Pracovní právo a podníkání

Vydáno: 10 minut čtení
Pracovní právo a podníkání
JUDr.
Eva
Janečková
Je možné ochranu uvedenou v zákoně o ochraně osobních údajů vztáhnout i na fyzické osoby podnikající?
I fyzická osoba podnikající zcela jistě stále zůstává fyzickou osobou a může být subjektem údajů tak, jak jej definuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a jako taková může být zasažena ve svém soukromí, avšak pouze v závislosti na skupině zpracovávaných osobních údajů. Budou-li zpracovávány pouze osobní údaje týkající se osoby coby podnikatelského subjektu a údaje, které se týkají pouze její podnikatelské aktivity, nemůže - vzhledem k tomu, že podnikání není činností, jež by byla s to zasáhnout do soukromí, neboť se netýká soukromí tak, jak jej chápe občanské právo - dojít k neoprávněnému zásahu do soukromí, jak o něm mluví §