikosti daně.
 
Závěr
Smyslem tohoto příspěvku bylo alespoň stručně poukázat na fakt, že při posilování státní správy v boji proti daňovým únikům, při příslušných legislativních a organizačních změnách, není vhodné odjíždět od skutečnosti, že se tímto způsobem do rozhodování v daňovém právu stále více dostává množství extralegálních (zejména morálních a ekonomických) argumentů. Přitom je nutné vzít na vědomí existenci plurality morálek a normativních ekonomií ve formě tzv. rozumné neshody. Ve hře přitom jsou tak významné právní hodnoty, jako je právní jistota a demokratická
legitimita
, a tak významné ekonomické hodnoty, jako je ochota podnikatelů inovovat a podnikatelsky investovat, zkrátka úspěšně podnikat pro ekonomický rozvoj celé společnosti.
Použité prameny
-
DWORKIN, Ronald. 2011. Justice for hedgehogs. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, xi, 506 s. ISBN 978-067-4072-251.
-
KAPLOW, Louis a Steven SHAVELL. 2001. Fairness
versus
welfare. Harvard law review. Cambridge, Mass.: Harvard Law Review Association, roč. 114, č. 4. ISSN 0017-811x.
-
PIKETTY, Thomas a Arthur GOLDHAMMER (překl.). 2014. Capital in the twenty-first century. Harvard University Press, 685 pages. ISBN 9780674430006
-
RADBRUCH, Gustav. 2003. Rechtsphilosophie: Studienausgabe. 2., überarbeitete Aufl. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, xi, 280 s. ISBN 38-252-2043-5.
-
RISTROPH, Alice. 2010. Third Wave Legal Moralism. Arizona State Law Journal. Roč. 42, č. 4, s. 1151-1172.
-
SADURSKI, Wojciech. 2008. Rights and moral reasoning: An unstated assumption--A comment on Jeremy Waldron's 'Judges as moral reasoners'. International Journal of Constitutional Law.
Vol.
7, issue 1, s. 25-45. ISSN 1474-2640.
-
SOBEK, Tomáš. 2011. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 620 s. ISBN 978-80-87439-03-6.
-
WALDRON, Jeremy. 1999. Law and Disagreement. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-019-1024-474.
1) I když samozřejmě nikoli výhradně (neboť taková míra zjednodušení vztahů je neudržitelná).
2) Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 41-43
3) Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 37-40
4) Viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Související dokumenty