Datum podpisu elektronických písemností

Vydáno: 1 minuta čtení
Datum podpisu elektronických písemností
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11.11.2014, sp. zn. 46 Af 38/2012, www.nssoud.cz
K předpisům:
Za situace, kdy je rozhodnutí správce daně podepisováno elektronicky (což citované ustanovení výslovně předpokládá), pak obsahuje doložka takového podpisu též datum, kdy bylo dané rozhodnutí podepsáno.
Elektronizace komunikace s orgány veřejné moci přinesla mimo pozitiv také řadu problémů. Jedním z těchto problémů je pak otázka splnění zákonných předpokladů rozhodnutí (podání). V praxi se lze setkat s případy, kdy je namítána absence data podpisu elektronického dokumentu. Jedná-li se však o dokument elektronicky podepsaný, pak je datum obsahem samotného podpisu. Námitka tohoto druhu je tak způsobena buďto neznalostí či softwarovou nekompatibilitou. A byť v tomto případě šlo o námitku daňového subjektu, v praxi se lze velice často setkat s obdobnými námitkami orgánů veřejné moci. Nutno však dodat, že se zpravidla nejedná o námitky finanční správy, která je v tomto patrně dostatečně erudovaná.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád