Zásada legitimního očekávání

Vydáno: 2 minuty čtení
Zásada legitimního očekávání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.4.2015, sp. zn. 9 Afs 274/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Ze závěrů, k nimž dospěl odvolací orgán v pozdějším rozhodnutí ve věci daně z přidané hodnoty (soud zde vychází ze shodného tvrzení účastníků, že rozhodnutí č. j. 11781/12-1301-702127 bylo vydáno dne 16.8.2012) nelze dovozovat rozpor dřívějšího rozhodnutí ve věci daně z příjmů (vydaného dne 13.7.2012) se základními zásadami správního řízení. O porušení zásady legitimního očekávání (§ 8 odst. 2 daňového řádu: „Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“) se v tomto případě nejedná, neboť napadené rozhodnutí ve věci daně z příjmů bylo vydáno dříve než rozhodnutí ve věci daně z přidané hodnoty. O porušení zásady legitimního očekávání by bylo možné hovořit leda ve vztahu k pozdějšímu rozhodnutí ve věci daně z přidané hodnoty. Toto rozhodnutí však není v posuzované věci předmětem přezkumu.
U Nejvyššího správního soudu byla řešena otázka vzájemného vlivu rozhodnutí ve vztahu k dani z příjmů a ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Z důvodu podobnosti se totiž daňová řízení zpravidla budou vzájemně ovlivňovat. Nelze pak připustit, aby tato rozhodnutí byla diametrálně odlišná. Bohužel, v praxi se jedná o ne zcela řídký jev zapříčiněný tím, že Odvolací finanční ředitelství má pro přímé a nepřímé daně dva samostatné odbory. Mezi těmito pak dochází k třenicím, kdy nastávají situace, kdy rozhodují proti sobě. To ve stylu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Citovaný rozsudek je tak způsobem, jak na tuto nezákonnost reagovat.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád