Celní kontroly - celní hodnota, 1. část

Vydáno: 35 minut čtení

V dnešním článku se zaměříme na další problematickou oblast související s celním řízením při dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii a to správné či nesprávné deklarování celní hodnoty zboží. Chybné deklarování celní hodnoty zboží, které je zjišťováno při provádění kontrol po propuštění zboží, je velice časté a vede k vyměření dodatečných částek cla i penále. Proto se zaměříme zejména na ty skutečnosti, které mají vliv na správné deklarování celní hodnoty a to je: - cena skutečně placená za zboží, - poplatky, které musí být zahrnuty do celní hodnoty, - poplatky, které naopak nemají být do celní hodnoty zahrnuty Neopomeneme připomenout vliv deklarované celní hodnoty na správné určení základu daně z přidané hodnoty.

Celní kontroly – celní hodnota (1. část)
Ing.
Lenka
Sabelová
Budeme se věnovat pravidlům pro provádění oprav rozhodnutí o propuštění zboží do režimu volného oběhu, pokud jde o změny v oblasti deklarované celní hodnoty. Je to z toho důvodu, aby bylo zřejmé jak postupovat, a abychom mohli předejít problémů v případě provádění kontrol po propuštění zboží celními orgány. Popíšeme si ve zkratce, jakým způsobem probíhá kontrola celních orgánů v oblasti ověřování správnosti deklarované celní hodnoty, a jaké jsou důsledky zjištění nesrovnalostí. Nebudeme se věnovat situacím, kdy je celní hodnota stanovovaná při propuštění zboží do režimu volného oběhu celními orgány. Jde opět o poměrně rozsáhlou oblast, a proto bude text rozdělen do několika ucelených částí.
Základní legislativou pro určení celní hodnoty jsou zejména ustanovení článků 29 až 36 nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní kodex“), a dále ustanovení článků 141 až 181 a přílohy č. 23 až 29 nařízení Komise č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí předpis k celnímu kodexu“).
Pravidla pro určení celní hodnoty ve výše zmíněné legislativě vychází z Dohody o zřízení Světové obchodní organizace1) (World Trade Organization, ve zkratce a dále v textu „WCO“) konkrétně čl. VII GATT, v Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994. V oblasti celního hodnocení je nutné se dále řídit i Rozhodnutími Výboru pro celní hodnocení Světové obchodní organizace, poradními dobrozdáními, Komentáři, Vysvětlivkami, Studiemi případů a Studiemi Technického výboru pro celní hodnocení Světové celní organizace.2)
Článek VII GATT tak uvádí: "Celní hodnota dovezeného zboží má být založena na skutečné hodnotě dovozeného zboží, z něhož se clo vyměřuje, nebo na skutečné hodnotě obdobného zboží a nemá být založena na hodnotě zboží domácího původu nebo na libovolných či fiktivních hodnotách."
„Skutečnou hodnotou“ má být cena, za kterou se v době a na místě určeném předpisy dovážející země takové nebo obdobné zboží prodává nebo nabízí k prodeji při běžném obchodu za podmínek neomezené soutěže.
Pro určení celní hodnoty je tedy rozhodující, že se má zakládat na ceně skutečně placené za dovozené zboží a z tohoto základního pravidla vychází i definice uvedená v článku 29 celního kodexu, kdy se za celní hodnotu dováženého zboží považuje „hodnota transakce, to je cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží prodané pro vývoz na celní území Společenství, případně upravená podle článků 32 a 33“.
Metoda hodnoty transakce je tedy první z metod pro určování celní hodnoty a ostatní metody pro určení celní hodnoty jsou považovány za metody pomocné nebo jinak určeno náhradní v případě, kdy právě celní hodnota nemůže být určena s použitím metody transakce.
Jedná se o následující metody:
-
Metoda hodnoty transakce stejného zboží [upravuje čl. 30 odst. 2 písm. a) celního kodexu]
-
Metoda hodnoty transakce podobného zboží [upravuje čl. 30 odst. 2 písm. b) celního kodexu]
-
Metoda jednotkové ceny [upravuje čl. 30 odst. 2 písm. c) celního kodexu]
-
Metoda vypočítané hodnoty [upravuje čl. 30 odst. 2 písm. d) celního kodexu]
-
a metoda použití rozumných prostředků (upravuje čl. 31 celního kodexu)
Jak jsem již zmínila v úvodu textu, těmto metodám se v dnešním článku věnovat nebudeme.
Celní hodnota se uvádí v příslušném celním prohlášení v kolonce číslo 47 a to v korunách českých. Pokud jsou tedy údaje pro určení celní hodnoty dováženého zboží vyjádřeny v cizí měně, je třeba je přepočítat na koruny české. Postup

Související dokumenty