POP a opakovaná kontrola

Vydáno: 2 minuty čtení
POP a opakovaná kontrola
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2015, sp. zn. 8 Afs 13/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud tedy připustil, že v některých situacích bylo pravomocné vyměření daně po provedeném vytýkacím řízení překážkou zahájení daňové kontroly. Jednalo se o případy, v nichž správce daně již v rámci vytýkacího řízení učinil závěry ohledně konkrétní daňově
relevantní
skutečnosti, a to především na základě provedeného dokazování.
Vytýkací řízení, pakliže směřuje k přezkoumání relevantních daňových okolností, je dle názoru Nejvyššího správního soudu důvodem, proč v celé věci již nelze zahájit daňovou kontrolu. Jednalo by se totiž o daňovou kontrolu opakovanou. S ohledem na podobnost vytýkacího řízení s postupem k odstranění pochybností lze tak uvedené závěry vztáhnout rovněž na tento postup. Zahájí-li správce daně postup k odstranění pochybností, v jehož rámci prověřuje rozhodné okolnosti, platí ohledně nich překážka dle ustanovení § 85 odst. 5 DŘ.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád