K některým faktorům ovlivňujícím výběr daní a jejich správu, 1. část

Vydáno: 25 minut čtení

V tomto článku bych se pokusil svým pohledem poskytnout náhled na některé faktory, které mají určitý vliv (ať již větší nebo menší) na výběr daní a jejich správu z širšího úhlu pohledu, tj. s jistou formou nadhledu, který by neměl být zatížen jednostranným pohledem úředníka finančního úřadu anebo jednostranným pohledem daňového poradce, byť i v těchto profesích existují lidé, kteří jsou schopni oboustranného náhledu.

K některým faktorům ovlivňujícím výběr daní a jejich správu (1. část)
Mgr.
Petr
Taranda
Stále aktuálním tématem bude rok co rok problematika spojená s výběrem daní a jejich správou. V podstatě každá z vlád, které se po volbách ujímají moci, slibuje zlepšení jejich výběru, zjednodušení daňové soustavy anebo minimálně alespoň zlepšení hospodaření s veřejnými prostředky. Cíle a prostředky, které jsou k tomu voleny, jsou pak nezřídka podrobeny kritice z řad opozice, ale i části odborné veřejnosti. Není jistě žádným tajemstvím, že prostřednictvím daňové politiky realizuje většina z vládních koalic svá programová prohlášení a vedle toho lze i jejím prostřednictvím vypozorovat, kam se bude zřejmě po další čtyři roky ubírat ekonomický vývoj té či oné země.
I když zřejmě nebudu tvrdit nic neočekávaného, tato problematika není prozatím terčem odpovídajícího zájmu odborníků, kteří se specializují na daně a daňový proces, pročež až na jisté světlé výjimky nelze ani k této problematice najít dostatečně zastoupenou odbornou literaturu. Ve své podstatě je to svým způsobem škoda, poněvadž dostatečná analýza těchto faktorů by mohla přispět k tomu, že organizační složky státu a koneckonců i širší odborná veřejnost budou schopny pochopit některé odvěké zákonitosti, které jsou s touto činností z podstaty věci spojeny.
V souvislosti s ukládáním, výběrem a správou daní obecně je třeba respektovat jednak ekonomické hledisko, které vychází z potřeb státu, jenž daň požaduje s cílem úhrady svých hospodářských, sociálních a jiných funkcí. Dále je nutno mít na paměti právní odůvodnění existence daní, které má svou oporu v mocenském postavení státu a právní argumenty s tím spojené jsou pevně navázány na konkrétní právní úpravu. V neposlední řadě nelze přehlížet ani etické zdůvodnění ukládání a vybírání daní, které je úzce provázáno i s otázkou daňové spravedlnosti.1) Na následujících stránkách poskytnu čtenáři svůj vlastní pohled na celou tuto materii i s využitím dosavadních poznatků, popř. názorů, které jsou mi blízké a z hlediska celkového náhledu by proto eventuálně mohly oslovit i některé další čtenáře.
 
Jaké faktory mohou ovlivnit výběr a správu daní?
 
Kvalita právního prostředí
Jedním z významných faktorů, který bude výrazným způsobem ovlivňovat výběr a správu daní je faktor vážící se ke kvalitě právního prostředí. Nemůže být sporu o tom, že daňové právo, včetně práva procesního, tvoří nedílnou součást českého právního řádu. Z toho důvodu je bez jakýchkoli větších diskusí zřejmé, že předpokladem pro efektivně fungující daňovou správu musí být takové právní normy, které vyhovují ekonomickým procesům ve společnosti, a vedle toho i odpovídající měrou zajišťuj