Důvody pro daňovou kontrolu před vyměřením

Vydáno: 2 minuty čtení
Důvody pro daňovou kontrolu před vyměřením
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.3.2015, sp. zn. 10 Afs 215/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Zahájením daňové kontroly v této věci žalovaný vyloučil konkludentní vyměření daňové povinnosti. Takováto – slovy stěžovatelky – preventivní daňová kontrola fakticky až do momentu doměření daně odložila vyplacení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, který v daňovém tvrzení stěžovatelka požadovala. Stěžovatelka se domnívá, že právě proto žalovaný měl v době zahájení daňové kontroly disponovat konkrétními pochybnostmi, jež by jej k tomuto postupu opravňovaly. Nejvyšší správní soud se s touto argumentací stěžovatelky neztotožňuje. V textu ani účelu daňového řádu nespatřuje přesvědčivé důvody, proč by pro zahájení preventivní daňové kontroly bylo, na rozdíl od kontroly následné, třeba konkrétních pochybností o výši daňové povinnosti.
Nejvyšší správní soud zde uvádí, že před zahájením daňové kontroly před vyměřením s účinky odkladu vykázaného nadměrného odpočtu není třeba, aby správce daně disponoval jakýmikoliv důvody či pochybnostmi. S tímto závěrem nelze souhlasit. Je si totiž třeba uvědomit, že daňová kontrola vykázaného odpočtu před vyměřením patří mezi druhý nejzásadnější zásah ve vyměřovacím řízení. Za první nejzásadnější lze považovat zajišťovací příkaz a za třetí nejzásadnější postup k odstranění pochybností. Přitom pro zákonnou aplikaci obou zmíněných zákon vyžaduje naplnit přísné podmínky. Bylo by tak v rozporu s teleologickým výkladem, aby daňová kontrola stojící mezi těmito zásahy byla od jakýchkoliv podmínek zcela oproštěna, byť prostý text zákona by tomuto mohl nasvědčovat.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád