Změna metodiky k daním z příjmů z D-6 na D-22, 1. část

Vydáno: 34 minut čtení

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále jen „Pokyn D-22“) má číslo jednací 5606/15/7100-10110-011620 a byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3/2015. Jde o obsáhlou (29 stran) metodickou pomůcku bezpečných daňových informací, které si sotva dovolí zpochybňovat finanční úřady. Více či méně podrobně se věnuje značné části ustanovení ZDP . Přičemž jej lze poprvé použít již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2014. Hned v úvodu volně cituje hlavní zásady daňové správy dle § 8 daňového řádu : Při uplatňování zákona - čímž má na mysli ZDP – se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřeny stavem formálně právním a liší se od něho. Jednotlivé skutečnosti je nutné posuzovat vždy ve vzájemné souvislosti.

Změna metodiky k daním z příjmů z D-6 na D-22 (1. část)
Ing.
Martin
Děrgel
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je od svého zrodu více než dvakrát tak dlouhý. Na první pohled sice stále končí § 42, ovšem přibyla záplava vložených paragrafů stejného čísla s písemným odlišením, např. § 4a, § 38a až § 38w, a dokonce § 35bb apod. Podobně se rozrostly počty odstavců a písmen paragrafů, kde už mnohde nestačí abeceda -např. § 24 odst. 2 písm. zw). Rovněž se protáhly texty ustanovení - např. 10 dlouhých souvětí § 24 odst. 2 písm. zt). Problémem je ale především neuvěřitelná záplava novel, kterých už bylo 140 za 22 let existence zákona, což znamená statisticky novelu každé dva měsíce.
A to jsme jen u vnějšího popisu jednoho z nejdůležitějších právních předpisů, který nás stojí nemalé reálné peníze, jak zaměstnanci vidí z výplatních pásek a podnikatelé z daňových přiznání. Ještě tristnější je pohled dovnitř. Text ZDP je pro většinu lidí - slovy nového občanského zákoníku „s rozumem průměrného člověka“ - prakticky nesrozumitelný a nejasný. Pokud se neztratí v pojmech, udrží niť v četných odkazech a trpělivě pročtou například lákavé ustanovení § 24 o daňově „bezpečně“ uznatelných výdajích, stejně si nemohou být jisti, zda některé speciální ustanovení náhodou neuvádí nějakou výjimku, a už vůbec netuší, co dalšího důležitého by v rámci svých aktivit měli z daní z příjmů ještě vzít na vědomí. A nejde jen o bezradnost laiků.
Odborné diskuze daňových poradců mezi sebou a také se zástupci finanční správy dosvědčují, že i přes enormní rozsah tohoto zákona a bezpočet jeho „vyjasňujících“ novel se daňové záležitosti spíše problematizují, komplikují a vyžadují komplexnější přístup k řešení. Zatímco větší firmy daňové starosti přenechávají svým daňovým oddělením nebo externím expertům, tak drobní živnostníci, menší firmy a běžní občané se snaží poradit si sami. A zejména těmto snahám vydatně prospívá Finanční správa ČR vydáváním četných metodických pomůcek, výkladových stanovisek a řešených dotazů zveřejňovaných na internetových stránkách Finanční správy ČR - http://www.financnisprava.cz -a u významnějších materiálů také ve Finančním zpravodaji. Patrně nejznámější a historicky nejstarší jsou Pokyny řady D, které se věnují vždy nějaké ucelené daňové problematice. Do konce roku 2010 vydalo Ministerstva financí ČR („MF“) 349 pokynů řady D, na což od svého ustanovení v roce 2011 navázalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“), které je přímo podřízené Ministerstvu financí, od něhož převzalo valnou část kompetencí v systému finanční správy. Pro nás je v tuto chvíli stěžejní, že na GFŘ přešlo také pověření vydávat metodické daňové pokyny řady D. A s novým „vydavatelem“ začala znova od začátku nabíhat číselná řada těchto pokynů. Takže po Pokynu MF č. D-349 přišel Pokyn GFŘ č. D-1. Prozatím poslední z pokynů GFŘ byl Pokyn č. D-22, na který se dále zaměříme.
Pokyn GFŘ D-22 navázal na řadu předešlých metodik k ZDP: Pokyn MF D-190 z roku 1999, Pokyn MF D-300 z roku 2006 a Pokyn GFŘ D-6 z roku 2007 (číslo jednací 32320/11-31, zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 7/2011). A právě na změny, které přinesl Pokyn D-22 oproti předešlému D-6 se blíže podíváme.
Změny týkající se 1. části ZDP – DPFO
§ 3 Předmět DPFO
K § 3 odst. 4 písm. j) bod 1. – platí pouze pro zdaňovací období 2014
Ustanovení se vztahuje i na majetkový prospěch plynoucí poplatníkům s příjmy podle § 6 zákona v souvislosti s poskytováním bezúročných zápůjček od plátce daně z příjmů ze závisle činnosti. V případě, že je tomuto poplatníkovi poskytnuta úročená zápůjčka, § 3 odst. 4 písm. j) bod 1. zákona se nepoužije. V těchto případech se jedná o příjem poplatníka podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona, s použitím § 6 odst. 3