Zdaňování daně darovací a daně dědické

Vydáno: 3 minuty čtení

Daň dědická a darovací je od 1.1.2014 součástí daní z příjmů. Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti již od tohoto data neplatí. Poplatníci však mohou zůstat klidní. I když je daň dědická součástí daně z příjmů, neboť dle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se od daně z příjmů osvobozují příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu. Toto ustanovení se týká všech dědiců, tedy i těch, kteří byli v zákoně o dani dědické zařazeni do třetí skupiny, ze kterých se vybírala dědická daň.

Zdaňování daně darovací a daně dědické
Ing.
Miloš
Kořínek
Příklad 1
Paní Jana se starala dlouhá léta o svoji nemocnou sousedku, která byla sama a byt ji po své smrti v roce 2014 odkázala. Přestože do roku 2013 by paní Jana zaplatila dědickou daň (jedná se o osobu ve třetí skupině), tak v roce 2013 je již příjem z nabytí tohoto dědictví podle výše uvedeného ustanovení ZDP od daně z příjmů osvobozen.
 
Zdaňování darů
Od daně z příjmů jsou podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 ZDP osvobozeny bezúplatné příjmy (dary) nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč, a to bez ohledu na to kdo je dárcem.
Dále výše uvedené ustanovení ZDP pod bodem 1. až 3. vyjmenovává, od kterých dárců jsou veškeré dary osvobozeny od daně z příjmů:
1.
Jedná se o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
2.
Dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
3.
A o obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2.
Dary, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, se do přiznání k dani z příjmů neuvádějí (obdobně jako příjmy z dědictví).
Na tyto příjmy v nepeněžní podobě tedy nepotřebuje poplatník ani dělat odhad. Avšak pokud je předmětem dědění nemovitost, kterou poplatník obratem prodá a tento příjem není osvobozen od daně, je daňovým výdajem cena zjištěná podle předpisů o oceňování (odhad).
Příklad 2
Syn dostal od otce v roce 2015 darem chatu, kterou ještě v tomtéž roce prodal. Hodnota tohoto daru byla dle znaleckého posudku 300 000 Kč. Po částečné opravě ji syn prodal za 450 000 Kč.
Postup
Dar je od daně z příjmů osvobozen. Následný prodej však ne, ale proti prodejní ceně si syn může uplatnit nabývací cenu dar (300 000 Kč) a případné další doložitelné výdaje spojené s její opravou. K vlastní hodnotě práce se přitom nepřihlíží.
Příklad 3
Pan Petr dostal jednorázový dar 20 000 Kč od sponzora na provoz svého amatérského hudebního souboru.
Postup
Vzhledem k tomu, že se jedná o dar, který není od daně z příjmů osvobozen, není to dar od osob uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 až 3 ZDP a převyšuje částku 15 000 Kč, je pan Petr povinen dar zdanit jako svůj ostatní příjem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů