Postup k odstranění pochybností jako nezákonný zásah

Vydáno: 2 minuty čtení
Postup k odstranění pochybností jako nezákonný zásah
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.1.2015, sp. zn. 2 Afs 174/2014, www.nssoud.cz
K předpisům:
Pokud tedy sám městský soud v napadeném rozsudku připustil, že žalovaný měl zahájit daňovou kontrolu, měl rovněž alespoň přibližně určit okamžik, kdy tak měl učinit, neboť jeho povinností bylo přezkoumat, zda i v případě, kdy byl postup k odstranění pochybností zvolen jako odpovídající na samém jeho počátku, nevyvstala následně v procesu odstraňování pochybností potřeba prověření dalších skutečností v širším rozsahu. Městský soud měl tedy na podkladě žalobních tvrzení zvážit, jestli postup k odstranění pochybností neztratil svůj smysl (neboť nemá sloužit k obsáhlému, časově i věcně náročnému dokazování) a zda nemělo být již dříve přikročeno k daňové kontrole či k jinému způsobu ukončení postupu k odstranění pochybností.
Postup k odstranění pochybností je s to být nezákonným zásahem tam, kde namísto něj měla již dříve být zahájena daňová kontrola. Přitom o nezákonný zásah půjde i v případě, kdy správce daně sice přejde na daňovou kontrolu, tak se však stane opožděně. Pro posouzení nezákonní zásahu je tak povinností soudu zkoumat, zda k zahájení kontroly došlo zavčas. V opačném případě se bude jednat sice o již netrvající, avšak stále nezákonný zásah, jehož deklarace se může daňový subjekt domáhat.